Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций уч в галузях.doc
Скачиваний:
130
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.5 Mб
Скачать

Облік товарних запасів в торгівлі

Відповідно до постанови КМУ від 19.04.93. №179 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій і джерелах їх покриття" підприємствам і організаціям усіх форм власності дозволено робити дооцінку залишків товарно-матеріальних цінностей за умови зміни цін на виробничі запаси і товари. Дооцінка здійснюється за даними інвентаризації. Перелік товарно-матеріальних цінностей, які підлягаютьдооцінці, які склалися в розрахунках з постачальниками на початок і кінець місяця визначається шляхом зіставлення цін. При цьому береться мінімальна ціна на початок місяця і максимальна ціна на кінець місяця.

Сума зробленої дооцінки товарів направляється на збільшення додаткового капіталу підприємства записом:

Д-т рахунку 281 "Товари на складі" (в оптовій торгівлі);

Або рахунку 282 "Товари в торгівлі" (у роздрібній торгівлі);

К-т рахунку 42 "Додатковий капітал";

Субрахунок 423 "Дооцінка активів".

Уцінка товарів у торгових підприємствах здійснюється на підставі Положення про порядок уцінки і реалізації продукції що залишалась із групи товарів широкого попиту, продукції виробничо-технічного призначення і надлишкових товарно-матеріальних цінностей, затвердженим наказом Мінекономіки і Мінфіну України від 15.12.99 р. №149/300.

Уцінці піддягають товари і продукція, що не мають збуту більше 3-х місяців І не користується попитом споживачів, а також товари, що частково втратили свою первісну якість.

Уцінка залежаних товарів здійснюється за даними інвентаризації. Однак керівник (власник) підприємства може прийняти рішення про уцінку товарів за станом на 1-е число місяця і за даними бухгалтерського обліку. Перелік товарів, що підлягають уцінці, інвентаризаційною комісією подається на розгляд керівника підприємства для ухвалення рішення. Уцінка товарів проводиться до рівня цін їхньої можливої реалізації (якщо вони не втратили первісного виду придатні до використання).

Дані про уцінені товари записують в опис-акт, що після затвердження керівником передається в бухгалтерію (перший екземпляр) і матеріально відповідальній особі (другий екземпляр). Знижені в ціні товари після перемаркірування передаються для реалізації за накладною, у якій указується роздрібна ціна до і після уцінки.

Зменшення первісної вартості товарних запасів на суму уцінки відображається записом по дебету рахунку 946 "Втрати від знецінювання запасів" у кореспонденції з кредитом рахунка 281 "Товари на складі" (в оптових підприємствах) чи рахунка 282 "Товари в торгівлі" (у роздрібних підприємствах). Наприкінці звітного періоду ця сума списується на фінансові результати записом по кредиту рахунку 946 "Втрати від знецінювання запасів" і дебету рахунка 791 "Результат основної діяльності".

Облік витрат діяльності торгових підприємств

Витрати комерційної діяльності торгових підприємств (витрати обігу) являють собою витрати пов’язані з рухом товарів від виробника до споживача. До них відносяться витрати з перевезеннях, збереження, реалізації товарів, з утриманнятранспортних засобів, будинків, з оренди основних засобів, страхування майна, реклами й ін., а також з управління діяльності торгового підприємства.

Відповідно до національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій облік витрат діяльності торгових підприємств відображається на рахунках:

92 "Адміністративні витрата";

93 "Витрати на збут",

94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 92 "Адміністративні витрати" призначений для обліку загальногосподарських витрат, зв'язаних з керуванням і обслуговуванням торгового підприємства в цілому. До них відносяться:

 • витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу (оплата праці, пенсійне і соціальне страхування, додаткові виплати й ін.);

 • витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення) оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона й ін.);

 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінні майна й ін.),

 • витрати на зв'язок (поштовий, телефонний, телеграфні, факс і ін.);

 • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

 • організаційні витрати;

 • представницькі витрати;

 • інші адміністративні витрати.

На рахунку 93 "Витрати на збут" враховують витрати, зв'язані з реалізацією товарів (робіт, послуг):

 • витрати по перевезеннях (залізничний тариф, водяний фрахт, подача вагонів, навантаження, вивантаження, збереження вантажів у межах нормальноготерміну на складах сторонніх організацій, витрати по експертизі й аналізу якості товарів у зв'язку з транспортуванням); вартість матеріалів, витрачених для устаткування вагонів (стійки, стелажі, щити й ін.) і їхнього утеплення (мішковина, солома і ін.); витрати по перевезеннях власним транспортом (вартість горючо-змазочних матеріалів, витрати на оплату праці водіям, амортизація транспортних засобів, поточний ремонт й ін.);

 • витрати на оплату послуг збутових, посередницьких, зовнішньоторговельних організацій;

 • витрати на оплату праці і комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту і складів і ін.;

 • витрати по страхуванню (пенсійному забезпеченню, соціальному страхуванню, страхуванню по безробіттю, обчислені по встановлених ставках до об'єкта оподатковування);

 • витрати на рекламу. Витрати, зв'язані з процесом поширення цілеспрямованої інформації про переваги конкретної продукції, товарів (робіт, послуг), створення популярності і попиту на них для більш оперативного просування на ринку збуту. До них відносяться: витрати на оформлення вітрин, виставок-продажів, на розробку і видання рекламних видань (ілюстрованих каталогів, альбомів, проектів і ін.), на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передача по радіо, телебаченню) і ін.

Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" розмір витрат на проведення передпродажних заходів не обмежений, крім представ-ницьких витрат. Представницькі витрати (організація прийомів, презентацій, придбання і поширення подарунків, включаючи безкоштовну роздачу зразків товарів у рекламних цілях) відносяться до витрат звертання з обмеженням — не більше 2% від оподатковуваного прибутку за попередній звітний квартал:

— витрати по операційній оренді, страхуванню, амортизації, ремонту і змісту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, зв'язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);

—витрати на тару: амортизація (знос) власної інвентарної тари і тара-устаткування, її ремонт; амортизація бготоразової заставної тари, що підлягає поверненню постачальникам відповідно до угод на постачання товарів; витрати по перевезеннях, навантаженню, розвантаженню порожньої тари у випадку повернення постачальникам, а також вартість тари, списаної внаслідок зносу;

— інші витрати: витрати на проведення заходів, передбачених угодою між керівництвом і трудовим колективом з охорони праці і техніки безпеки (проведення інструктажів з техніки безпеки, витрати на санітарно-профілактичній інші заходи); витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касовеобслуговування, одержання гарантій, вексельного авалю, факгорингових і довірчих операцій,облік боргових вимог і зобов'язань і інших витрат, пов'язаних із грошовим обігом;витрати на контрольно-касові стрічки, фарбу для друкуючого механізмукасових апаратівта ін.; витрати, лов'язаніз проведенням експертиз і аналізу якості товарів; витрати на відрядження;; витрати на канцелярській облікові приналежності (папір, папки для збереження документів, облікові бланки, форми звітності і т.п.); виписка і придбання справочно-нормативних документів; витрати, зв'язані з платою експортного мита і митних зборів, і інші витрати.

На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" враховують:

— витрати на дослідження і розробки;

— собівартість реалізованої іноземної валюти (відбивається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації);

— сумнівні і безнадійні борги (узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованості за реалізовану продукцію, товари і послуги і про суму списаної безнадійної заборгованості, утворення якої не було зв'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг);

— витрати по операційній курсовій різниці (враховуються витрати по активах і зобов'язанням операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривни до іноземної валюти);

— втрати від знецінювання запасів (враховуються втрати, зв'язані зі знецінюванням (уцінкою) запасів відповідно до Положення (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси");

— нестачі і втрати від псування цінностей (враховуються нестачі коштів і інших цінностей і утрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовляння, переробки, збереження і реалізації, якщо на час установлення нестачі винуватці не встановлені. Одночасно зі списанням цінностей, по яких винуватці не встановлені, на витрати балансова вартість списаного активу відбивається на забалансовому рахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей;

— визнані штрафи, пеня, неустойки (ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства й умов договору);

— інші витрати операційної діяльності (враховуються витрати по змісту житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних установ, будинків відпочинку, санаторіїв і інших об'єктів оздоровчого і культурної о призначення).

Протягом звітного періоду торгові підприємства витрати, зв'язані з комерційною діяльністю, відбивають на дебеті рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" у кореспонденції з кредитом рахунків:

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 685 "Розрахунки з різними кредиторами" (на вартість послуг по перевезеннях товарів, погрузочно-розгрузочні роботи, страхування вантажу; рекламні юридичні, аудиторські, комунальні й інші послуга);

66 "Розрахунки по оплаті праці" (на суму нарахованої основної і додаткової заробітної плати і винагород з фонду оплати праці адміністративно-управлінському й іншому персоналу торгового підприємства, а також найманим робітником за виконання робіт згідно з укладеними договорами (угодам);

65 "Розрахунки по страхуванню" (на суму нарахованих зборів по пенсійному забезпеченню, соціальному страхуванню, страхуванню майна);

13 "Знос необоротних активів" (на суму нараховане зносу по основних засобах, іншим необоротним матеріальним активам, нематеріальним активам);

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (на сум нарахованого резерву для забезпечення оплат відпусток робітників, додаткове пенсійне страхування, гарантовані зобов'язання, покриття втрат від природної втрати товарів при перевезеннях і збереженні й №.);

39 "Витрати майбутніх періодів" (на списання раніше проведених витрату рахунок майбутніх періодів у частці, яка відноситься до звітного періоду);

28 "Товари" (на суму втрат від знецінювання (уціненню товарних запасів, втрат від нестачі і псування цінностей, які виявлені в процесі заготовляння, переробки, зберігання і реалізації цінностей, якщо на час виявлення винуватці не встановлені) і ін.

Враховані протягом звітного періоду витрати торгових підприємств, зв'язані з комерційною діяльністю, на дебеті рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", кінці звітного періоду списуються з кредиту цих рахунку на дебет рахунку 79 "Фінансові результати" (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 - Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат діяльності торгових підприємств

Господарські операції

Дебет

Кредит

1

2

3

Відображення заборгованості транспортним та іншим організаціям за перевозку товарів:

— за діючими тарифами

— на суму податкового кредиту по ПДВ

93

641

63

63,685

Погашення заборгованості за виконані роботи по

перевозці товарів і виконані послуги (включаючи ЦДВ)

63,685

30,31,33

Відображення суми зносу по основним засобам, іншим матеріальним і нематеріальним активам

92,93

13

Відображення заборгованості аудиторській службі за перевірку

92

685

Витрати на участь у виставках, ярмарках

93

31, 372, 685

Списання із підзвітних сум відрядні витрати

92

372

Нарахування основної і додаткової заробітної плати

92,93

66

Відображення суми збору:

— на обов’язкове державне пенсійне страхування

— на соціальне страхування

— на соціальне страхування на випадок безробіття

92,93

92,93

92,93

651

652

653

Резерв на забезпечення майбутніх витрат:

— забезпечення оплат на відпустки

— додаткове пенсійне страхування

— забезпечення гарантованих зобов’язань

— покриття втрат від втрат при збереженні та перевозках

92,93

92,93

92,93

92,93

471

472

473

474

Заборгованість по орендній платі

92,93,39

685

— покриття втрат від втрат при збереженні та перевозках

92,93

474

Заборгованість по орендній платі

92,93,39

685

Перераховано з поточного рахунку на оплату підписки, на спецлітературу та ін.

39

31,372

Списання частки раніше виникнутих витрат в рахунок майбутніх періодів

92,93

39

Списання вартості нестач і порчі товарів при збереженні та перевезеннях

474,93

947

Списання втрат від обезцінювання (уцінки) товару

946

282

Оплата з поточного рахунку вартості спец. Торгового патенту

39

31

Списання суми передчасно оплаченого торгового патенту

23,93

39

Списання в кінці звітного періоду витрат комерційної діяльності торгового підприємства на фінансові результати:

— адміністративні

— на збут

— інші витрати операційної діяльності

791

791

791

92

93

94