Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать
  1. Питання до самоперевірки

1. Дати визначення, що таке "валеологія"?

2. Головні завдання валеології.

3. Об’єкт та предмет валеології.

4. Головна мета валеології.

5. Засновник валеології – науки про здоров’я здорових.

6. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.

7. Вікова періодизація розвитку особистості, її значення для формування змісту валеологічної освіти на різних етапах навчання.

8. Методи педагогічного дослідження, їх використання в практиці роботи вчителя-валеолога.

9. Методи діагностики рівня здоров’я учнів.

10. Форми організації здоров’язберігаючої освіти.

11. Проблеми здоров’я дітей у педагогічній спадщині вітчизняних і зарубіжних педагогів та її місце у державній політиці школотворення.

12. Традиційні принципи навчання та виховання.

13. Особистісно-зорієнтована модель формування позитивної мотивації до здорового способу життя в навчально-виховному процесі початкової школи.

14. Традиційні методи виховання.

15. Методи формування свідомості (понять, суджень, переконань, оцінок) – розповідь, бесіда, дискусія.

16. Методи організації діяльності, формування морального досвіду і поведінки.

17. Народно-педагогічні методи виховання.

18. Основні поняття (категорії) валеології: здоров'я, індивідуальне, групове та соціальне здоров'я.

19. Основні поняття (категорії) валеології: здоровий cnoci6 життя, здоров'язберігаюче виховання.

20.Культура здоров'я.

21. Здоровий cnoci6 життя вчителя, як взірець для наслідування.

22. Завдання "Основ здоров'я" початкової школи в здоров’язберігаючій освіті та вихованні учн1в.

23. Система органів людини.

24. Орган1зм – єдине ціле.

25. Здоров'я як багатогранне поняття.

26. Складова здоров'я: фізична. Суть і поняття.

27. Складова здоров'я: псих1чна.

28. Складова здоров'я: духовна.

29. Складова здоров'я: соціальна.

30. Визначення фізичного розвитку.

31. Соматичне здоров'я як стан органів i систем організму людини (артеріальний тиск, частота пульсу, довготривалі та тимчасові захворювання).

32. Визначення індивідуального здоров’я учня (паспорт здоров’я).

33. Психічне здоров’я як стан нервової системи, душевного комфорту.

34. Духовне здоров’я як характеристика мотивів і потреб, уміння жити в мікро- та макросоціумі.

35. Поняття про соціальне здоров’я. Вплив соціального здоров’я на здоров’я окремої людини.

36. Предмет і завдання методики викладання предметів валеологічного спрямування.

37. Закон «Про загальну середню освіту».

38. Концепція «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя» про виховання у школярів ставлення до здоров’я як до найвищої соціальної цінності.

39. Нормативно-правова база, яка окреслює напрями діяльності і заходи щодо формування здорового способу життя і безпечної поведінки у дітей через систему загальної середньої освіти.

40. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.

41. Урок як основна форма навчання.

42. Типи уроків.

43. Особливості та призначення курсу «Основ здоров’я» в школі.

44. Відмінність уроків «Основ здоров’я» від уроків інших навчальних предметів початкової школи.

45. Комбінований урок «Основ здоров’я» та його структура.

46. Особливості оздоровчо-рухової частини та домашніх завдань з «Основ здоров’я».

47. Валеологічний аналіз уроку «Основ здоров’я» та уроків інших навчальних предметів початкової школи.

48. Методика організації позакласних та позашкільних заходів з формування здорового способу життя.

49. Методика організації дитячих рухливих ігор на перервах та позаурочний час.

50. Методика підготовки та проведення медичного обстеження і визначення індивідуального рівня здоров’я.

51. Оформлення «Паспорта здоров’я», залучення до цієї роботи старшокласників та окремих батьків учнів.

52. Робота з батьками по виробленню єдиних вимог у валеологічному вихованні учнів. Дні здоров’я.

53. Концептуальні засади формування змісту валеологічної освіти і освіти з безпеки життєдіяльності в Україні.

54. Міжнародний досвід навчання здоров’я та безпеки життєдіяльності.

55. Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» в державних стандартах початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

56. Навчальні програми з предметів «Основи здоров’я», «Валеологія», «Основи безпеки життєдіяльності».

57.Міжпредметні зв’язки та їх значення для формування в учнів відповідного ставлення, знань і навичок здорового способу життя.

58.Зміст освіти з питань здоров’я і безпеки життєдіяльності в початковій школі.

59 Емпіричні та теоретичні поняття. Деякі валеологічні поняття (життєдіяльність, здоров’я, хвороба, третій стан, складові здоров’я, валеологія, валеологічне виховання та ін.).

60. Технологія поетапного формування валеологічних понять.

61. Складання валеологічного глосарію.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]