Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ та БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Шаповалова Т.Г.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРАКТИЧНИХ та СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ „МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ ТА ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ”

БЕРДЯНСЬК – 2012

Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять з дисципліни «Методика вивчення валеології та основ безпеки життєдіяльності в початковій школі» обговорено та затверджено на засіданні кафедри валеології та БЖД (протокол № 1 від 30.08.11р.)

УДК 614.8(075.8)

ББК 68.9 я 73

Ш – 24

Укладач: Шаповалова Тетяна Григорівна – к.пед.н., доцент кафедри біології, екології та БЖД БДПУ

Рецензенти: Страшко С.В., кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ охорони життя і здоров’я, заступник директора Інституту педагогіки і психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, голова НМК з валеології, БЖД та ОМЗ МОН України.

Мелаш В.Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б Хмельницького.

Шаповалова Т.Г. Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять з дисципліни «Методика вивчення валеології та основ безпеки життєдіяльності в початковій школі» : навчально-методичний посібник. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 72 с.

Зміст

1. Передмова…………….……………………………………………......4

2. Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять……………………….……………………………………………..6

2.1. Семінарське заняття 1………………………...………………6

2.2. Семінарське заняття 2...............................................................11

2.3. Практичне заняття 3……………………..................................12

2.4. Семінарське заняття 4............................................................15

2.5. Практичне заняття 5…………………………………..……....17

2.6. Практичне заняття 6 ………………………….........................19

2.7. Семінарське заняття 7.………………......................................23

2. 8. Практичне заняття 8.…………………………………………31

2.9. Практичне заняття 9 ….…………………………...................33

2.10. Практичне заняття 10………………………………………..36

3. Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...47

3.1. Додаток 1………………………………………………………47

3.2. Додаток 2 ……………………………………………………...48

3.3. Додаток 3………………………………………………………52

3.4. Додаток 4………………………………………………………56

3.5. Додаток 5……………………………………………………….64

3. Література ………………………………………………………….......65

Передмова

Розвиток сучасного суспільства супроводжується зміною всіх сторін його життя, що вимушує по-новому, ширше поглянути на проблему здоров’я. На думку фахівців, здоров’я людей, тривалість життя є показником соціально-економічного благополуччя країни.

Успішній розробці і вирішенню проблеми здоров’я нації сприятиме розуміння громадянами і керівництвом держави й суспільства того, що здоров’я людини залежить від чотирьох груп чинників. Ученими встановлено, що на 20 – 25% здоров’я людини залежить від стану навколишнього середовища; на 15 – 20% стан здоров’я обумовлений генетичним чинником; на 50 – 55% стан здоров’я визначається способом життя і лише на 8 – 10% здоров’я залежить від діяльності і стану системи охорони здоров’я, її служб і установ.

Інтерес до проблеми здоров’я особистості ніколи не спадав, а навпаки, істотно зростав у зв’язку зі вступом нашого суспільства в нову, надзвичайно відповідальну стадію свого історичного розвитку, принципова новизна якої пов’язана з глобальними змінами в соціально-економічній сфері країни. Це викликає необхідність здійснення якісних перетворень в усіх сферах суспільного життя. В тому числі в системі освіти, що забезпечить швидкі темпи прогресивного розвитку суверенної України.

Декілька років тому в педагогічних ВНЗ до природничо-наукового циклу було введено валеологію – нову психолого-педагогічну, світоглядну дисципліну, мета якої полягає у формуванні культури здоров’я студентів. Наступним кроком було введення методики навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності.

Виходячи з цього вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, загальнокультурну, практичну підготовку фахівця початкової школи, що визначатимуть темпи і рівень науково-технічного та соціального прогресу, сприяє утвердженню гуманістичних ідеалів, норм людського співжиття, формуванню позитивної мотивації до здорового способу життя, інтерес та піклування за власне здоров’я.

Валеологічна освіта є складової вищої й середньої освіти, на яку покладається завдання формування валеологічного мислення, навчання осмисленню валеологічних понять, формування здорового способу життя, збереження, зміцнення та відтворення власного здоров’я.

Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності є галуззю педагогічної науки, яка безпосередньо прокладає міст від теорії до практики і поєднує знання науки про здоров’я, безпеку життя та діяльності людини, педагогіки, психології та прийоми найбільш економного навчання школярів.

Метою методики навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності є підготовка студентів до активної діяльності з:

 • Формування валеологічних знань учнів

 • Розвитку валеологічного мислення учнів, яке передбачає усвідомлення свого «Я», власного здоров’я,

 • Засвоєння теоретичних та методичних основ формування мотивації до здорового способу життя

 • Виховання в учнів особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей

 • Підготовлення школярів до свідомої активної участі у формуванні, збереженні та зміцненні власного здоров’я

Завдання курсу:

 • Сформувати в учнів активну мотивацію щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я та усвідомлення того, що людини – частина природи і суспільства, що її здоров’я залежить від природи та соціального оточення

 • Навчити дітей встановлювати гармонійні стосунки з природою, берегти її як умову власного здоров’я і життя, навчити використовувати складові частини природного чинника здоров’я

 • Підвести учнів до усвідомлення того, що здоров’я - це основа щасливого життя людини

 • Виховувати у них дбайливе та бережливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих

 • Сформувати в дітей потребу духовного, психічного та фізичного самовдосконалення

 • Сформувати у вихованців потребу в заняттях фізичною культурою й спортом, фізичною працею, активним відпочинком, загартуванням як засобами формування фізичного здоров’я

 • Прищепити навички особистої гігієни та санітарії як складових частин загальної культури особистості

 • Підготувати учнів до збалансованого харчування

 • Виробити мотиваційні установки на ведення здорового способу життя як одну з найголовніших умов і засобів збереження, зміцнення, формування, відтворення й передачі наступним поколінням здоров’я

 • Виробити в учнів навички ведення здорового способу життя

 • Ознайомити вихованців з негативним впливом шкідливих звичок на здоров’я та на зменшення тривалості життя

 • Навчити учнів профілактиці і корекції шкідливих звичок

 • Здійснювати моніторинг здоров’я та підготовку учнів до самооцінки свого здоров’я, навчити плануванню та здійсненню самовиховання, духовного, психічного та фізичного самовдосконалення

 • Знайомити учнів з елементарними знаннями з медицини та оздоровчими технологіями.

До реалізації цих завдань майбутніх вчителів початкової школи має підготувати навчальний курс «Основи валеології та методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]