Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен / Теория 2.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.87 Mб
Скачать

156. Мета, завдання та джерела інформації аудиту власного капіталу.

Завдання аудиту власного капіталу та забезпечення зобов'язань:

* перевірка правильності формування та відображення в облт ку власного капіталу та забезпечення зобов'язань;

♦ перевірка правильності1 відображення власного капіталу т забезпечення зобов'язань у фінансовій звітності.Джерела інформації при аудиті власного капіталу та забез печення зобов 'язань:1) установчі документи (установчий договір, статут, протоколи зборів засновників, учасників, акціонерів);2) внутрішні нормативні документи (наказ про облікову політи ку, положення про організацію та оплату праці, про функціонував окремих служб підприємства, у тому числі обліково-економічної т інших, про використання прибутку тощо);3) документи з формування статутного капіталу (надходження коштів, матеріальних цінностей від засновників-учасників та іній! первинні документи);

4) бухгалтерські регістри обліку власного капіталу, забезпе­чення зобов'язань, розрахунків з учасниками (журнали, відомості, оборотні відомості, головна книга);5) документи фінансової звітності.

Аудиторські процедури при аудиті власного капіталу та забезпечення зобов 'язань:1) дослід-ження установчих документів, оцінка відповідності їх змісту законодавчим вимогам;2) оцінка відпо-відності організації обліку власного капіталу (статутного, резервного, додаткового та інших нормативним вимогам);3) перевірка правильності формування статутного, пайового Та резервного капіталу відповідно до установчих документів та

нормативних вимог;4) перевірка правильності від об-раження в обліку величини статутного капіталу та її змін;5) перевірка формування статутного капі-талу в іноземній ва­люті;6) перевірка правильності формування та відображення в об­ліку додаткового капіталу;7) перевірка правильності відображення в обліку неоплаченого та вилученого капіталу;8) перевірка відповідності аналітичного обліку, статутного пайового та резервного капіталу первинним документам, синте­тичному обліку, записам у головну книгу та оборотну відомість;

9) перевірка правильності формування та відображення в обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів (забезпечення виплат від­пусток, додаткового пенсійного забезпечення, забезпечення гаран­тійних зобов'язань, забезпечення інших витрат і платежів);

10) перевірка правильності формування та відображення в об­ліку цільового фінансування і цільових надходжень (субсидій асигнування з бюджету й позабюджетних фондів, цільових внес­ків фізичних та юридичних осіб тощо);

11) перевірка відповідності аналітичного, синтетичного обліку записам в головну книгу та оборотні відомості;

12) перевірка правильності відображення інформації про влас­ний капітал та забезпечення зобов'язань у фінансовій звітності та примітках до неї.

157.Аудит забезпечення наступних витрат і платежів.

Аудитор перевіряє забезпечення майбутніх витрат і платежів (рахунок 47) за такими субрахунками: 471"Забезпечення виплат відпусток", 472"Додаткове пенсійне забезпечення", 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань", 474 "Забезпечення інших витрат і платежів".Аудитору слід врахувати, що за кредитом рахунка 47 "Забезпе­чення май-бутніх витрат і платежів" відображається нарахування забезпечень, за де-бетом - їх використання.Зокрема, сума забезпечення виплат відпусток визначається щомі­сячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівни­кам і від-сотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечен­ня обов'язкових відрахувань (зборів) на обов'язкове державне пен­сійне страхування, соціальне страху-вання.Здійснюючи аудиторську перевірку операцій, пов'язаних зі ство­ренням резервів грошових коштів, слід з'ясувати законність ство­рення резервів, тобто встановити, які резерви створені на підприємстві й чи передбачено це статутом, іншими установчими документами.Відтак аудитор перевіряє правильність встанов-лених нормативів відрахувань у резерви і величини самих резервів, достовірність да­них інвентаризації резервів майбутніх витрат і платежів. Зайві на­раховані суми сторнуються, а недонараховані донараховуються. Обґрунтованість включення резервованих сум на рахунки ви­робничих витрат встановлюють на підставі записів із дебетом ра­хунків 23 "Вироб-ництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адмі­ністративні витрати" і кредиту рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Соседние файлы в папке Екзамен