Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Продовження додатоку 2. Приклад оформлення навч...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
103.42 Кб
Скачать

4

Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи Національного банку України

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор

канд. екон. наук, доцент

_____________В.І. Огієнко

02.06.2010

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни «Моделювання економіки»

напряму підготовки 6.030502 – «Економічна кібернетика»

Розглянуто та схвалено методичною радою інституту, протокол від 01.09.2010 № 1

Севастополь – 2010

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 4

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 7

3 РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ ЧАСУ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 8

4 КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 9

5 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, методичних та дидактичних матеріалів 10

ВСТУП

Дана навчальна програма є основним документом, який встановлює мету, завдання, вимоги до змісту та обсягу підготовки з дисципліни «Моделювання економіки». Цей документ деталізує навчальну програму галузевого стандарту вищої освіти: наведено зміст тем дисципліни, дані рекомендації щодо розподілу часу на вивчення окремих тем, рекомендовано основну та додаткову літературу, приведені засоби та критерії оцінки залишкових знань.

Навчальна програма дисципліни «Моделювання економіки» є складовою нормативної компоненти освітньо-професійної програм підготовки (ОПП) за напрямом 6.030502«Економічна кібернетика» галузі 0305 – «Економіка та підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом.

Навчальна програма використовується в процесі розробки та коригуванні навчальних і робочих навчальних планів та робочих навчальних програм з дисципліни.

1Мета і завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі Мета і завдання викладання дисципліни

Мета: надання знань з методології та інструментарію побудови економіко-математичних моделей для прогнозування розвитку економічних систем.

Завдання: вивчення теорії та набуття практичних навичок аналізу, моделювання і прогнозування розвитку економічних об'єктів і процесів на мікроекономічному рівні.

Предметом навчальної дисципліни є методологія економіко-математичного моделювання та інструментарій аналізу процесів, що відбуваються в економіці.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати: методологію та основні методичні підходи, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі економічних процесів; цілі, задачі, зміст і специфіку математичного моделювання економічних систем; основні етапи моделювання економічних систем; найбільш типові мікроекономічні моделі, а також моделі виробничої та фінансово-кредитної підсистем економіки; загальну методику і технічні прийоми складання прогнозних даних для передбачення розвитку економічних процесів;

уміти: находити необхідну інформацію, перевіряти її достовірність і використовувати її при побудові економіко-математичних моделей; створювати економіко-математичні моделі та системно аналізувати на основі цих моделей економічні об'єкти та процеси на мікроекономічному рівні; створювати чи адекватно використовувати існуючі програмні продукти, що забезпечують можливість безпосередньої практичної реалізації моделі на персональних комп'ютерах; інтерпретувати отримані результати і на підставі зроблених висновків виробляти управлінські рішення на мікроекономічному рівні господарської ієрархії управління.

Перелік виробничих функцій та завдань освітньо-кваліфікаційної характеристики, що підкріплюються даною дисципліною, наведений в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Виробничі функції та завдання освітньо-кваліфікаційної характеристики, що підкріплюються даною дисципліною

№ пор

Функція

Типове завдання

Уміння

Номер за ОКХ

1

Аналітична

Передпроектний аналіз і моделювання економічних об’єктів і задач

Досліджувати й аналізувати інформаційні потоки на об’єкті

1.1.5

Аналізувати алгоритми розв’язання економічних задач/комплексів, вибирати та обґрунтовувати адекватні умовам конкретного об’єкта

1.1.6

Аналізувати результати тестування технічних і програмних засобів передавання, оброблення та збереження інформації з подальшим її використанням для поліпшення роботи інформаційної системи

1.1.7

Складати й аналізувати економіко-математичні моделі об’єктів і систем керування

1.1.8

Інформаційно-аналітична підтримка бізнесу

Здобувати інформацію, потрібну для прийняття рішення з різних джерел

1.2.1

Готувати аналітичні доповіді з певної проблеми або завдання

1.2.2

2

Нормо-проектна

Розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації

Розробляти та досліджувати економіко-математичні моделі економічних об’єктів і систем з метою їх аналізу та вдосконалення системи керування

2.2.6

Розроблення прогнозних моделей розвитку економічних процесів та систем

Складати економіко-математичні моделі економічних систем, перевіряти їх адекватність

2.3.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.