Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗДІЛ 3.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.05.2015
Размер:
142.34 Кб
Скачать

Розділ 3 охорона праці

Охорона праці − система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Основними законодавчими актами, що визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці є Закон України "Про охорону праці" та Конституція.

Соціальне значення охорони праці в Україні полягає у:

1. Сприянні зростанню ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення його безпеки, зниження виробничого травматизму і захворюваності.

2. Зростання продуктивності праці в результаті збільшення фонду робочого часу за рахунок скорочення цілоденних втрат робочого часу в результаті зниження рівня або ліквідації тимчасової непрацездатності через виробничого травматизму, професійної і загальної захворюваності.

3. Збереження трудових ресурсів і підвищення професійної активності працюючих за рахунок: поліпшення стану здоров'я працюючих, збільшення середньої тривалості їх життя шляхом поліпшення умов праці, підвищення професійного рівня внаслідок зростання кваліфікації і майстерності у зв'язку зі збільшенням виробничого стажу.

Економічне значення охорони праці визначається ефективністю заходів щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці і є економічним виразом соціальної значущості охорони праці. У зв'язку з цим економічне значення охорони праці оцінюється результатами, одержуваними при зміні соціальних показників за рахунок впровадження заходів з поліпшення умов праці.

З метою забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці, роботодавець повинен забезпечувати функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

Для цього необхідно виконання наступних завдань:

1. Створення відповідних служб і призначення посадових осіб, які вирішували б конкретні питання охорони праці, затверджували б інструкції про їхні обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

2. Забезпечення усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійних захворювань, контроль виконання профілактичних заходів, визначених комісіями на основі підсумків розслідування цих причин.

3. Організація проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам з охорони праці в порядку й у терміни, встановлювані законодавством, вживання на основі цих підсумків заходів для усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.

4. Здійснення постійного контролю за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил роботи на машинах, устаткуванні та з іншими засобами виробництва, за використанням засобів колективного й індивідуального захисту, виконанням робіт з охорони праці, організація пропаганди безпечних методів праці.

5. Технічна підготовка виробництва з урахуванням вимог охорони праці, безпека виробничого устаткування, безпека технологічних процесів, безпека будівель і споруд.

6. Протиаварійний захист, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, забезпечення оптимальних режимів роботи та відпочинку працівників.

У ТОВ "Промінь – Приват" система управління охороною праці діє злагоджено і якісно.

По –перше, на підприємстві встановлені і діють спеціальні інструкції правил безпеки. Усі працівники, які задіяні на виробництві (робота на сільськогосподарській техніці, робота з мінеральними речовинами, хімічними речовинами), забезпечені засобами індивідуального захисту.

Атестація робочих місць проводиться один раз у п’ять років. Уся техніка і обладнання проходять технічну перевірку один раз у пів року. На підприємстві не має техніки і обладнання у аварійному стані або стані приближеному до нього. Кожен рік робітники, які працюють на сільськогосподарській техніці, машинах і устаткуванні, проходять курси підвищення кваліфікації та інструктаж з техніки безпеки з обладнанням. Також регулярно проводиться санітарно – гігієнічний контроль у виробничих приміщеннях.

Типове положення про службу охорони праці затверджено Державним комітетом України по нагляду за охороною праці 15.11.04 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.04 № 1526/10125.

У ТОВ "Промінь – Приват" основні завдання та функції служби з охорони праці виконує спеціаліст з інженерно – технічною освітою. До них належать:

1. Розробка спільно з іншими підрозділами комплексних заходів, планів, програм з поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань. Також проводиться регулярна перевірка виконання цих програм та планів працівниками та дотримання їх роботодавцем.

2. Проведення інструктажів з охорони праці, перевірки дотримання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці, інформування працівників про основні вимоги законів, інші нормативно-правових акти та акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, забезпечення належного оформлення та зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу її в архів для тривалого зберігання.

3. Складання звітів з охорони праці. Регулярно вивчається та сприяється впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

4. Проводяться семінарів з питань запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників, травматизму.

5. Проходження працівниками курсів підвищення кваліфікації, перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

6. Облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

7.Участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

8. Складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо профзахворювань.

9. Проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди.

10. Організація навчання з питань охорони праці та роботи комісії з перевірки знань з цих питань.

Власники підприємства або уповноважені ними органи розробляють на основі НПАОП і затверджують власні положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства.

У ТОВ "Промінь – Приват" є кабінет з охорони праці. В усіх структурних підрозділах(на робочих місцях) є куточки з вимог безпеки. Вони зафіксовані у спеціальних журналах та виокремленні на спеціальних стендах.

Інструктажі, навчання та перевірки знань з охорони праці проводяться спеціалістом з охорони праці за наступною схемою:

1. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

2. Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці один раз у шість місяців. Проводиться індивідуально з окремим; працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу

3. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою,при ліквідації аварії, стихійного лиха, при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або інші документи.

Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо перед виконанням робіт, що характеризуються підвищеною.

4. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер) і завершуються вони перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.

Всю систему нагляду і контролю з охорони праці, передбачену законодавством, умовно розділяють на державний нагляд, відомчий, адміністративний та громадський контроль. Відповідно до існуючого законодавства нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці здійснюють:

1. Спеціальні державні органи та інспекції, діяльність яких не залежить від адміністрації підприємства, установ, організацій та їх вищих органів.

2. Громадські організації та комісії з охорони праці професійних спілок.

Види контролю, які здійснюються у ТОВ "Промінь – Приват":

1. Технічний – об’єктами якого є предмети праці, засоби праці, трудові процеси.

2. Соціальний – об’єктом якого є безпосередньо діяльність людини.

3. Трьохступеневий оперативний контроль, який включає наступні етапи:

а) майстер і суспільний інспектор з охорони праці профгрупи щодня, до початку роботи, перевіряє на своїй ділянці стан робочих місць, справність устаткування, інструменту і пристосувань, наявність і справність обгороджувань, роботу вентиляційних установок, наявність необхідних інструкцій і попереджувальних плакатів по техніки, безпеки. Виявлені недоліки наголошуються в, спеціальному журналі і приймаються заходи до їх усунення. Протягом робочого дня майстер і суспільний інспектор стежать за дотриманням робітниками правил і інструкцій по техніці безпеки і промсанітарії.

б) начальник цеху, голова цехового комітету профспілки або голова комісії охорони праці цехового комітету, інженер по техніці безпеки і лікар один раз в тиждень виробляють детальну перевірку стану охорони праці і техніки безпеки в цеху, контролюють виконання заходів щодо усунення недоліків, виявлених при попередніх перевірках, а так само недоліків, відмічених майстром в журналі протягом тижня.

в) головний інженер підприємства, інженер по техніці безпеки за участю головного механіка і головного енергетика один раз в місяць перевіряють полягання охорони праці і техніки безпеки в кожному цеху (на крупних заводах – в групі цехів по черзі).

Записи в журналі ведуться наскрізно без пропусків рядків, один за одним та мають містити відмітку про контроль його ведення керівником відділу. Закінчений журнал першого ступеня рівня контролю здається на зберігання у відділ охорони праці, який після перевірки його ведення обмінюється на новий. Журнал має бути прошитий (сторінки пронумеровані) та засвідчений відділом ОП.

Діяльність уповноважених проводиться на підставі положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, яке розробляється відповідно до Типового положення і затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.

Уповноважені з охорони праці мають право: безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці додержання працівниками, вносити в спеціально заведену для цього книгу Обов’язкові для розгляду власником (керівником структурного підрозділу) пропозиції щодо усунення виявлених порушень, вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю або здоров’ю працюючих.

Свої обов’язки уповноважені з питань охорони праці виконують, як правило, у процесі виробництва, безпосередньо на своїй дільниці зміні у бригаді. Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу, яким вони обрані.

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового колективу та власника або уповноваженого ним органу і створюється з метою залучення представників власника та трудового колективу (безпосередніх виконавців робіт, представників профспілок) до співробітництва в галузі управління охороною праці на підприємстві, узгоди чого вирішення питань, що виникають у цій сфері. Вона формується на засадах рівного представництва осіб від власника та трудового колективу.

Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляють на квартал, півріччя чи рік і затверджуються нею.

Основні повноваження комісії з охорони праці: захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці, здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою підсоленою водою та станом використання санітарно-побутових приміщень, знайомитись з будь-якими матеріалами з питань охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання відповідних програм і колективних договорів, мати вільний доступ на всі дільниці виробництва і обговорення з працюючими питань охорони праці.

Планування заходів з охорони праці регламентується Законом України "Про охорону праці", стаття 161.

Метою планування є визначення необхідних вкладень у заходи з охорони праці для ефективного впливу на стан охорони праці. Перспективне планування проводиться на період, більший одного року. Поточне планування − на рік. Оперативне планування здійснюється на вирішення знову виникаючих задач.

Ряд заходів щодо поліпшення умов праці, як правило, закладається в колективному договорі або окремій угоді з охорони праці, який укладається між роботодавцем (адміністрацією) та колективом. Конкретні умови можуть бути обумовлені і при укладенні індивідуального трудової угоди (контракту).

При розгляді заходів, запропонованих для включення в плани, визначається їх відповідність Номенклатурі заходів щодо охорони праці", що містить організаційно-технічні та санітарно-оздоровчі заходи, здійснювані в плановому порядку з метою поліпшення умов праці, попередження нещасних випадків і захворювань, санітарно-побутового забезпечення працюючих на виробництві.

Фінансування охорони праці здійснюється з фондів охорони праці. Такі фонди створюються на підприємствах, в галузях і на державному рівні відповідно до Положення про державний, галузевих, регіональних фондах охорони праці та фондах охорони праці. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці або потребують професійного добору, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Усі витрати на охорону праці на досліджуваному підприємстві наведені у наступній таблиці.

Таблиця 3.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.