Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Оцінка витрат за будівельним контрактом

Відповідно до П(С)БО 18 "Будівельні контракти" витрати по будівельному контрактуй розглядаються за двома ознаками (рис. 6.3):

Рис. 6.3. Класифікація витрат за будівельним контрактом

— формування виробничої собівартості;

— періоди виконання будівельного контракту.

За ознакою формування виробничої собівартості витрати за будівельним контрактом (собівартість робіт з будівельного контракту) включають:

  • витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням контракту;

  • загальновиробничі витрати. Формування витрат за будівельним контрактом представлено на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Формування витрат за будівельним контрактом за ознакою виробничої собівартості

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, включаються:

  • прямі матеріальні витрати;

  • прямі витрати на оплату праці;

  • інші прямі витрати (у тому числі вартість робіт, виконаних субпідрядниками).

Витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням контракту, можуть бути зменшені випадковим доходом, якщо такий доход не включений у доход від контракту.

Наприклад, витрати на матеріали, використані в будівництві, можуть бути зменшені на суму доходу від продажу надлишку матеріалів; витрати на амортизацію основних засобів, використаних для виконання контракту, зменшеніна суму доходу від реалізації основних засобів наприкінці контракту.

При розгляді витрат за будівельним контрактом слід окремо зупинитися на розгляді витрат на субпідрядника. Ці витрати виникають тоді, коли підрядник не в змозі здійснити всі аспекти будівельного проекту і змушений найняти субпідрядника. Сума рахунка до підрядника за роботи, виконані субпідрядником, повинна включатися у витрати за контрактом. Ця сума прямо відслідковується по проекті і відображається аналогічно витратам на прямі матеріали і пряму заробітну плату.

До складу загальновиробничих витрат включаються передбачені П(С)БО 16 "Витрати":

— витрати на керування;

— витрати на організацію;

— витрати на обслуговування будівельного виробництва.

Загальновиробничі витрати розподіляються між об'єктами будівництва з урахуванням специфіки виконуваних робіт пропорційно систематичним і раціональним факторам, що послідовно застосовуються до усіх витрат з подібними характеристиками. Прикладами таких факторів можуть бути: прямі витрати; обсяг робіт; пряма заробітна плата; час, відпрацьований будівельними машинами і механізмами, обсяги доходу і т. п.

Розглянемо приклад розподілу загальновиробничих витрат.

Приклад 1. Будівельний підрядник вніс річний платіж у сумі 300 000 грн.,ПДВ — 60 000 грн., за оренду приміщення офісу, а також додатково сплатив 400 000 грн., ПДВ — 80 000 грн. — сукупний річний платіж за комунальні послуги і утримання приміщення офісу, що займає група інженерів і архітекторів і їх керівництво. Будівельний підрядник використовує її як діючу групу гарантії якості, що оглядає всі початі підрядником контракти.

Оскільки група відповідає за гарантію якості щодо всіх контрактів безпосередньо на місці, її робота за характером не може розглядатися як така, що безпосередньо стосується будь-якого конкретного контракту, тому що контролює всю будівельну діяльність.

Відповідно до П(С)БО18 "Будівельні контракти" підрядник буде розподіляти орендну плату, витрати на утримання приміщення офісу відповідно до систематичної і раціональної бази розподілу, що буде застосовуватися послідовно до обох типів витрат (оскільки вони мають подібні характеристики). Незважаючи на те, що факторів розподілу цих будівельних загальновиробничих витрат може бути багато (наприклад, сума доходу від контракту, витрати контракту і робочі години, використані в кожнім контракті, і т. п.), найбільш раціональною базою розподілу є доход від контракту. Крім того, оскільки обидва види витрат подібні за характером, розподіл їх на підставі суми доходу від контракту, створеної кожним будівельним контрактом, також буде задовольняти критерії послідовності.

Не включаються до складу витрат за будівельним контрактом, а відбиваються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені: адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати, що не можуть бути розподілені на контракти і віднесені до контрактної діяльності; витрати на зміст (амортизація, охорона і т. п.) незадіяних будівельних машин, механізмів і інших необоротних активів, що не використовуються при виконанні будівельного контракту.

По періодах виконання будівельних робіт з дати укладення будівельного контракту до дати завершення цього контракту у витрати за будівельним контрактом включаються:

— витрати, понесені на звітну дату;

— попередньо оцінені витрати до завершення робіт.

Витрати, понесені на звітну дату, включають:

— витрати на укладення контракту;

— витрати, понесені після укладення контракту.

Витрати до укладення контракту — це витрати, безпосередньо пов'язані з будівельним контрактом і понесені в забезпечення контракту. До таких витрат відносяться:

— витрати на проектування;

— витрати на вивчення нових процесів;

— витрати на укладення контракту;

— інші витрати, що очікуються і будуть відшкодовані у випадку підписання контракту.

Витрати, понесені підрядником при укладенні будівельного контракту, включаються у витрати за будівельним контрактом, якщо існують імовірність його підписання і вірогідність оцінки цих витрат.

Витрати, понесені при укладенні будівельного контракту, що не підписаний до дати балансу, визнаються витратами звітного періоду без включенняу витрати по цьому будівельному контракті в наступних звітних періодах.

Витрати за контрактом, понесені після підписання контракту — це витрати, понесені до завершення проекту, капіталізовані (накопичені) насубрахунку 231 "Будівельні контракти" рахунка 23 "Виробництво".

Попередньо оцінені витрати до завершення будівельного контракту — це попереджувальні витрати, необхідні для завершення проекту у визначений час. Вони будуть включати ті ж елементи, що і первісні загальні попередньо оцінені витрати контракту і базуватися на цінах, розрахованих під впливом понесених витрат. Останні оцінки будуть використані для визначення незавершених робіт щодо завершених.

І хоча П(С)БО 18 "Будівельні контракти" не дає окремих указівок щодо здійснення оцінки витрат до завершення, практичне керівництво може бути підібране з інших стандартів обліку.

Витрати за контрактом можуть коректуватися на суму компенсаційних платежів.

Компенсаційні платежі це рахунка за понесені витрати чи виконані роботи, що за умовами контракту повинні здійснюватися іншим учасником. Ці платежі часто обговорюються учасниками контракту.

Розглянемо застосування компенсаційних платежів при виконанні будівельних контрактів на прикладі.

Приклад 2. За умовами контракту встановлено, що субпідрядник знесе будинок і підготує землю для будівництва. Однак підрядник/продавець сам очистив будівельний майданчик за наказом почати будівництво. Підрядник очікує відшкодування від субпідрядника за витрати по очищенню площадки у формі компенсаційного платежу.

Підрядник буде трактувати компенсаційний платіж як отриманий від субпідрядника і зменшить витрати за контрактом на отриману суму. Якщо субпідрядник буде заперечувати з приводу компенсаційного платежу, витрати стануть претензією. Претензія буде записана як додатковий доход від контракту, якщо будуть задовольнятися відповідні вимоги, визначені до претензії в П(С)БО 18 "Будівельні контракти".

Субпідрядник буде записувати платіж як такий, що підлягає оплаті і як додаткові витрати за контрактом у випадку імовірності, що сума буде сплачена. Якщо ж сума чи дія зобов'язання є предметом суперечок, то субпідрядник буде розглядати можливий результат у порядку визначення належного відображення в обліку.

Уході виконання будівельного контракту підрядник може понести витрати за контрактом, віднесені до майбутньої діяльності за контрактом (рис. 6.5). Такі витрати контракту визнаються як актив за умови імовірності їхнього відшкодування. Ці витрати будуть складати суму дебіторської заборгованості, що замовник може сплатити, і класифікуються як незавершені роботи з контракту.

Рис. 6.5. Витрати за будівельним контрактом по періодах виконання робіт

Облік витрат за будівельним контрактом аналогічний обліку запасів. Витрати, необхідні для підготовки активу для продажу відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, відбиваються по дебету рахунка 23 "Виробництво", що відповідає субрахунок (наприклад, 231 "Будівельні контракти") як понесені витрати. Рахунок 23 "Виробництво" буде включати обидва типи витрат: прямі і непрямі, але не буде включати адміністративні витрати івитрати на збут, оскільки їх не можна ідентифікувати з конкретним контрактом.

Зміни оцінки доходу і витрат за будівельним контрактом чи зміни оцінки кінцевого фінансового результату виконання контракту відбиваються як зміна облікової оцінки відповідно до П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.