Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Питання до самоконтролю

 1. Які існують типи виробництва?

 2. Який тип виробництва потребує висококваліфікованих робітників-універсалів?

 3. При якому типі виробництва коефіцієнт закріплення операцій буде:

- більше 40;

- від 20 до 40;

- від 10 до 20;

- від 1 до 10;

 • дорівнює 1.

4. Які підприємства виготовлюють продукцію одиничними екземплярами.

5. Які елементи утворюють виробничий процес?

6. Який тип виробництва є найбільш ефективним?

7. Наведіть приклади:

- індивідуального типу виробництва;

- серійного типу виробництва;

 • масового типу виробництва.

 1. Вкажіть напрямки підвищення серійності (масовості) виробництва.

 2. Як обчислюється рівень спеціалізації робочих місць?

 3. Розкрийте методику обчислення виробничого циклу при:

 • послідовному поєднанні операцій;

 • паралельному поєднанні операцій;

 • паралельно-послідовному поєднанні операцій.

 1. Стисло охарактеризуйте особливості обчислення виробничого циклу складного циклу.

 2. Обміркуйте економічне значення і напрямки скорочення виробничого циклу.

 3. Назвіть два методи організації виробництва. Розкажіть про них та виділить їх характерні ознаки.

 4. Виділіть особливості організації і параметри потокових ліній.

 5. Які існують тенденції розвитку потокового виробництва?

 6. Обміркуйте значення Якості продукції (послуг) як основа конкурентоспроможності продукції підприємства.

 7. Розкрийте методику обчислення показників й методів оцінки якості продукції (послуг).

 8. Охарактеризуйте складові елементи і принципи здійснення стандартизації продукції.

 9. Охарактеризуйте технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг) вітчизняних товаровиробників

Тести

 1. Структурною одиницею виробничого процесу є:

а) технологічний процес;

б) операція.

 1. Складовим елементом виробничого процесу є:

а) технологічний процес;

б) операція.

 1. Обмеження різноманітності елементів виробничого процесу, передусім зменшення номенклатури продукції, яка виготовляється на кожній дільниці підприємства, це принцип:

а) спеціалізації;

б) паралельності;

в) прямоточності;

г) ритмічності;

д) гнучкості;

е) автоматичності;

є) гомеостатичності;

ж) пропорційності;

з) безперервності.

 1. Принцип, при якому предмети праці в процесі обробки повинні мати найкоротші маршрути по всіх стадіях і операціях виробничого процесу без зустрічних і зворотних переміщень - це принцип:

а) спеціалізації;

б) паралельності;

в) прямоточності;

г) ритмічності;

д) гнучкості;

е) автоматичності;

є) гомеостатичності;

ж) пропорційності;

з) безперервності.

 1. Передбачає економічно обґрунтоване вивільнення людини від безпосередньої участі у виконанні операцій виробничого процесу принцип:

а) спеціалізації;

б) паралельності;

в) прямоточності;

г) ритмічності;

д) гнучкості;

е) автоматичності;

є) гомеостатичності;

ж) пропорційності;

з) безперервності.

 1. Який принцип полягає в тому, що робота всіх підрозділів підприємства і випуск продукції повинні здійснюватися за певним ритмом:

а) спеціалізації;

б) паралельності;

в) прямоточності;

г) ритмічності;

д) гнучкості;

е) автоматичності;

є) гомеостатичності;

ж) пропорційності;

з) безперервності.

 1. Який принцип вимагає, щоб перерви між суміжними технологічними операціями були мінімальні або зовсім ліквідовані:

а) спеціалізації;

б) паралельності;

в) прямоточності;

г) ритмічності;

д) гнучкості;

е) автоматичності;

є) гомеостатичності;

ж) пропорційності;

з) безперервності.

 1. Тип виробництва, який полягає в тому, що наступна операція починається тільки після закінчення обробки всіх предметів праці на попередній операції:

а) послідовний;

б) паралельний;

в) паралельно-послідовний.

 1. Тип виробництва, який характеризується тим, що предмети праці після закінчення попередньої операції відразу передаються на наступну операцію і обробляються:

а) послідовний;

б) паралельний;

в) паралельно-послідовний.

 1. Тип виробництва, що характеризується широкою номенклатурою продукції, малим обсягом випуску однакових виробів:

а) одиничне;

б) серійне;

в) масове;

г) дослідне.

 1. Обсяг партій предметів є оптимальним, коли:

а) витрати мінімальні;

б) витрати максимальні.

 1. Лінія, на якій обробляються або складаються вироби одного типопараметра протягом певного часу - це:

а) однопредметна;

б) багатопредметна.

 1. Потокова лінія, на якій послідовно або одночасно виробляються декілька типорозмірів виробів - це:

а) однопредметна;

б) багатопредметна.

 1. За номенклатурою вироби поділяються на:

а) односерійні та багатосерійні;

б) регламентовані та вільного ритму;

в) переривані та безперервні.

 1. За способом підтримання ритму потокові лінії поділяються на:

а) односерійні та багатосерійні;

б) регламентовані та вільного ритму;

в) переривані та безперервні.

 1. Сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці та предмети, потрібні для виготовлення продукції - це:

а) технологічний процес;

б) виробничий процес.

17. За призначенням виробничі процеси поділяються на:

а) дискретні й безперервні;

б) ручні і механізовані;

в) вірної відповіді немає.

 1. Допоміжні процеси - це:

а) процеси безпосереднього виготовлення основної продукції підприємства;

б) процеси виготовлення продукції, яка використовується на самому підприємстві для забезпечення нормального протікання основних процесів;

в) процеси, що забезпечують нормальні умови здійснення основних і допоміжних процесів.

 1. Дискретний процес - це:

а) перервний;

б) безперервний.

 1. Принцип на означення того, що предмети праці в процесі обробки повинні мати найкоротші маршрути у всіх стадіях і операціях виробничого циклу, називається принципом:

а) безперервності;

б) пропорційності;

в) прямоточності.

 1. Постійне виконання однієї операції над одним предметом праці характеризує тип виробництва:

а) масового;

б) одиничного;

в) серійного.

 1. Поєднання операцій, при якому предмети праці після закінчення попередньої операції відразу передаються на наступну і обробляються, називаються:

а) змішаним;

б) паралельним;

в) послідовним.

 1. Метод, при якому предмети праці проходять обробку партіями, що періодично повторюються, називається:

а) предметно-груповий;

б) одинично-технологічний;

в) партіонно-технологічний.

 1. За номенклатурою виробів потокові лінії поділяють на:

а) перервні і безперервні;

б) однопредметні і багатопредметні;

в) промислові і сільськогосподарські.

 1. Такт потокової лінії - це:

а) інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що слідують один за одним;

б) час, за який предмети праці передаються транспортними партіями.

25.Конкурентоспроможність продукції - це:

а) здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції, що має попит;

б) способи встановлення кількості матеріальних ресурсів, потрібних для виготовлення якісної продукції;

в) сукупність її властивостей, що відображає міру задоволення конкретної потреби споживачів проти наявної на ринку аналогічної продукції.

26. Якість продукції це:

а) суспільна оцінка, що характеризує ступінь задоволення потреб у конкретних умовах споживання тієї сукупності властивостей, що явно виражені або потенційно закладені в товарі;

б) сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її призначення;

в) це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення потреб споживачів.

27.Сертифікація це:

а) встановлення, забезпечення і дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації, що досягається шляхом систематичного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на умови й фактори, від яких вона залежить;

б) механізм підготовки документа, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги;

в) система мір і дій, що підтверджують відповідність фактичних характеристик продукції вимогам міжнародних стандартів, технічних умов і інших нормативних документів, що діють на світовому ринку в тій чи іншій країні-імпортері продукції чи послуг.