Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Бібліографічний список до теми

16, 38, 42, 43, 45, 51, 53

Тема 9. Інноваційна діяльність

Мета : засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про поняття і значення інноваційних процесів, їх форми та перспективи в Україні

План вивчення теми

  1. Поняття, характеристика та види інноваційних процесів.

  2. Сутність, загальні та пріоритетні напрями науково-технічного прогресу.

  3. Методологічні засади визначення ефективності технічних нововведень.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

У процесі вивчення теми необхідно провести порівняльний аналіз процесів, що відбуваються при інноваційній діяльності на підприємствах та у середовищі, що його оточує.

При вивченні видів інноваційних процесів та їх характеристики необхідно звернути увагу на локальні й глобальні новини, визначити роль і місце новин у нововведеннях, що реалізуються, процес формування глобальних нововведень з локальних. На основі окремих взаємозв’язків в інноваційних процесах слід визначити зв’язки між усіма видами процесів у сукупному впливі один на одного.

Другим проблемним напрямом вивчення теми вважається розвиток науково-технічного прогресу. Вивчаючи питання цього напряму необхідно спочатку ознайомитися із тлумаченням терміна „науково-технічній прогрес”; визначити сутність і варіантність, сфери використання цього терміна на основі ретроспективних інформаційних джерел відстежити еволюцію цього поняття та його складників.

Базуючись на знанням щодо загального розвитку науково-технічного прогресу, можна переходити до розгляду його форм. При цьому треба зробити спробу оцінити сучасну ситуацію стосовно науково-технічних перетворень в Україні й визначити, які процеси більш активні - еволюційні чи революційні.

Визначення результативності інноваційної діяльності підприємства ґрунтується на розрахунках ефективності реалізації науково-технічних нововведень. Проведення таких розрахунків передбачає використання певних методів визначення ефективності технічних та інших нововведень. Вивчаючи існуючі та використовувані підходи до визначення ефективності нововведень, необхідно звернути увагу на такі, що забезпечують найбільшу точність з урахуванням не тільки чинника часу, а й динамічного розвитку середовища, що оточує підприємство. З метою вивчення механізму розрахунку показників ефективності інновацій доцільно проаналізувати порядок визначення народногосподарського та внутрішньогосподарського економічного ефекту та їх особливості. На завершальній фазі самостійного вивчення методології розрахунку показників ефективності інновацій з урахуванням чинника часу необхідно провести відповідні розрахунки ефективності впровадження одного й того ж нововведення у межах певного підприємства або групи підприємств.

Питання для самоконтролю

  1. Наведіть характеристику інноваційних процесів на підприємствах в Україні.

  2. Охарактеризуйте види інноваційних процесів

  3. Покажіть сутність, загальні та пріоритетні напрями науково-технічного прогресу.

  4. Обґрунтуйте методологічні засади визначення ефективності технічних нововведень

Тести

1. Інноваційною діяльністю визнають:

а) здійснення успішного підприємництва чи окремих бізнес-процесів вітчизняними підприємствами за допомогою розробки і впровадження новацій в процеси виробництва, управління, планування господарської діяльності тощо;

б) впровадження результатів науково-технічного прогресу (НТП) у виробничі процеси конкретного підприємства;

в) діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя;

г) процес, який включає комплекс робіт, починаючи від зародження інноваційних ідей, здійснення фундаментальних досліджень до прикладних досліджень і конструкторських розробок.

2. Які нормативно-правові акти є основою формування і здійснення інноваційної діяльності в Україні?

а) Господарський Кодекс України;

б) Конституція України;

в) Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

г) Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

д) Закон України «Про інноваційну діяльність»;

є) Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»;

е) Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України;

ж) Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;

з) Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»;

і) всі перелічені вище нормативно-правові акти регулюють відносини в сфері інноваційної діяльності.

3. Зміст інновацій полягає в...

а) технічному переозброєнні, реконструкції, розширенні, будівництві нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції чи впровадження нової технології;

б) розробці, освоєнні, випуску і розповсюдженні принципово нових видів техніки і технології;

в) розробці і впровадженні нових ресурсозберігаючих технологій, призначених для поліпшення соціального й екологічного стану;

г) проведенні наукових досліджень і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;

д) всі наведені вище відповіді розкривають зміст інновацій.

4. За сферою діяльності підприємця інновації поділяють на:

а) одиничні і дифузійні;

б) сировинні, продуктові і забезпечувальні;

в) відкриваючі, скасовувальні, заміщені та зворотні;

г) локальні і системні;

д) виробничі, торговельні і управлінські;

є) радикальні, удосконалюючи та комбіновані;

є) споживчі і спонукальні;

ж) продуктові і процесуальні;

з) реактивні і стратегічні.

5. Яке, на Ваш погляд, визначення найбільш точно і повно відтворює зміст поняття «інновація»:

а) кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового чи удосконаленого продукту, упровадженого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг;

б) засоби і предмети праці, технологія, що їх об'єднує, яка здатна забезпечити більш ефективний перебіг виробництва продукції на конкретному підприємстві на основі абсолютно нових властивостей, які утворюють технічну новацію;

в) обидві відповіді вірні і повні.

6. Розподіліть, яке з наведених нижче визначень розкриває сутність понять «нововведення», «новація», «інновація» :

а) новий спосіб, відкриття, ноу-хау, винахід, патент, втілювані на початковій стадії виробництва, які характеризуються наявністю новизни;

б) глибока дифузія нововведення у виробництво на засадах повної комерціалізації, яка створює базу для оновлення всіх виробничо-господарських процесів;

в) ступінь використання нововведення на проміжній стадії виробничого циклу з досягненням уречевлено-матеріалізованого втілення.

7. Який з показників статистичної оцінки темпів дифузії інновацій у виробництво визначається як відношення кількості найменувань нової продукції до загальної кількості найменувань товарного асортименту підприємства:

а) рівень нової продукції, виготовленої підприємством в загальному обсязі вироблюваних товарів (послуг);

б) коефіцієнт оновлення продукції;

в) коефіцієнт вибуття застарілої продукції;

г) правильної відповіді немає.

8. Яке з наведених нижче тверджень є невірним:

а) більшість «істотних» інновацій, які приводять до скорочення виробничих витрат і збільшення обсягу продажів, вимагають проведення комплексу науково-дослідних робіт іноді навіть фундаментальних досліджень, які супроводжуються значними фінансовими ризиками й значними інвестиціями;

б) основною проблемою підвищення технологічного рівня підприємства за рахунок інноваційного фактора є проблема повномасштабного фінансування;

в) для вирішення науково-технічних проблем підприємства необхідно володіти достатнім науково-технічним потенціалом, у тому числі кадровим, за умов вертикальної інтеграції, що сприяє встановленню тісних зв'язків науково-технічної сфери, виробництва і маркетингу.

9. До уречевлених результатів здійснення інноваційного проекту на підприємстві можна віднести:

а) поліпшення умов праці;

б) зміцнення обороноздатності та економічної незалежності країни;

в) створення нових видів продукції, технологічних процесів, нових видів матеріалів та енергії, нових форм організації виробництва, праці й управління;

г) зниження собівартості продукції;

д) зменшення шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище;

є) зростання продуктивності праці і випуску продукції;

е) раціоналізацію використання природних ресурсів.

10.Науково-технічна революція – це:

а) докорінна якісна трансформація суспільного розвитку на основі новітніх наукових відкриттів і винаходів;

б) поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів чи технологій;

в) прискорення темпів розвитку виробництва і підвищення продуктивності суспільної праці.

11.Організаційний прогрес – це:

а) поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів;

б) удосконалення існуючих і застосування нових методів і форм організації виробництва і праці, всіх елементів господарчого механізму;

в) посилення безперервності та гнучкості виробництва.

12.Чи залежать наслідки НТП від якості організаційних заходів щодо його впровадження:

а) залежать;

б) не залежать;

в) немає вірної відповіді.

13.До показників технічного розвитку підприємства не відноситься:

а) фондоозброєність праці;

б) коефіцієнт використання сировини та матеріалів;

в) середній строк експлуатації устаткування;

г) фондовіддача.