Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Управління – особливий вид інтелектуальної діяльності, що застосовує різноманітні засоби і методи виливу на процеси.

Управління підприємством – цілеспрямоване керівництво усіма підрозділами і ланками підприємства для організації і координації їхньої діяльності в процесі постачання, виробництва і реалізації (збуту продукції).

Акція – цінний папір, який засвідчує участь його власника у капіталі акціонерного товариства і дає право на одержання певної частини щорічного прибутку у виді дивідендів.

Планування – процес встановлення цілей підприємства і вибору оптимального шляху їх досягнення.

Прогнозування – процес передбачення майбутнього стану підприємства, його зовнішнього і внутрішнього середовища, а також можливих термінів і способів досягнення очікуваних кількісних і якісних результатів; прогнозування базується на наукових методах та на інтуїції.

Колективний договір – це угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією (або власником підприємства), яка регулює їх виробничі, економічні і трудові відносини; щорічно переглядається і затверджується.

Функції управління – відособлений вид управлінської праці, що виникає на основі її поділу всередині процесу управління.

Мотивація – процес стимулювання трудового колективу або окремого працівника до діяльності, що забезпечує досягнення найкращих її результатів.

Методи управління – способи впливу на окремих працівників та виробничі колективи в цілому, що необхідні для досягнення цілей підприємства.

Організаційна структура управління – форма системного управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів із використанням лінійних, функціональних і міжфункціональних зв’язків у процесі спілкування.

Корпоративне управління – сукупність юридичних, економічних, організаційних норм і правил, у рамках яких функціонує корпорація і на базі яких будуються взаємовідносини між усіма її учасниками.

Питання для повторення

1. Об'єктивна необхідність управління підприємствами та іншими суб'єктами господарювання (діяльності).

2. Функції управління підприємством (організацією) та їхня адаптація до умов ринкової економіки.

3. Методи управління підприємствами (організаціями): сутність, пріоритети, узгодженість і взаємодія.

4. Наукове обґрунтування доцільного (найбільш ефективного) типу організаційної структури управління щойно утвореним підприємством.

5. Умови доцільності використання дивізіональної та матричної організаційних структур управління суб'єктами господарювання.

6. Організаційно-економічна необхідність і змістова характеристика діяльності вищих органів державного управління підприємствами та організаціями.

7. Чинна в Україні система загальнодержавного управління суб'єктами господарювання і напрями її вдосконалення.

Теми для підготовки доповідей

 1. Види підприємств за формою власності в Україні.

 2. Приклад компанії, яка, на Вашу думку, є одноосібним власником. Опишіть її переваги та недоліки.

 3. Переваги та недоліки у діяльності лізингових підприємств.

 4. Функції управління підприємством, їх адаптацію до умов ринкової економіки.

 5. Порівняння й узагальнення кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду управління підприємством.

 6. Роль держави і підприємств у подоланні економічної кризи в народному господарстві України.

Бібліографічний список до семінарського заняття

[61, 44, 52, 49, 3]

Змістовий модуль II

Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 3

Тема 6. Капітал підприємства

Мета заняття: закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

 • суть, види та функції капіталу;

 • виробничі фонди підприємства;

 • оцінку, класифікацію та структуру основних фондів підприємства;

 • знос та амортизацію основних фондів;

 • склад, структуру й нормування оборотних фондів підприємства;

 • основні напрямки поліпшення використання основних і оборотних фондів підприємства;

 • нематеріальні ресурси підприємства;

 • об'єкти промислової власності;

 • інформаційні технології та програмні продукти;

 • захист інтелектуальної власності;

 • франчайзинг, його види та практику застосування;

 • консультаційне підприємництво.