Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Чому прибуток і дохід є основними показниками фінансових результатів діяльності підприємства?

 2. Проаналізуйте сутність та відмінність між прибутком і дохідністю.

 3. Охарактеризуйте джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства.

 4. Складіть типову схему використання прибутку підприємства. Наведіть приклад.

 5. Наведіть приклади рівня прибутковості підприємств різних галузей економіки України.

 6. Дайте загальну характеристику рентабельності ресурсів, продукції, виробництва.

 7. Покажіть динаміку та проаналізуйте шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей господарства України.

 8. Обґрунтуйте важливість оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

 9. Охарактеризуйте методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства.

 10. Проаналізуйте економічну сутність вимірювання ефективності виробництва.

 11. Охарактеризуйте загальний методологічний підхід до вимірювання ефективності виробництва.

 12. Наведіть змістовну характеристику видів ефективності:

 • за наслідками - економічної і соціальної;

 • за місцем отримання ефекту – локальної та народногосподарської;

 • за ступенем збільшення ефекту – первісної та мультиплікаційної;

 • за метою визначення - абсолютної та порівняльної.

 1. Охарактеризуйте систему показників ефективності виробництва.

 2. Доведіть необхідність вимірювання економічної ефективності ресурсів і витрат.

 3. Зробіть оцінку соціальної ефективності діяльності підприємства.

 4. Наведіть класифікацію чинників зростання ефективності виробництва.

 5. Покажіть розподіл внутрішніх чинників на «тверді» та «м’які».

 6. Охарактеризуйте зовнішні чинники зростання ефективності виробництва.

 7. Назвіть документацію, яку необхідно зберігати компанії для підтримання хорошої репутації.

 8. Назвіть основні документи, необхідні для всіх записів у розрахунковій системі.

 9. Назвіть заходи, які необхідно провести фірмі, щоб дебітори прискорили оплату.

 10. Вкажіть шляхи визначення рівня рентабельності.

 11. Назвіть єдиний фінансовий критерій, який найбільше визначає виживання компанії.

 12. За яких умов компанія змогла б допомогти дебіторам поліпшити своє становище?

Тести

 1. Прибуток - це:

а) частина виручки, яка залишається після віднімання усіх витрат на виробничу та комерційну діяльність;

б) частина виручки без урахування усіх витрат на виробничу діяльність.

 1. Різниця між виручкою та матеріальними витратами у собівартості реалізованої продукції - це:

а) дохід від реалізації продукції;

б) дохід від реалізації матеріальних цінностей;

в) прибуток від реалізації продукції.

 1. Валовий дохід включає:

а) прибуток від реалізації продукції;

б) прибуток від реалізації майна;

в) прибуток від реалізації продукції та майна.

 1. Прибуток від реалізації продукції розраховується:

а) як різниця між обсягом реалізованої продукції та її виробничою частиною собівартості;

б) як різниця між обсягом реалізованої продукції та повною собівартістю.

 1. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать :

а) доходи від реалізації нематеріальних активів;

б) доходи від пайової участі у діяльності спільних підприємств;

в) доходи від реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г) усі відповіді правильні.

 1. До доходів від невиробничої діяльності підприємства належать ... :

а) доходи від реалізації нематеріальних активів;

б) доходи від пайової участі у діяльності спільних підприємств;

в) доходи від реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей;

г) усі відповіді правильні.

 1. Дохід, який отримує підприємства від задачі майна в оренду, є :

а) доходом від реалізації продукції, робіт, послуг;

б) доходом від реалізації матеріальних цінностей і майна;

в) доходом від позареалізаційних операцій;

г) усі відповіді правильні.

 1. Прибуток – це ... :

а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат;

б) частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність;

в) виручка від підприємницької діяльності;

г) дохід підприємства.

 1. Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:

а) перевищення доходів над витратами;

б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі;

в) задоволення попиту.

 1. Прибуток від реалізації продукції – це ... :

а) виручка від реалізації продукції;

б) грошове вираження вартості товару;

в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю;

г) чистий прибуток підприємства;

д) витрати на виробництво реалізованої продукції.

 1. Рентабельність – це ... :

а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства;

б) відносний показник ефективності діяльності підприємства;

в) різниця між виручкою та прямими витратами;

г) абсолютний показник ефективності діяльності підприємства;

д) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції.

 1. Рентабельність підприємства – це ... :

а) одержуваний підприємством прибуток;

б) відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у відсотках до витрат коштів або капіталу;

в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів та оборотних коштів;

г) балансовий прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої продукції;

д) відношення прибутку до ціни виробу.

 1. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як ... :

а) відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

б) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

в) відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

г) відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

 1. Рентабельність продукції визначається як ... :

а) співвідношення балансового прибутку та обсягу реалізації продукції;

б) співвідношення прибутку від реалізації продукції та виручки від реалізації (без ПДВ та акцизу);

в) співвідношення балансового прибутку та середньої вартості майна підприємства;

г) співвідношення балансового прибутку та середньої вартості основних фондів та оборотних коштів.

 1. Рентабельність сукупних активів характеризує ... :

а) ефективність використання оборотних коштів;

б) ефективність використання основних фондів підприємства;

в) ефективність використання всього наявного майна підприємства;

г) ефективність використання активів підприємства, створених за рахунок власних коштів.

 1. Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається як :

а) відношення загального прибутку підприємства до середньої величини активів балансу підприємства;

б) відношення чистого прибутку до власного капіталу підприємства;

в) відношення загального прибутку підприємства до середньорічної вартості основних виробничих фондів та оборотних коштів;

г) відношення загального прибутку підприємства до величини сукупних активів.

 1. Рентабельність власного капіталу – це ... :

а) відношення балансового прибутку до власного капіталу;

б) відношення чистого прибутку до власного капіталу;

в) відношення валового прибутку до власного капіталу;

г) відношення прибутку (до сплати процентів по кредитах) до власного капіталу.

 1. Коефіцієнт фінансового лівериджу – це ... :

а) співвідношення стороннього та власного капіталу;

б) співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості;

в) співвідношення поточних активів і поточних зобов’язань;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Довгострокові зобов’язання – це зобов’язання, які погашаються не раніше як:

а) через 6 місяців;

б) через рік і більше;

в) через 3 роки;

г) через 5 років.

 1. Коефіцієнт термінової ліквідності – це відношення ... :

а) поточних активів високої ліквідності до короткострокових зобов’язань;

б) чистого прибутку до власного капіталу;

в) валового прибутку до короткострокових зобов’язань;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями – це:

а) відношення дебіторської заборгованості до обсягу продажів за розрахунковий період;

б) відношення добутку дебіторської заборгованості та кількості календарних днів у розрахунковому періоді до обсягу продажів за розрахунковий період;

в) відношення дебіторської заборгованості до обсягу кредиторської заборгованості;

г) усі відповіді неправильні;

д) правильні відповіді „а” і „б”.

 1. Ефективність виробництва є синонімом ... :

а) продуктивності системи;

б) продуктивності комплексу;

в) ефективності комплексу;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Скорочення тривалості робочого тижня – це ... :

а) економічний ефект;

б) екологічний ефект;

в) гуманітарний ефект;

г) соціальний ефект;

д) усі відповіді неправильні.

 1. Показником, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виготовлення певних виробів), є ... :

а) показник ефективності застосовуваних ресурсів;

б) показник ефективності споживаних ресурсів;

в) показник частки приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів є ... :

а) показником загальної рентабельності виробництва;

б) показником рентабельності активів;

в) показником рентабельності основних фондів;

г) іншим показником.

 1. Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує ... :

а) рівень прибутковості виробництва;

б) показники фінансової стійкості;

в) ступінь використання трудових ресурсів;

г) рівень поточних витрат на виробництво;

д) правильні відповіді „а” і „в”;

е) усі відповіді правильні.

 1. Поняття „обліковий відсоток” відноситься до ... :

а) процентної ставки;

б) ставки дисконту;

в) відсотка інфляції у дисконтній ставці;

правильна відповідь відсутня.

 1. Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок ... :

а) оптимізації витрат на виробництво;

б) мінімізації витрат на виробництво;

в) правильні відповіді обидві.

 1. Оптимальними вважаються витрати на виробництво та реалізацію продукції, які забезпечують ... :

а) беззбиткове виробництво продукції;

б) отримання максимального прибутку;

в) отримання граничного доходу;

г) усі відповіді правильні.

 1. Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників:

а) засобів праці та персоналу;

б) предметів праці, персоналу та засобів праці;

в) продуктивної системи, засобів праці та робочої сили.

 1. Родовою ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства ... :

а) з найбільшим результатом;

б) з найменшими витратами часу;

в) з найменшими витратами суспільної праці;

г) правильні відповіді „а” і „б”;

д) правильні відповіді „б” і „в”.

 1. Визначити ситуацію: Σ Прибутків = Σ Витрат (П=0):

а) самооплатність;

б) самофінансування;

в) збиток;

г) вірної відповіді не має.

 1. Визначити ситуацію: Σ Прибутків ≤ Σ Витрат (П≤0):

а) самооплатність;

б) самофінансування;

в) збиток;

г) вірної відповіді не має.

 1. Визначити ситуацію: Σ Прибутків ≥ Σ Витрат (П≥0):

а) самооплатність;

б) самофінансування;

в) збиток;

г) вірної відповіді не має.

 1. Як називають витрати, що змінюються з ростом виручки:

а) умовно-постійні;

б) умовно - змінні;

в) нормовані;

г) ненормовані.

 1. Як підрозділяють витрати в залежності від зміни виручки:

а) умовно-постійні й умовно - змінні;

б) нормовані й ненормовані;

в) витрати виробництва, обігу та споживання;

г) вірної відповіді не має.

 1. До яких видів витрат відносять витрати на утримання помешкань:

а) умовно-постійні;

б) умовно - змінні;

в) нормовані ;

г) ненормовані.

 1. Що характеризує коефіцієнт оборотності товарних запасів у днях:

а) кількість оборотів, що здійснюється товарним запасом за визначений період часу;

б) тривалість одного обороту;

в) коефіцієнт завантаження;

г) рентабельність оборотних коштів.

 1. Як змінилася середня сума оборотних коштів, якщо оборотність оборотних коштів у базисному періоді складала 21 раз, у звітному – 18 разів, а виторг незмінним:

а) збільшилася;

б) зменшилася ;

в) не змінилася.

 1. Як змінилася оборотність товарних запасів, якщо вона в базисному періоді складала 26 днів, а в звітному – 32 дня:

а) збільшилася;

б) зменшилася ;

в) не змінилася.

 1. Як змінився виторг, якщо оборотність оборотних коштів у базисному періоді склала 28 раз, у звітному – 25 днів, а середня сума оборотних коштів не змінилася:

а) збільшилася;

б) зменшилася ;

в) не змінилася.

 1. Як зміниться оборотність товарних запасів за визначений період, якщо виторг зменшиться, а середні товарні запаси залишаться незмінними:

а) уповільниться;

б) прискориться ;

в) не зміниться.

 1. Як змінилася оборотність оборотних коштів, якщо у базисному періоді вона складала 12 раз, а в звітному – 9 разів за період:

а) уповільнилася;

б) прискорилася ;

в) не змінилася.

 1. Як зміниться оборотність оборотних коштів за визначений період, якщо їхня середня сума зменшиться, а виторг залишиться незмінним:

а) уповільниться;

б) прискориться ;

в) не зміниться.