Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

7. Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України. – Х.: ігвіні; 2005. – 56с.

 2. Господарський Кодекс України. – Х.: ігвіні; 2005. – 216с.

 3. Податковий кодекс України від 20.09.2011 N 3741-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17

 4. Про холдингові компанії в Україні: Закон України

 5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435- IV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19 червня 2003 року №980- IV, від 18 листопада 2003 року №1255- IV..

 6. Кодекс законів про працю: За станом на 01.02.2004 р. – Х.: ТОВ. Одісей: 2004. – 1660с.

 7. Державний класифікатор України „Класифікація організаційно-правових форм господарювання”, затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року №97.

 8. Державний класифікатор України: Класифікація основних фондів. (Запроважений з 01.01.1998 р.)

 9. Про держану реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року №755-IV.

 10. Про банкротство: Закон України від 14.05.1992 р. із змінами та доповненнями // Бізнес, 1999. – 39. – с. 14 - 41.

 11. Про Національну програму розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р. №2157-III // ВВРУ. – 2001. - №7. – ст.35.

 12. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991. №959-XII ‑ К.: Україна, 1991. ‑ 48 с.

 13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3771-ХІІ.

 14. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року №40-ІХ.

 15. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 року №433-ІV.

 16. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.1992 р. №2132-XII // ВВРУ. – 1992. ‑ № 21.‑ ст. 296.

 17. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року №40- IV.

 18. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року №697 – ХІІ із змінами і доповненнями.

 19. Про оплату праці. Закон України від 24.03.95р. № 108/ 95-ВР в редакції Закону України від 06.02.1997 № 50 / 97-ВР, зі змінами і доповненнями.

 20. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року №3792-ХІІ

 21. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. №94/96-ВР // ВВРУ. ‑ 1996. ‑ № 19. – С. 80-82.

 22. Про формування валютних фондів України у 1992 році: Постанова Верховної Ради України від 05.02.1992 р. №2102- XII // ВВРУ. – 1992. - №19. – ст.263.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів" від 5 серпня 2002 року №1106 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року №726.

 24. Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України" від 13 липня 1999 року №916-ХІV.

 25. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 27 травня 2003 року №137 «Про затвердження Порядку складання фінансового плану державним підприємством (крім казенного) та контролю за його виконанням».

 26. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22 грудня 2011 року № 4282 - IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4282-vi

 27. Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження форми фінансового плану господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій належать державі, та Методичних рекомендацій щодо порядку складання та погодження (затвердження) річного фінансового плану" від 21 лютого 2002 року №343

 28. Наказ Міністерства транспорту України «Про складання фінансових планів підприємств та звітність про їх виконання» від 16 липня 2003 року №539

 29. О государственной поддержке малого предпринимательства: Указ Президента Украины от 12.05.1998 г. №456/98. // Бизнес. ‑ 1998. ‑ № 20-21. ‑ С. 92-93.

 30. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: Атіка, 2002. – 124 с

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси"» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242.

 35. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248, зі змінами та доповненнями.

 36. Бойко В.В. Економіка підприємств України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 528с.

 37. Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2007. – 528 с.

 38. Ворст Й, Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учебник: Пер. с дат. – М.: Высшая школа, 1994. – 216 с.

 39. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера, - К.: Знання, 2007. – 678 с.

 40. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, центр навчальної літератури, 2006. – 488 с

 41. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

 42. Дубровский В.Ж., Чайкин Б.И. Экономика и управление предприятием: Учебник. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. – 443 с.

 43. Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. О.П. Крайник / – Львів, «Інтелект – Захід», 2003. – 208с., іл.

 44. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. ‑ Вид. 3-тє, без змін. ‑ К.: КНЕУ, 2006. ‑ 528 с.

 45. Економіка підприємства. Збірник практиних задач і ситуацій: Навч. Посіб./ С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 323 с.

 46. Іванілов О.С., Таряник О.М., Перетятько А.Ю. Економіка підприємства: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: Консум, 2008. – 374 с.

 47. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т. 1.: Пер. с англ. ‑ М.: Республика, 1994. ‑ 339 с.

 48. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 580 с.

 49. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с.

 50. Стратегія економічного розвитку України: наук.сб. Вип. 1 / Відп. ред. О.П. Степанов. ‑ К.: КНЕУ. – 2000. – 180с.

 51. Стонер Джеймс А. Ф, Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ. / Заг. ред. і вступ. ст. Й.С. Завадського. ‑ К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. ‑ 752 с.

 52. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: «Каравела», 2003. – 432 с.

 53. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. ‑ К.: Знання – Прес, 2001. ‑ 301с. – (Вища освіта XXI стол.)

 54. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 4-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.

 55. Экономическая наука современной России./ Российская Академия Наук.- Київ: Изд.комбинат "Винити"

Інтернет ресурси

 1. Федеральний образовательный портал - Экономика, Социология, Менеджмент http://www.ecsocman.edu.ru/

 2. http://dis.ru/market/index.html МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

 3. www.dis.ru/manag/ "Менеджмент в России и за рубежом"

 4. www.dis.ru/uu/ "Управленческий учет"

 5. www.dis.ru/kp/ "Кадры предприятия"

 6. www.kontrakty.com.ua Деловой еженедельник контракты

 7. www.business.ua Интеренет-портал газеты бизнес

 8. www.top-manager.ru Журнал для руководителей ТОП-Менеджер

 9. www.zhuk.net Журнал Управление компанией

 10. http://iteam.ru/ Портал технологии корпоративного управления

 11. http://almamater.com.ua/ Для преподавателей. Образование и наука в Украине. Болонский процесс.

 12. http://dkrp.com.ua/ Державний комітет з регулювання підприємництва

 13. http://cfin.ru/ корпоративные финансы

 14. http://newsru.co.il/

 15. http://kommerc.ru/dir3/1084697.htm

 16. http://www.rbcsoft.ru/

 17. http:// rambler. Ru

 18. http: // www. rada. gov. ua.

 19. http://www. liga. kiev. ua.

 20. http:// www. management. com. ua.