Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Питання для обговорення

  1. Сутність капіталу та його види.

  2. Структура основних фондів підприємства і фактори, що на неї впливають.

  3. Оцінка основних фондів підприємства.

  4. Сутність амортизації основних фондів та сучасні методи її нарахування.

  5. Методика визначення суми амортизації за податковим законодавством.

  6. Види зносу основних фондів.

  7. Сутність і призначення ремонту основних фондів.

  8. Показники використання основних фондів підприємства.

  9. Склад і структура оборотних фондів.

  10. Основні напрямки кращого використання основних виробничих фондів та оборотних фондів підприємства.

Тести

1. Основні фонди це:

а) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції;

б) частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму;

в) засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, при цьому не змінюють своєї натурально-речової форми і поступово частинами переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції;

г) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг.

2. Балансова вартість це:

а) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство має отримати від реалізації (ліквідації) основних фондів після закінчення терміну їхнього корисного використання;

б) сума, за якою об'єкт основних фондів входить до балансу після вирахування суми накопиченої амортизації;

в) історична (фактична) собівартість основних фондів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів;

г) грошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку.

3. Авансований капітал — це:

а) зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є вкладом власників (учасників) до капіталу підприємства;

б) грошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку;

в) частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання на ринку предметів праці та оплату праці робочої сили;

г) частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці та обертається протягом кількох періодів виробництва.

4. Оборотні фонди підприємства це частина виробничих фондів підприємства, яка:

а) підлягає амортизації протягом періоду корисного використання;

б) відшкодовується з прибутку підприємства;

в) переносить свою вартість на вартість готової продукції за один виробничий цикл;

г) створює належні умови для нормального протікання основних виробничих процесів.

5. На виробничо-технологічну структуру оборотних фондів не впливають такі чинники:

а) тривалість технологічного циклу виготовлення продукції;

б) номенклатура продукції;

в) характер виробництва;

г) рівень фондовіддачі.

6. Норма витрат матеріальних ресурсів визначається як:

а) середня норма витрат на одиницю продукції у попередньому періоді;

б) мінімальна величина витрат матеріальних ресурсів на один виріб;

в) гранично допустима кількість спожитих сировини і матеріалів при виробництві одиниці продукції;

г) величина споживання сировини і матеріалів, яка коливається в межах встановленого кількісного інтервалу.

7. Оборотні кошти підприємства складаються із:

а) різниці між оборотними фондами і фондами обігу;

б) суми оборотних фондів і готової продукції на складах підприємства;

в) суми оборотних фондів і фондів обігу підприємства;

г) суми оборотних фондів і готівкових грошових коштів підприємства.

8. Власні оборотні кошти підприємства - це ті, які формуються за рахунок:

а) виділених підприємству при його створенні грошових коштів та поповнені за рахунок прибутку;

б) дебіторської заборгованості;

в) державних дотацій;

г) банківських кредитів.

9. Норматив оборотних коштів - це грошовий вираз вартості:

а) мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей;

б) максимально допустимих запасів сировини і матеріалів;

в) оборотних фондів підприємства;

г) готової продукції підприємства;

д) оборотних фондів і фондів обігу підприємства.