Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
прол.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
467.39 Кб
Скачать

III. Підсумок уроку

Учитель. На запитання про те, де я народилася, я відповім — на Землі. Загалом я вважаю, що власне факт мого народження на земній кулі робить мене «громадянином світу».

Світ не треба ділити на окремі шматки, а кожному з нас необ­хідно виховувати в собі почуття громадянина світу, почуття єднос­ті всіх народів, що живуть на землі. Я — громадянин світу.

Профільний рівень

Тема І. ЛЮДИНА. ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН УРОК 1

Поняття «людина як біосоціальна істота». Співвідношення понять «людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність»

Мета: ознайомитись з різними тлумаченнями понять «люди­на», «індивід», «особистість»; з'ясувати сутність людини у різних вимірах; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати актив­ну життєву позицію.

Тип уроку: комбінований.

Епіграф до уроку: Чим більше людина заглиблюється у своє «Я», тим більше відчуває невичерпне значення будь-якої, навіть незначної дрібниці, відчуває, що обрати саму себе не значить ли­ше зануритись у своє «Я» та його значення, але насправді і свідомо взяти на себе відповідальність за кожну свою справу або дію. Сьо-рен Кіркегор

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний момент уроку

  2. Мотивація навчальної діяльності

Завдання

— Поміркуйте над словами епіграфа і висловіть свою думку. Учитель формулює тему та мету уроку.

  1. Актуалізація опорних знань

Бесіда

  1. Що таке природа, природне середовище?

  2. Яка роль соціальних явищ та процесів у формуванні людини?

  3. Що таке цінність? Духовність?

  1. Вивчення нового матеріалу

►► Сутність поняття «людина»

Розповідь учителя базується на матеріалі наведеної таблиці.

Сутність людини — найбільш важливе та змістовне в людині, головна риса, завдяки якій людина залишається собою за різних обставин. Розуміння сутності людини може відрізнятися залежно від того, що вважають домінуючим. Найбільш поширеними уяв­леннями про сутність людини є релігійне, натуралістичне, ідеаліс­тичне та соціологічне.

Релігійна теорія

Людина є су­перечливою єдністю духу (душі) і при­роди (тіла), якісно проти­лежних одне одному як ве­личне і низьке

Натуралістична теорія

Людину вважають лише природною істотою, вона ні­чим особливим не відрізняється від тварин. Сутність людини — у не­змінних біологіч­них чи психологіч- чи інші струк-них властивостях тури культури

СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ В РІЗНИХ ТЕОРІЯХ

Соціоцентризм

Людина є вира­женням куль­турних умов, що формують її, і якщо треба

І 1 1 1 1

теорія

Головне в лю­дині — людська свідомість, розум, і саме цією влас­тивістю людина

проникнути у п відрізняється від таємницю, то решти живих іс-слід вивчити ті тот (Р. Декарт: «Я мислю, зна­чить, я існую»)

Ідеалістична

Бесіда

  1. Яку теорію ви вважаєте найбільш обґрунтованою?

  2. Чи можна обмежуватись однобічним розумінням сутності лю­дини?

Таким чином, учні роблять висновок про те, що складність лю­дини визначається тим, що вона є суперечливою єдністю не тільки біологічного і соціального, а й фізичного і психічного, загально­людського та індивідуального. Чим більше людина вміє керува­ти своїми біологічними потребами, підпорядковувати їх високим прагненням або спрямовувати на досягнення суспільних цілей, тим більше в людині переважає соціальне і тим більш розвиненою вона є.

►► Людина, індивід, особистість

Поняття «людина — індивід — особа — особистість — індивіду­альність» перш за все характеризують якісні прояви людини.

Поняття «людина» означає вид у біологічній класифікації, ро­зумну істоту, що має принципові відмінності від усіх інших істот.

Поняттям «індивід» позначають окремо взятого представника людського роду, якому притаманні неповторні й унікальні природ­ні і соціальні якості, представлені, однак, не в усій родовій повноті.

Тому ми не можемо прямо і безпосередньо переносити всі характе­ристики роду на індивіда, як і навпаки.

Поняття «особи» характеризує певні реальні якості людського індивіда. Тому поза індивідом особи немає. Але це не означає, що риси індивіда і є рисами особи; такі характеристики індивіда, як зріст, колір волосся, вага, особливості, наприклад, форми носа, аж ніяк не стосуються особи.

Якщо людська особа усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги, вона стає людською особистістю — самоді­яльною соціальною та інтелектуальною одиницею. Коли ж це усві­домлення сягає розуміння того, що внаслідок унікальності та непо­вторності особистості існує дещо таке, що може і прагне виконати лише вона (бо більше такої особистості немає, не було й не буде), людська особистість набуває ознак індивідуальності.

Людина

Особлива розумна істота, що має принципові від­мінності від усіх інших живих істот; вид живих істот, що посідає певне місце в сукупності живих організмів

Індивід

Одиничний представник роду і стоїть в ряду таких понять: рід — вид — індивід

Особа

Суб'єкт та об'єкт соціальних стосунків; зосере­дження всіх якостей людини

Особистість

Людська особа, що усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги

Індивідуальність

Особистість, яка внаслідок усвідомлення своєї не­повторності розуміє, що дещо в цьому житті може зробити лише вона, і прагне це реалізувати

Поняття індивідуальності може викликати (і викликає) асоціа­ції з індивідуалізмом, і для таких асоціацій є певні підстави. Справ­ді, індивідуальність не може сформуватися без самоусвідомлення, без виділення себе з-поміж інших людей, без певної внутрішньої зосередженості. Але це не означає і не передбачає людської само­ізоляції. Навпаки, усвідомлюючи свою незамінність, індивіду­альність, людина усвідомлює і свою повну ідентичність з іншими

людьми: адже зрозуміти свою унікальність можна лише порівня­но із іншими людьми та лише за умови переконаності в тому, що всі люди однакові, але в чомусь — не такі. Мірою відповідальності людської індивідуальності стає вселюдськість, усвідомлення сво­їх життєвих здійснень як загальнолюдських або як здійснень, які щось змінюють у стані людства в певному змістовому значенні: ко­ли чогось досягає якась окрема індивідуальність, то це демонструє можливості людства або людини як родової істоти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.