Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktichni_zanyattya_13-14_II_semestr_2015_rik.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
76.15 Кб
Скачать

21

Змістовний модуль 1.

Пізнавальна сфера особистості.

Практичне заняття № 1.

(2 години)

ТЕМА: УВАГА

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про увагу як психічний феномен, роль уваги у пізнавальної діяльності людини, по співвідношення уваги та свідомості. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

Студенти повинні знати: визначення уваги, її функції, основні положення концепцій Т. Рібо (моторна теорія уваги), Н.Д. Узнадзе (теорія установки), П. Гальперіна (теоретична концепція), А.А. Ухтомського (теорія домінанти); фізіологічні механізми уваги; види уваги, її форми, властивості уваги. Основні критерії розвинутої уваги. Методи вивчення уваги. Прийоми керування увагою.

Студенти повинні вміти: визначати різні види уваги, надавати характеристику якостям уваги. Використовувати психодіагностичні методики для вимірювання уваги.

План проведення заняття

Обговорення теоретичних питань

1. Поняття про увагу, її фізіологічну основу.

2. Роль та значення уваги в житті та діяльності людини. Функції уваги.

3. Види уваги, їхня характеристика.

4. Властивості уваги та особливості їх взаємодії.

Практична частина заняття

1. Обговорення наступних питань:

- Чим обумовлена вибірковість людської уваги?

- Чи залежать коливання уваги від характеру діяльності людини?

- Як боротися з розсіюванням уваги?

2. Розкрийте механізми появи орієнтувальної реакції.

3. З’ясуйте фактори, які сприяють збільшенню стійкості та концентрації, обсягу уваги.

4. Рішення психологічних задач.

Самостійна робота студентів

Тема: Умови ефективного формування уважності.

Форма звітності: план-конспект.

ПЛАН РОБОТИ.

1. Опрацювати літературу.

2. Визначити поняття «уважність», «неуважність».

3. З’ясувати причини неуважності.

4. Визначити умови ефективного формування уваги.

5. Назвати критерії вихованості уваги.

Література

1. Загальна психологія : підручник /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. – К.: Лібідь, 2005. – С 244-265.

2. Степанов О.М., Фабула М.М. Основи психології і педагогіки: Нав. Посібник – Київ: Академвидав, 2006. – С. 109-117 .

3. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – С. 150-157.

4. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. – М.: ВЛАДОС, 2001.

5. Общая психология /Сост. Е.И Рогов. – М.: ВЛАДОС, 1995.

6. Петровский А.В. Введение в психологию. М.: Просвещение, 1995.

7. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000.

8. Немов Р.С. Психология. – М.: ВЛАДОС, 2001, Т 1.

9. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

10. Психологія: підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

Практичне заняття № 2. (2 години) тема: відчуття

Навчальні цілі. Сформувати у студентів уявлення про відчуття як психологічне явище, про розвиток відчуттів, про основні положення теорій відчуттів. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності.

Студенти повинні знати: визначення відчуттів, фізіологічні механізми, основні положення законів Бугера–Вебера, Вебера–Фехнера, класифікацію відчуттів, характеристику основних видів, основні властивості відчуттів, загальні закономірності: пороги чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, синестезія, контраст.

Студенти повинні вміти: визначати пороги чутливості різних аналізаторів.

План проведення заняття

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]