Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Prakt_robot_nach_klasi_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
910.34 Кб
Скачать

2. Практична частина

Завдання № 1. Ознайомитися з фізкультхвилинками та вивчити декілька з них.

Завдання № 2. Провести в групі фізкультхвилинки .

Завдання № 3. Ознайомитися з іграми, підготовити та провести на занятті серед одногрупників.

Питання для самоперевірки.

 1. Яке значення мають фізкультхвилинки?

 2. Методика проведення фізкультхвилинки.

 3. Ігри як валеологічних елемент навчального процесу.

 4. Методика проведення гри серед учнів початкових класів.

Основна література

 1. Шаповалова Т.Г. Валеологія: Навчально-методичний посібник для керівників гуртків позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 140 с.

 2. Шахненко В. Програма "Здоровий спосіб життя" // Управління освітою. – 2004. - №8. – С. 5, 8.

 3. Шахненко В.І. Біоритмологія у системі навчально-виховного процесу // Початкова школа. – 1998. – № 11. – С. 49–51.

 4. Шахненко В.І., Цуканова Є.О. Азбука "Основ безпеки життєдіяльності": змістові лінії, теоретичні положення, таблиці, схеми: Науково-методичний посібник для вчителів середніх закладів освіти. – Харків: "Геліос", 2003. – 124 с.

Залік (тестування)

 1. Яке з нижченаведених визначень поняття валеології належить І.Брехману – засновнику науки валеології:

1. Валеологія - як навчальна дисципліна представляє собою сукупність знань про здоров’я та здоровий спосіб життя

2. Валеологія наука про здоров’я здорових

3. Валеологія наука про закономірності та механізми формування, збереження, зміцнення, відновлення здоров’я людей і передачі його нащадкам

 1. Здоров’я – це:

1.Запас сил організму опиратися хворобі

2. Відсутність хвороб чи фізичних вад

3. Стан повного фізичного, психічного, духовного та соціального благополуччя

 1. Визначне фактор, що найбільше впливає на здоров’я людини:

 1. Стан довкілля

 2. Спадковість

 3. Спосіб життя

 4. Стан медичного обслуговування

4. Визначне фактор, що найменше впливає на здоров’я людини:

 1. Стан довкілля

 2. Спадковість

 3. Спосіб життя

 4. Стан медичного обслуговування

5.Чи впливають досягнення науково-технічного прогресу на здоров’я людини?

1. Впливають тільки позитивно

2. Впливають виключно негативно

3. Не впливають

4. Вплив неоднозначний, є позитив та негатив

6. Основними системами захисту людини як біологічної істоти є:

1. Імунна система

2. Гомеостаз

3. Нервова система

4. Опорно-руховий апарат

5. Система покривних тканин (шкіра, слизові оболонки)

7. Здоровий спосіб життя – це:

1. Життєдіяльність, спрямована на збереження та покращення здоров’я людей.

2. Відсутність здоров’я.

3. Життєдіяльність, спрямована на знехтування та погіршення здоров’я людей.

8. Чинники, що формують здоров’я людини:

1. Спосіб життя

2.Чисте повітря

3. Генофонд і спадковість

4. Раціональне харчування

5. Екологічні і соціальні умови

6. Охорона здоров’я та медицина

9. Який відсоток складає спосіб життя серед чинників, від яких залежить здоров’я?

1. 48-51 %

2. 20-22 %

3. 8-10 %

10. Який відсоток складає генофонд і спадковість серед чинників, від яких залежить здоров’я?

1. 48-51 %

2. 20-22 %

3. 8-10 %

11. Який відсоток складає охорона здоров’я та медицина серед чинників, від яких залежить здоров’я?

1. 48-51 %

2. 20-22 %

3. 8-10 %

12. Який відсоток складають екологічні і соціальні умови серед чинників, від яких залежить здоров’я?

1. 48-51 %

2. 20-22 %

3. 8-10 %

13. Чи належать проблеми харчування до питань здорового способу життя?

1. Не належить

2. Однозначно належить

3. Харчування опосередковано впливає на здоров’я, тому не є основним питанням здорового способу життя

14. Чи належить піст і голодування до акторів оздоровлення?

1. Ні

2. Постити та голодувати однозначно шкідливо

3. Належить до факторів здоров’я

15. Поняття «здоровий спосіб життя» включає:

1. Загартування

2. Достатня рухова активність

3. Повноцінне раціональне харчування

4. культура статевих відносин

5. Професійне заняття спортом

6. Психоемоційна сталість

16. Хто є основоположником науки валеології?

а) В.І.Вернадський;

б) І.І.Брехман;

в) О.М.Русак

 1. Визначне основну мету курсу «Методика викладання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності»?

а) Озброїти вчителя початкових класів та валеології технологіями навчання здорового способу життя;

б) Всебічна підготовка бакалавра, спроможного на основі отриманих знань та навичок організовувати та проводити заходи по забезпеченню формування здорового способу життя в учнів початкових класів.

в) Озброєння вчителя початкових класів знаннями про оточуюче середовище та методикою формування екологічних знань та умінь.

 1. Що таке здоровий спосіб життя учнів?

а) це сукупність ціннісних орієнтацій та настанов, звичок, режиму, ритму і темпу життя, спрямованих на оптимальне збереження, зміцнення, формування, відтворення здоров’я в процесі навчання і виховання, спілкування, праці і відпочинку і передачу його у майбутньому;

б) Відсутність шкідливих звичок та гарне здоров’я;

в) Раціональне харчування та режим дня.

 1. Основні чинники здоров’я, які є складовими частинами, умовами здорового способу життя:

а) Режим дня, екологічний баланс, природні фактори;

б) Природа (космос та навколишнє природне середовище), гармонія співжиття з природою; соціальне середовище; духовність; сприятливий психологічний мікроклімат у мікро- та макросередовищі, мажор; збалансоване харчування, засноване на живій натуральній їжі; раціональний добовий режим; оптимальний руховий режим; загартовування; гігієнічні навички та профілактика захворювань.

в) комплекс заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я, шляхом дотримання гігієнічних вимог у повсякденному житті і діяльності

 1. Основним завданням діяльності вчителя-валеолога є:

а) Формування здорового способу життя, збагачення знаннями з медико-біологічних дисциплін (БЖД, валеології, основ медичних знань);

б) Знання проблем гігієни, валеології, безпеки життєдіяльності, основ здоров’я;

в) Формування в дітей та молоді позитивної мотивації до здорового способу життя, створення внутрішньої переконаності в його перевагах.

 1. Дайте визначення, що таке методика викладання валеології, основ здоров’я та ОБЖД?

а) – це самостійна педагогічна наука про валеологічне виховання, валеологічну освіту, формування здорового способу життя та елементів безпеки життя та діяльності людини та розвиток особистості учня засобами валеологічної теорії і практики, науки про здоров’я здорових та науки про небезпеки та методи захисту від них;

б) – це наука про раціональне використання методів та прийомів, що забезпечують учителю валеології та основ здоров’я найвищу педагогічну результативність у його роботі з учнями за умови мінімальної затрати їхньої енергії й сил;

в) – це самостійна педагогічна наука про екологічне виховання, екологічну освіту, формування екологічного світогляду та елементів безпеки життя та діяльності людини та розвиток особистості учня засобами екологічної теорії і практики, науки про природу та взаємозв’язок людини з оточуючим середовищем.

 1. Визначне основні складові методики викладання основ здоров’я, валеології та основ безпеки життєдіяльності:

а) Теорія методики, історія методики, методичні розробки уроків і позакласних заходів як практичної реалізації певних теоретичних положень з валеології, основ здоров’я та ОБЖД;

б) Теорія методики, історія педагогіки, предмет «Основи здоров’я»;

в) Уроки з основ здоров’я, історія валеології, теорія методики ОБЖД.

23. Зміст навчального предмета, передбаченого навчальним планом, визначається його:

а) Формою;

б) Навчальною програмою;

в) Навчальним планом.

24. Навчальна програма – це:

а) документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожної дисципліни, умінь і навичок, які необхідно засвоїти, зміст розділів і тем з розподілом їх за семестровим навчанням;

б) документ, що визначає зміст, форми та методи викладання предмету;

в) документ, що визначає складові здоров’я та основні методи формування здорового способу життя.

25. Основні складові навчальної програми:

а) Короткий зміст програми з навчальної дисципліни з основ здоров’я, форми роботи на уроці, список літератури;

б) Мета і завдання навчальної дисципліни «Основи здоров’я», короткий зміст розділів та тем, форми роботи і контролю навчальних досягнень, список науково-методичної літератури;

в) Короткий зміст предмету «Основи здоров’я».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]