Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktichni_1-18.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
752.13 Кб
Скачать

1. Загальна характеристика практичних занять

Практичні заняття з курсу «Загальні основи педагогіки» спрямовані на поглиблення теоретичних знань студентів, формування в них умінь та навичок застосувати здобуті знання для вирішення практичних завдань, розвиток професійного мислення майбутніх фахівців.

Практичні заняття передбачають такі види навчальної діяльності студентів:

 • розгляд теоретичних положень, засвоєних на лекціях та в процесі самостійної роботи;

 • обговорення реферативних повідомлень;

 • виконання практичних завдань;

 • модульну перевірку знань.

2. Планування практичних занять

Тема 1. Педагогіка як наука Основні поняття теми:

Педагогіка – це сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвиток особистості людини.

Народна педагогіка – це сукупність накопичених та перевірених практикою емпіричних знань, умінь, навичок, що передаються з поколінь в покоління як продукт історичного та соціального досвіду народу.

Етнопедагогіка – галузь педагогіки, наука про народну педагогіку.

Об’єкт педагогіки – педагогічні явища і факти, пов’язані з процесом формування особистості.

Предмет педагогіки – процес розвитку та формування особистості в контексті виховання, навчання та освіти.

Категорії педагогіки – виховання, навчання, освіта.

Опорні схеми до теми

ПЕДАГОГІКА –

наука про

- виховання

особистості

- освіту

- навчання

- розвиток

ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ

- загальна педагогіка

- загальні засади педагогіки

- дидактика

- теорія виховання

- теорія управління навчальним закладом

- історія педагогіки і освіти

- корекційна педагогіка

- тифлопедагогіка

- сурдопедагогіка

- олігофренопедагогіка

- логопедія

- вікова педагогіка

- дошкільна педагогіка

- шкільна педагогіка

- - педагогіка вищої школи

- порівняльна педагогіка

- соціальна педагогіка

- прикладна педагогіка

- виробнича педагогіка

- військова педагогіка

- родинна педагогіка

- театральна педагогіка

- спортивна

- окремі методики

Категорії педагогіки

Виховання

Навчання

Освіта

- цілеспрямований та організований процес формування особистості

- цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, у ході якого здійснюється засвоєння знань, формування вмінь і навичок.

- це процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток їх творчих сил і здібностей.

Основні завдання педагогіки на сучасному етапі

- вдосконалення змісту освіти

- розробка принципово нових засобів навчання, навчального обладнання

- підготовка підручників відповідно до вдосконалення змісту освіти

- компютерізація учительської праці

- розробка нових і модернізація наявних форм і методів навчання

- впровадження результатів досліджень в практику

- виявлення шляхів посилення виховної ролі уроку

- прогнозування освіти на найближче та віддалене майбутнє

- розробка шляхів демократизації та гуманізації життя і діяльності школи

Методи науково-педагогічних досліджень

Методи емпіричних досліджень

Опитування

- Інтерв’ю, анкетування

Бесіди

- Індивідуальні, групові

Педагогічне спостереження

- Пряме, опосередковане, відкрите, закрите

Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду

Методи теоретичних досліджень

Вивчення документації

- особові справи, плани, характеристики, твори, звіти, щоденники, зошити, малюнки, саморобки.

Аналіз, синтез, дедукція, індукція, моделювання, абстрагування, узагальнення, порівняння

Педагогічний експеримент

Природний, лабораторний, констатуючий, формуючий

План

І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

 1. Предмет і завдання педагогіки.

 2. Основні категорії педагогіки.

 3. Система педагогічних наук.

 4. Зв’язки педагогіки з іншими науками.

 5. Сутність науково-педагогічних досліджень.

 6. Методологія і методика педагогіки.

 7. Методи науково-педагогічного дослідження.

 8. Логіка науково-педагогічного дослідження.

Цілі: 1. Навчальна – досягти засвоєння студентами теоретико-методологічних підходів до вивчення педагогічних наук, предмета, основних понять і категорій педагогіки; навчити їх робити категоріальний аналіз цих понять; ознайомити студентів з методами педагогічних досліджень і сформувати у них уміння користуватися цими методами у своїй практичній діяльності.

2. Виховуюча – виховувати любов до дитини, до майбутньої професії.

3. Розвивальна – розвивати педагогічне мислення майбутніх вчителів.

Студент має:

Знати: основні категорії педагогіки та методи науково-педагогічного дослідження.

Вміти: робити категоріальний аналіз понять педагогіки.

ІІ. Розкрийте зміст понять:

“педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, “андрагогіка”, “віктимологія”, «наукове дослідження», «об’єкт дослідження», предмет дослідження», «мета дослідження», «гіпотеза дослідження», «методи науково-педагогічних досліджень».

ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Історія становлення педагогічної науки».

IV. Практичне завдання (виконується на занятті):

Напишіть відповіді на запитання:

І варіант – Який зміст вкладається у поняття “освічена людина” та “вихована людина”? Чи змінилися ці поняття порівняно з минулим?

ІІ варіант – Чи була колись в історії школа ізольованою від задоволення потреб суспільства у високоосвічених особистостях?

ІІІ варіант – Доведіть значення педагогіки в системі сучасного людинознавства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]