Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Кого називають інвестором?

 2. Як називається процес вкладання капіталу?

 3. Охарактеризуйте функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.

 4. Чи адекватні терміни: інвестиції; капітальні вкладення? Обґрунтуйте різницю між ними

 5. Охарактеризуйте, що відноситься до елементно-технологічної структури капітальних вкладень?

 6. Що відображає відтворювальна структура капітальних вкладень? Що до неї відноситься?

 7. Які необхідно зробити зміни в структурі капітальних вкладень для підвищення їх ефективності?

 8. Охарактеризуйте методи визначення необхідного обсягу капітальних вкладень на підприємстві.

 9. Вкажіть джерела фінансування капітальних вкладень.

 10. Назвіть основні види інновацій.

 11. Чим відрізняються еволюційна та революційна форми НТП?

 12. Які чинники обумовлюють важливу роль організаційного прогресу?

 13. У чому полягають особливості визначення ефективності різних нововведень?

 14. Найбільш вигідні для розвитку економіки України? Чому? Обґрунтуйте свою думку.

 15. Дайте характеристику ставки дисконту і методу її визначення.

 16. Назвіть мету застосування ставки дисконту.

 17. Що означає термін „господарський ризик”?

 18. Охарактеризуйте кожен з чинників підвищення ефективності інвестицій.

Тести

 1. Інвестиції – це:

а) короткострокові вкладення капіталу у будівництво;

б) довгострокові вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою отримання певного доходу;

в) вірної відповіді немає.

 1. Реальні інвестиції – це:

а) використання наявного капіталу для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів;

б) вкладення капіталу за кордоном;

в) вкладення капіталу в різні сфери і галузі народного господарства з метою оновлення існуючих і створення нових «капітальних» благ та одержання набагато більшого прибутку.

 1. Портфельні інвестиції – це:

а) закордонні інвестиції розміром до 10 % вартості здійснюваного за їх допомогою капітального проекту;

б) загальна сума одноразовихвитрат капіталу на просте ірозширеневідтворення виробничих основних фондів і об’єктів соціальної інфраструктури;

в) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10 % від вартості того чи іншого конкретного проекту.

 1. З огляду на функціональну цілеспрямованість капітальні вкладення розрізняють так:

а) валові і прямі;

б) чисті і портфельні;

в) валові і чисті;

г) прямі і портфельні.

 1. Чисті капітальні вкладення – це:

а) витрати лише на розширене відтворення виробничих основних фондів;

б) витрати на просте відтворення виробничих основних фондів;

в) витрати на просте і розширене відтворення виробничих основних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури.

 1. Фінансові інвестиції – це:

а) вкладення капіталу в різні сфери і галузі народного господарстваз метою оновлення існуючих і створення нових „капітальних” благ, а як результат цього ‑ отримання капітального прибутку;

б) використання наявного капіталу для придбання цінних паперів, що випускаються підприємствами або державою;

в) обидві відповіді вірні.

 1. Науково-технічна революція – це:

а) докорінна якісна трансформація суспільного розвитку на основі новітніх наукових відкриттів і винаходів;

б) поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів чи технологій;

в) прискорення темпів розвитку виробництва і підвищення продуктивності суспільної праці.

 1. Організаційний прогрес – це:

а) поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів;

б) удосконалення існуючих і застосування нових методів і форм організації виробництва і праці, всіх елементів господарчого механізму;

в) посилення безперервності та гнучкості виробництва.

 1. Чи залежать наслідки НТП від якості організаційних заходів щодо його впровадження:

а) залежать;

б) не залежать;

в) немає вірної відповіді.

 1. До показників технічного розвитку підприємства не відноситься:

а) фондоозброєність праці;

б) коефіцієнт використання сировини та матеріалів;

в) середній строк експлуатації устаткування;

г) фондовіддача.