Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Бібліографічний список до теми

41, 45, 49, 50, 51, 53

Тема 16. Реструктуризація і санація підприємства

Мета : засвоєння, закріплення, поглиблення та

систематизація знань про форми

реструктуризації та механізм санації

підприємства

План вивчення теми

 1. Система виживання підприємства (організації) та її основні економічні параметри.

 2. Характерні риси кризової ситуації на підприємстві.

 3. Реструктуризація підприємства (організації) та її можливі форми.

 4. Механізм санації, її практика та ефективність.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми “Реструктуризація і санація підприємств (організацій)” доцільно розпочати з розгляду проблеми виживання підприємства у ринкових умова господарювання. При цьому слід сконцентрувати увагу на розгляді головних економічних параметрів систем виживання. Далі необхідно надати характеристику кризової ситуації та виділити головні організаційні заходи і необхідні джерела фінансової допомоги задля виживання підприємства і його виходу з кризової економічної ситуації.

Реструктуризація є найбільш радикальним заходом у системі виживання і виходу з економічної кризи, припинення спаду виробництва та його стабілізації. Необхідно розглянути її суттєву характеристику, сконцентрувавши увагу на можливих формах реструктуризації підприємства: конверсії, розукрупненні і диверсифікації виробництва. При цьому слід звернути увагу не тільки на вітчизняний, але і зарубіжний досвід реструктуризації суб’єктів господарювання.

Доцільно навести поняття санації і розглянути її механізм та мету проведення. При вивченні цього питання слід розглянути та обговорити програму санаційних заходів фінансово-економічного характеру. При цьому необхідно схарактеризувати особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств.

На завершення слід звернути увагу на ефективність санації та її результативність.

Питання для самоконтролю

 1. Обґрунтуйте систему виживання підприємства у ринкових умовах господарювання.

 2. Виявіть та обґрунтуйте основні економічні параметри системи виживання.

 3. Охарактеризуйте головні організаційні заходи і необхідні фінансові кошти задля виживання підприємства, його виходу з кризової економічної ситуації.

 4. Чому, з Вашої точки зору, у системі виживання і виходу з економічної кризи головною є реструктуризація підприємства?

 5. Охарактеризуйте форми реструктуризації підприємства.

 6. Обґрунтуйте важливість таких форм реструктуризації суб’єктів господарювання:

 • конверсія;

 • розукрупнення;

 • диверсифікація.

 1. Як відбувається розробка і здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації?

 2. Наведіть приклади вітчизняного та зарубіжного досвіду реструктуризації підприємств.

 3. Обґрунтуйте сучасне тлумачення механізму санації та цілей її проведення.

 4. Розкрийте програму санаційних заходів фінансово-економічного характеру.

 5. Розкажіть про особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств.

 6. Покажіть ефективність санації господарюючих суб’єктів в Україні на практиці.

 7. Проаналізуйте причини і симптоми прояву банкрутства фірми.

 8. Обґрунтуйте визначення зон ризику та покажіть реакцію підприємства на настання кризового фінансово-економічного стану.

 9. Наведіть приклад процесу ліквідації (припинення діяльності) збанкрутілого суб’єкта господарювання.

Тести

 1. Основна вимога до підприємств, що підлягають реструктуризації, ‑ це .. :

а) підприємство повинно мати складну організаційну структуру;

б) продукція підприємства має відповідати поточному платоспроможному попиту;

в) кризовий стан підприємства.

 1. Реструктуризація включає в себе ... :

а) пошук можливості отримання інших джерел доходів;

б) зміну бази оподаткування на підприємстві;

в) реформу кадрової політики;

г) переоформлення юридичних установчих документів.

 1. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається ... :

а) стратегією реструктуризації підприємства;

б) програмою реструктуризації підприємства;

в) процедурою реструктуризації підприємства;

г) метою реструктуризації підприємства.

 1. Реструктуризація підприємства має бути спрямована насамперед на ... :

а) відновлення конкурентоспроможності підприємства;

б) підвищення конкурентоспроможності підприємства;

в) вихід підприємства на нові ринки збуту продукції;

г) підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 1. Стратегічна реструктуризація підприємства забезпечує ... :

а) оперативне зниження дебіторської заборгованості;

б) відновлення конкурентоспроможності продукції;

в) суттєве покращення результатів діяльності підприємства;

г) довготермінову конкурентоспроможність підприємства.

 1. Реструктуризація підприємства, пов’язана із підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається ... :

а) технічною реструктуризацією;

б) економічною реструктуризацією;

в) фінансовою реструктуризацією;

г) управлінською реструктуризацією.

 1. Який вид реструктуризації підприємства характеризується процесами комерціалізації або корпоратизації підприємства?

а) організаційно - правова реструктуризація;

б) управлінська реструктуризація;

в) економічна реструктуризація;

г) фінансова реструктуризація.

 1. Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є ... :

а) ліквідація підприємства;

б) обґрунтування концепції реструктуризації підприємства;

в) поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового стану підприємства;

г) введення розпорядження майном.

 1. Проведення реструктуризації підприємства можливе шляхом ... :

а) об’єднання підприємств із створенням нової юридичної особи;

б) створення холдингової компанії на базі дочірніх підприємств;

в) перепрофілювання підприємства;

г) виділення окремих структурних підрозділів із створенням нових юридичних осіб;

д) усі відповіді правильні.

 1. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але він має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій і без нього неможлива кооперація і збут на підприємстві, належить до ... :

а) об’єктів, що легко реорганізуються;

б) об’єктів, що потенційно піддаються реорганізації;

в) об’єктів, що важко піддаються реорганізації;

г) об’єктів, що підлягають ліквідації.

 1. Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується:

а) швидким входженням у нові ринки;

б) високою спроможністю освоєння нових ринків;

в) доволі важким освоєнням нових ринків;

г) низькою спроможністю освоєння нових ринків збуту продукції.

 1. Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній меті ... :

а) ліквідуються;

б) зберігаються й розвиваються;

в) продаються (можливий варіант створення спільного підприємства));

г) зберігаються, із спробою підняти рівень їх конкурентоспроможності.

 1. Процес фінансового оздоровлення починається із ... :

а) виявлення та аналізу причин фінансової кризи;

б) визначення цілей санації;

в) розробки програми санації;

г) реалізації плану санації;

д) усі відповіді правильні.

 1. При проведенні процесу санації першочергово необхідно сформувати ... :

а) систему санаційних заходів;

б) цілі та стратегією санації;

в) проект санації;

г) бізнес-план санації.

 1. Система санаційних заходів розробляється на основі ... :

а) стратегії санації;

б) програми санації;

в) бізнес-плану санації;

г) реалізації плану санації.

 1. Система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, називається ... :

а) проектом реструктуризації підприємства;

б) стратегією санації;

в) бізнес-планом санації;

г) програмою санації.

 1. Нерівномірний розвиток економіки, коливання обсягів виробництва та збуту, значні спади виробництва - це:

а) структурна криза;

б) кризова ситуація;

в) криза виробництва;

г) вірної відповіді немає.

 1. Поділ, об’єднання, перехід в іншу форму власності підприємства - це:

а) перетворення;

б) диверсифікація;

в) комбінування;

г) всі відповіді вірні.

 1. Оздоровлення фінансового стану підприємства, заснованого на проведенні ресурсозберігаючих заходів та зниженні усіх витрат - це:

а) захисна тактика;

б) наступальна тактика;

в) вірної відповіді немає;

г) всі відповіді вірні.

 1. Заходи щодо оздоровлення підприємства не включають:

а) збільшення номенклатури продукції та послуг;

б) перепідготовку персоналу, психологічну переорієнтацію;

в) зміну керівництва;

г) вірної відповіді немає.

 1. Складова частина управління кризовим станом та банкрутством підприємства, яка передбачає цільовий вибір найбільш ефективних засобів стратегії і тактики, необхідних для конкретного випадку та конкретного підприємства, називається:

а) санацією;

б) фінансовим оздоровленням підприємства;

в) стимулюванням підприємства;

г) всі відповіді вірні.

 1. Кредитори від дня опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство подають до арбітражного суду письмову заяву з майновими вимогами до боржника протягом:

а) декади;

б) місяця;

в) кварталу;

г) року.

 1. До зовнішніх факторів, які мають сильний вплив на діяльність фірми, не відносяться:

а) розгляд і структура потреб населення;

б) ресурси та їх використання;

в) конкуренція;

г) політична стабільність та направленість внутрішньої політики.