Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сірохман. Товарознавство пакувальних матеріалів....docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.86 Mб
Скачать

Матеріали із паперу і картону

2.1. Папір

Папір і картон вважаються перспективними пакувальними ма­теріалами для виготовлення споживчої і транспортної упаковки. У багатьох країнах об' єм використання цих матеріалів для паку­вальних цілей коливається від 25 до 40 %, оскільки основна си­ровина для їх виготовлення відноситься до відтворюваного дже­рела. Вони екологічно безпечні і мають найменше навантаження на довкілля. Цим зумовлена значна увага українських виробників харчових продуктів і різноманітних товарів до паперу й картону та упаковок із них.

Папір як пакувальний матеріал давно використовується люди­ною. У життєдіяльності роль паперу важко переоцінити. Маса 1 м2 паперу близько 250 г.

Слово «папір» походить від давньогрецького «papyros». Його виготовляли із тростини, яка мала високі і товсті стебла. Папірус був ритуальною рослиною, символом Єгипту, використовувався не лише для письма, але й для пакування.

Понад дві тисячі років тому в Китаї був винайдений папір із волокон кропиви. Його застосовували переважно для загортання й упакування. Із Китаю технологію виробництва паперу завезли в Корею і Японію.

У Центральній Америці папероподібні матеріали виготовляли до приходу європейців на основі волокна агави.

У XVII—XVIII ст. у різних країнах Європи папір почали за­стосовувати для пакетів і як загортковий матеріал.

Указом Петра І (1720 р.) було наказано виробляти обгортко­вий папір, картузний папір (з якого виробляли кульки, пачки, об­гортки для пачок тютюну).

У середині XVI ст. з' явилися перші зразки пресованого карто­ну (фібри). Слово «картон» походить від італійського «cartone», що означає «твердий», «жорсткий».

З початку ХІХ ст. папір і проклеєний та пресований картон усе більше використовують, як пакувальний матеріал.

В кінці ХІХ ст. почалося масове виробництво паперу і картону із деревинної маси і целюлози.

На сучасному етапі паперові матеріали використовують для тари і упаковки більше, ніж в інших галузях. На їх основі вироб­ляється понад 70 % транспортної і більше 35 % — споживчої упаковки.

Папір і картон — це листові матеріали, які складаються пере­важно із рослинних волокон, зв'язаних між собою силами поверх­невого зчеплення. Крім рослинних волокон, у паперових матеріа­лах можуть міститися клейкі речовини, мінеральні наповнювачі, хімічні і натуральні волокна, пігменти та барвники.

Стабільне застосування паперу й картону пояснюється по­стійним удосконаленням виготовлення, підвищенням експлуата­ційних і споживних властивостей, розширенням асортименту та використанням їх у композиції з іншими матеріалами.

Основними видами паперу, що використовуються для вироб­ництва тари, є: типографський (білизна, хороше сприйняття дру­ку), обгортковий (висока міцність та гнучкість, стійкість до про­никнення вологи, олій та жирів), пергамент та підпергамент (висока міцність, в'язкість, напівпрозорість, водо- та жиростій- кість), пергаментний папір (жиростійкість та здатність не пропус­кати ароматичні речовини).

Допоміжні паперові пакувальні матеріали: технічний папір та папір, на основу якого нанесено розплав.

Підприємства харчової промисловості України використову­ють широку гаму видів паперу для пакування різних продуктів.

Пергамент займає вагоме місце у пакуванні жирів і жировмі- сних продуктів (вершкове масло, маргарин, сири, м'ясні вироби тощо). Пергамент і спеціальні види пергаменту завозять з інших країн. У багатьох випадках використання пергаменту та інших видів паперу недоцільне, оскільки вони характеризуються знач­ною світло-, кисне- і паропроникністю.

Комбінування цих матеріалів у вигляді пергаменту, каширо- ваного фольгою, паперу, ламінованого полімерними матеріалами або їх металізація суттєво підвищують паро-, газо-, світло- і аро- матонепроникність.

Пергамент, каширований фольгою, відрізняється високою па­ро-, світло- і газонепроникністю, широко використовується для пакування вершкового масла, маргарину, чаю, кави, кондитерсь­ких виробів.

Підпергамент і пергамін використовують для пакування цук­ру, солі, кондитерських виробів тощо.

Жиронепроникний і вологоміцний вид паперу, розроблений в Україні, використовується як основа для каширування фольгою. Він виготовляється з біленої целюлози, не містить шкідливих ре­човин і під час контакту з харчовими продуктами не утворює не­безпечних для людини сполук. За даними вчених, у папері марки П-506 масова частка міді не перевищує 0,042 %, заліза — 0,023 і цинку — 0,025 %. У той же час вміст міді у пергаменті з Росії досягав 0,054 %, а з ФРН — 0,074 %; заліза відповідно — 0,028 і 0,035 %.

Для каширування пакувальних матеріалів застосовують клеї, які створюють проміжну клейову плівку і забезпечують адгезив- ний зв'язок між папером і фольгою, є нетоксичними і стабільними.

Виробничі випробування паперу, кашированого фольгою, під­твердили високі захисні властивості щодо органолептичних, біо­хімічних, мікробіологічних та структурно-механічних властивос­тей вершкового масла. На основі проведених досліджень розроблено технічні умови на папір пакувальний, каширований фольгою, який випускається масою 1 м2 - 45, 55, 65, 75 і 90 г у разі використання фольги товщиною 9 мкм та масою 1м2 — 60, 70, 80, 90, 105 г — при використанні фольги товщиною 14 мкм. Позначення матеріалу враховує номінальну масу паперу площею 1 м2 (перше числове значення) та товщину фольги (друге числове значення), наприклад — 55-9.

Металізований папір. Цей пакувальний матеріал займає знач­не місце і вважається перспективним для пакування продоволь­чих товарів. Для його виготовлення використовують сучасні ва­куумні технології. При цьому на поверхню паперу наносять шар алюмінію із застосуванням лаку, клею та інших матеріалів. Змі­нюючи товщину алюмінієвого шару, можна забезпечити відповід­ні властивості, які необхідні для фасування і зберігання конкрет­них товарів. Особливо важливим є досягнення регламентованої дії внутрішнього середовища упаковки із зовнішнім. Наприклад, про­никнення необхідної кількості кисню та відведення діоксиду вугле­цю для упакування фізіологічно активних продуктів (овочі, фрукти) або тільки проникнення кисню для пакування свіжого м' яса. В де­яких випадках важливо забезпечити відповідну вологість продукту при коливанні відносної вологості повітря і зміні температури.

Металізований папір використовують також для виготовлення етикеток, шпалер, електротехнічної продукції тощо. Для паку­вання жировмісних продуктів (вершкове масло, маргарин) розроб­

лено металізований папір марки П-50Б-МП, а для кондитерських виробів і морозива — П-25Б-МП (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЗОВАНОГО ПАПЕРУ

Показник

Одиниця виміру

П-50Б-МП

П-25Б-МП

Маса паперу, площею 1 м2

г

57±3

31±3

Щільність

г/см3

1,1

1,24

Руйнівне зусилля, не менше: у машинному напрямку у поперечному напрямку

Н

72 41

38 22

Відносний опір продавлювання, не менше: сухий вологий

кПа

300 65

280 113

Жиропроникність

Число наскрізних отворів на 1 м2

0

0

Засміченість, не більше

Число смітинок і 2 на 1 м

150

200

pH водної витяжки

Одиниць рН

6,3

5,8

Число вкраплень: заліза міді

шт.

30 відсутнє

30 відсутнє

Вологість, не більше

%

9

9

Зольність

%

0,4

0,4

Здатність пропускати повітря

мл/хв

0

0

Непрозорість

%

100

98

Порівняно з кашированою фольгою металізований папір має ряд переваг:

  • при однаковій площі пакувального матеріалу заощаджується 99,0 % алюмінію;

  • широка гама «глянсуватості» поверхні — від дуже блиску- чої до матової;

  • можливості надання покриттю голографічних ефектів;

  • висока екологічна безпека — не потребує спеціальних тех- нологій утилізації, оскільки в природних умовах розкладається як звичайний папір.

Вологоміцний папір застосовується для пакування харчових продуктів і характеризується рядом цінних властивостей (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

ВЛАСТИВОСТІ ВОЛОГОМІЦНОГО ПАПЕРУ

Вид паперу

Застосування

Особливості

Ринок

Вологоміцний папір (50, 60, 70, 80 г/м2)

Пакування дріж­джів на автома­тичних лініях

Запобігає підси­ханню дріжджів, відрізняється яс­кравим флексо- друком

Дріжджові заводи

Вологоміцний папір (50, 60, 70, 80, 90 г/м2)

Виробництво па­кетів для фасу­вання борошна, цукру, інших ба­калійних товарів. Ламінування

Високі механічні і бар'єрні влас­тивості

Яскравий флек- содрук

Борошномельні підприємства

Харчові комбі­нати

Харчовий пергамент і підпергамент. Рослинний пергамент — це матеріал натурального походження, виготовлений із целюло­зи, екологічно чистий. У природі він розкладається на нешкідливі речовини: целюлозу, глюкозу, діоксид вуглецю, воду. Його не­шкідливість при контакті з харчовими продуктами підтверджена законодавством усіх країн.

При використанні пергаменту враховують ряд властивостей (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕРГАМЕНТУ

Властивості

Пергамент рослинний ГОСТ 1341-97 марка В

Пергамент рослинний «Троїцький» ТУ5452-008-00278971-99 марка Н

Фізико-механічні по­казники

Відповідає ГОСТ 1341-97

Відповідає ГОСТ 1341-97

Білизна, не менше %

70

76

Непрозорість, не мен­ше %

Близько 50

70

Друковані властивості і зовнішній вигляд

Стандартні

Високі

Жиростійкість:

  • наскрізне проник­нення жиру

  • розтікання жиру

Ні

Є

Ні

Є

Відмінною особливістю харчового пергаменту, порівняно з полі­мерними плівками та спеціальними маркерами, є його біологічна іне­ртність і повітронепроникність, що дає змогу продуктам «дихати», не адсорбувати сторонні запахи. Ці властивості забезпечили широке за­стосування його при пакуванні продуктів, які необхідно тривалий пе­ріод захищати від зволоження або висихання, втрати летких ефірних олій, що формують певний аромат. На поверхні пергаменту відсутні волокна, мікроволоски і порох. Пергамент не розчиняється у жирах і протидіє проникненню жирів крізь упаковку. Він характеризується бар'єрними властивостями щодо жиронепроникності.

У пергамент можна пакувати молочні, м'ясні продукти, кар- топлю-фрі, гамбургери. Це незамінна й безпечна упаковка для підприємств швидкого харчування, кафе, шкіл.

Непрозорий пергамент має більш досконалі якісні характеристики, що дозволяє збільшити термін зберігання і поліпшити зовнішній ви­гляд фасованої продукції. Такий пергамент з добавкою непрозорого пігменту, забезпечує непрозорість упаковки, білизну, захист продук­тів від ультрафіолетових променів, покращання властивостей друку.

Мікробіологічна чистота пергаменту досягається шляхом за­стосування технології і промивної води без солі.

Активна кислотність водяної витяжки пергаменту (рН 6,4 — 7,2) забезпечує інертність упаковки.

ВАТ «Троїцька паперова фабрика» випускає пергамент кіль­кох марок (табл. 2.4)

Таблиця 2.4

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МАРОК ПЕРГАМЕНТУ

Марки пергаменту і підпергаменту

Застосування

Особливості

Ринок

Пергамент м2 арки «А» (64 г/м2) Пергамент 2марки «Б» (56 г/м ) Пергамент марки «В» (50 г/м2)

Застилання гоф- ротари, пряме па­кування продук­тів на автоматич­них лініях: мас­ла, маргарину, си­ру кисломолоч­ного, сирків, сир­кової маси, сиру сичужного

Запобігає проник­ненню жиру, во­логи, без запаху і смаку, зручний для флексо- і глибокого друку

Молочні підпри­ємства, маргари­нові і фольго­прокатні заводи

Пергамент «Ду­плекс» (38—46 г/м )

Силіконування; каширування алю­мінієвою фоль­гою

Підвищена жиро- стійкість; термостійкість до 230 °С

Марки пергаменту і підпергаменту

Застосування

Особливості

Ринок

Пергамент м2 арки «А» (64 г/м2 )

Пакування на ав­томатичних лі­ніях печива, ва­фель, застилання гофротари, про­кладки між кон­дитерськими ви­робами (зефіром, мармеладом, хал­вою), випікання

Запобігає про­никненню жиру і вологи

Кондитерські фабрики, хлібо- комбінати

Пергамент марки «М» (56 г/м2)

Пакування пере- в' язувальних ма­теріалів: бинтів, вати

Можливість сте­рилізації і нане­сення флексо-

друку

Медицина

Пергамент марки «О» (35-75 г/м2)

Прокладки у го- фротарі, паку­вання харчових продуктів

Підвищені тер­міни зберігання продуктів

Кафе, ресторани, магазини

Підпергамент марки «ПЖ» (45,50 г/м2)

Пакування на ав­томатичних ліні­ях: морозива, пе­чива, вафель; застилання гофро- тари

Пакування про­дуктів з невисо­ким вмістом жиру

Холодокомбіна­ти, кондитерські фабрики

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.