Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ (НМК).doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.03.2016
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

 1. 1.  Розкрийте мету і завдання аналізу фінансових звітів.

 2. 2.  Які види фінансового аналізу Вам відомі? У чому полягає їхній зміст?

 3. 3.  Розкрийте зміст основних етапів проведення фінансового аналізу.

 4. 4.  Які показники доцільно розраховувати для проведення експрес-діагностики фінансового стану?

 5. 5.  Запропонуйте схему проведення аналізу руху грошових коштів.

 6. 6.  За якою схемою доцільно проводити аналіз ліквідності й фінансової стійкості?

 7. 7.  Які ключові показники розраховуються при проведенні аналізу рентабельності капіталу?

 8. 8.  Що розуміють під комплексним фінансовим аналізом?

 

План практичного заняття

  1. 1.    Мета і завдання фінансового аналізу.

  2. 2.    Проведення експрес-діагностики фінансового стану підприємства.

  3. 3.    Розробка схем проведення тематичних видів аналізу фінансових звітів.

 

Задача 38На основі використання фінансової звітності підприємства (додатки А, Б, В) провести експрес-діагностику його фінансового стану.

 

Задача 39.Розробити схему й провести аналіз фінансової стійкості підприємства на основі даних фінансової звітності, що подана в додатка Б і В.

 

Задача 40.Провести аналіз і дати оцінку ділової активності підприємства на основі фінансової звітності, що подана в додатках А, Б, В.

 

Задача 41.Провести аналіз і дати оцінку рентабельності власного капіталу підприємства за трьохфакторною моделлю Дюпона.

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань за темою Графічні завдання

 

Завдання 11. Розробити структурно-логічний граф пошуку резервів підвищення фінансової стійкості підприємства.

 

Завдання 12. Розробити структурно-логічний граф пошуку резервів підвищення рентабельності капіталу підприємства.

 

Література:7, 12, 16, 17, 18, 19, 20.

 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

 

Зазирай вперед або опинишся позаду.

(Бенджамін Франклін)

 

Методичні поради до вивчення теми

Фінансове планування– це процес розробки фінансових планів і планових показників, що забезпечують розвиток підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності фінан­сової діяльності у наступному періоді.

Значення фінансового планування визначається тим, що воно:

 • –    забезпечує попередній контроль за створенням і використанням фінансових ресурсів;

 • –    встановлює стандарт для організації фінансової інформації;

 • –    виступає засобом організації контактів із зовнішнім середовищем;

 • –    створює реальні можливості виконання планів зі всіх інших напрямів господарської діяльності.

 • –    Процес розробки фінансових планів охоплює послідовні і взаємопов’язані етапи (рис. 11.1).

 

Рис. 11.1. Основні етапи розробки фінансових планів

 

За часовим горизонтом система фінансових планів підприємства охоплює три види планування: стратегічне, поточне й оперативне (табл. 11.1).

 

Таблиця 11.1

Система фінансового планування та форми реалізації його результатів на підприємстві

Системи фінансового планування

Форми реалізації результатів фінансового планування

Період пла­нування

1. Стратегічне планування фінансової діяльності

Розробка фінансової стратегії і фі­нансової політики за основними напря­мами фінансової діяльності підприємства

3-5 років

2. Поточне планування фінансової діяльності

Розробка фінансових планів за окремими аспектами фінансової діяльності

1 рік

3. Оперативне планування фінансової діяльності

Розробка і доведення до виконавців бюджетів, платіжних календарів та інших форм оперативних планових завдань з усіх основних питань фінансової діяльності

Місяць, квартал

 

Таблиця 11.2. Відмінні риси стратегічного й тактичного планування

п/п

Ознака

Риси планування

стратегічного

тактичного

1

Ієрархія, сходинка

Вищі рівні управління підприємством (організацією)

Для всіх рівнів

2

Невизначеність

Досить висока

Мала

3

Види проблем

Неструктуризовані

Добре структуризовані

4

Часовий горизонт

Довго- й середньостроковий

Короткостроковий

5

Потреба в інформації

Дані про зовнішнє середовище й показники діяльності підприємства

Показники діяльності підприємства

6

Альтернативи

Широкі

Обмежені

7

Ступінь охоплення

Концентрується на постановці однієї важливої проблеми

Охоплює всі функціо­нальні сфери та інтег­рує всі частини плану

 

Зміст стратегічного плануванняполягає у тому, що воно дозволяє розробити довгострокову програму саморозвитку підприємства і перемагати у конкретній боротьбі.

При розробці стратегії діяльності підприємства може застосовувати метод побудови сценаріїв. Сценарій – це опис майбутнього, який здійснюється з урахуванням правдоподібних передбачень або допущень. Як правило, прогноз включає декілька варіантів розвитку і, як мінімум, містить три сценарії:

 • –    оптимістичний;

 • –    реалістичний;

 • –    песимістичний. (рис. 11.2)

 

Рис. 11.2. Модель сценаріїв Х. Гешка

 

Під час проведення попереднього стратегічного аналізу всі фактори, що впливають на діяльність підприємства поділяють на : зовнішні й внутрішні; сприятливі й несприятливі (рис. 11.3).

 

Рис. 11.3. Модель проведення попереднього стратегічного аналізу

 

 

Рис. 11.4. Фактори зовнішнього середовища, що впливають на діяльність підприємства

 

Стратегічний план– це генеральна програма діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострокових цілей і завдань, розробка напрямів діяльності, визначення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей і порядку їх використання.

Фінансова стратегій– різновид функціональної стратегії, що направлене на визначення фінансових показників стратегічного плану.

Процес розробки стратегічного плану включає п’ять основних етапів:

 1. 1.  Аналіз зовнішнього середовища і внутрішніх можливостей підприємства.

 2. 2.  Визначення цілей і ключових проблем.

 3. 3.  Розробка альтернативних варіантів розвитку.

 4. 4.  Оцінка і вибір стратегії.

 5. 5.  Розробка програми дій і контроль за їх реалізацією.

При визначенні стратегічних цілей і завдань діяльності під­приємства може бути застосована теорія циклічності розвитку (таблиця 11.3)

 

Таблиця 11.3. Цілі і завдання діяльності підприємства залежно від стадії життєвого циклу

Стадія жит­тєвого циклу

Головна ціль

Основні завдання

Народження

Виживання

Вихід не ринок

Дитинство

Короткостроковий прибуток

Закріплення позицій на ринку

Юність

Прискорене зростання обсягів виручки й прибутку

Захват своєї частки ринку

Рання зрілість

Постійне зростання обсягів діяльності

Диверсифікація

Зрілість

Формування іміджу

Закріплення позицій на освоєному ринку

Старіння

Збереження позицій на ринку

Забезпечення стабільної господарської діяльності

Відродження

Пошук додаткових імпульсів діяльності

Омолодження (технічне переозброєння, нові тех­нології, нові постачальники)

 

Для ідентифікації стратегії та визначення перспектив розвитку підприємства широко застосовуються спеціальні матриці – моделі, що побудовані у вигляді прямокутних таблиць, в квадратах яких показуються залежності між досліджуваними величинами. (рис. 11.5; 11.6; 11.7).

 

Рис. 11.5. Матриця Бостонської консалтингової групи

 

Створення ліквідних засобів РФД << О РФД ≈ О РФД >> О

РГД>>O

1

РФГД ≈ О

4

РФГД > О

6

РФГД >> О

РГД ≈ О

7

РФГД < О

2

РФГД ≈ О

5

РФГД > О

РГД << О

9

РФГД << О

8

РФГД < О

3

РФГД ≈ О

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.