Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Бібліографічний список до теми

2, 18, 32, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 53

Тема 7. Нематеріальні ресурси й активи

Мета : засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сутність нематеріальних ресурсів і активі , їх функціональну й елементну структуру, шляхи підвищення ефективності їх використання.

План вивчення теми

 1. Сутнісна характеристика нематеріальних ресурсів підприємства та їхній вплив на конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку.

 2. Характеристика об’єктів промислової власності.

 3. Оцінка нематеріальних активів фірми.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання студенту слід визначити поняття «нематеріальні ресурси»і«нематеріальні активи» та їх види. При цьому студенту доцільно звернути увагу на склад «нематеріальних ресурсів» та «нематеріальних активів» і їхнє місце та конкурентні переваги, які має підприємство, володіючи ними.Вивченняхарактеристики нематеріальних ресурсів підприємства дозволяє простежити їхній вплив на конкурентоспроможність продукції підприємства на ринку.

Наступним кроком стає детальна характеристика об’єктів промислової власності: винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків і знаків обслуговування, при цьому необхідно звернути увагу на основні вимоги до технічного рішення, яке могло би бути визнане винаходом.

Для сутннісно-змістовної характеристики об’єктів промислової власності істотне теоретичне і практичне значення має вивчення поняття «інтелектуальна власність», яке пов’язане з інформаційною системою і з інформацією в загалі. При цьому слід зауважити, що найважливішими об’єктами інтелектуальної власності є програмне забезпечення ЕОМ, банки та бази даних, банки та бази знань. Особливу увагу студенту доцільно приділити вивченню змісту ноу-хау, раціоналізаторських пропозицій, гудвілу фірми.

Наступним питанням у вивченні теми є розгляд питання вартісної оцінки та строків зношення нематеріальних активів. Розгляд питання вартісної оцінки нематеріальних активів передбачає визначення таких методів оцінки нематеріальних активів як за собівартістю, покупною вартістю та за ринковою вартістю. Крім цього, вивчаючи особливості нарахування розміру зносу нематеріальних активів, доцільно розглянути особливості розрахунків залежно від терміну використання окремих видів таких активів, а також ознайомитися з методикою розрахунку для активів, по яких неможливо визначити такий строк.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття й види нематеріальних ресурсів підприємства.

 2. Характеристика нематеріальних ресурсів підприємства.

 3. Значення нематеріальних ресурсів для сучасної системи господарювання і підвищення ефективності виробництва.

 4. Сутнісно-змістова характеристика нематеріальних активів підприємства (організації).

 5. Сучасні проблеми оцінки вартості нематеріальних активів підприємства (організації).

 6. Пояснить чи можна використовувати зарубіжну практику оцінки вартості нематеріальних активів?

 7. Пояснить чи враховуються у балансі підприємства його «гудвіл»?

Тести

 1. Які з нижченаведених нематеріальних ресурсів не є об’єктами промислової власності?

а) товарні знаки і знаки обслуговування;

б) раціоналізаторська пропозиція;

в) винахід;

г) корисна модель;

д) промисловий зразок.

 1. Об’єктом винаходу може бути ... :

а) продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин);

б) конструктивне використання пристрою;

в) художнє вирішення конкретної форми виробу;

г) усі відповіді правильні.

 1. Винаходом може бути технічне рішення, яке має ... :

а) істотну новизну і практичну корисність;

б) істотну новизну, певну технічну ознаку і практичну корисність;

в) винахідницький рівень і є новим;

г) новизну, оригінальність і є промислово придатним;

д) оригінальність, певну технічну ознаку та дає позитивний ефект.

 1. Об’єктом корисної моделі може бути ... :

а) продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин);

б) спосіб і процеси;

в) конструктивне використання пристрою.

 1. Товарний знак фірми має бути ... :

а) оригінальним, зареєстрованим і мати зображення, загальновживані для позначення товарів певного роду;

б) оригінальним і мати правовий захист;

в) індивідуальним, упізнаваним та привабливим для споживачів і мати правовий захист;

г) оригінальним, індивідуальним, упізнаваним та привабливим для споживачів.

 1. Програмне забезпечення – це ... :

а) сукупність програм, які використовуються у роботі з комп’ютерами;

б) сукупність програмних, організаційних і технічних засобів, призначених для централізованого накопичення інформації;

в) іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері, які відображають стан об’єктів та їхні взаємозв’язки;

г) пакети прикладних програм, які дозволяють обчислювати певні задачі, не вдаючись до програмування.

 1. Раціоналізаторська пропозиція – це ... :

а) технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства або установи, до якої воно подане;

б) суттєво нове технічне рішення, придатне для промислового виготовлення на підприємстві;

в) оригінальне і придатне для промислового виготовлення технічне рішення;

г) конкретне розв’язання технічного завдання, яке є суттєво новим і промислово придатним.

 1. Нематеріальні активи – це ... :

а) реалізація права власності на нематеріальні ресурси підприємства;

б) виключне право використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, інших нематеріальних ресурсів;

в) права на використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права;

г) складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну користь протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність матеріальної основи отримання доходів.

 1. Патент – це ... :

а) документ, який дає суб’єкту підприємницької діяльності право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;

б) виключне право на використання зазначеного в патенті технічного рішення;

в) документ, виданий державним органом, який дає суб’єкту підприємницької діяльності виключне право використовувати зазначене в патенті технічне рішення;

г) документ, виданий державним органом, який дає особі або організації право використовувати зазначені патенті технічні рішення.

 1. Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується ... :

а) патентом;

б) ліцензією;

в) авторським свідоцтвом;

г) сертифікатом.

 1. Правовий захист місця походження товару виникає на підставі його реєстрації та отримання суб’єктом підприємництва .. :

а) патенту;

б) ліцензії;

в) свідоцтва;

г) авторського свідоцтва.

 1. Ліцензіар ‑ це ... :

а) власник, який передає іншій заінтересованій особі ліцензію на використання в певних межах прав на патенти, ноу-хау тощо;

б) заінтересована особа, якій власник передає права користування об’єктом ліцензії;

в) вірної відповіді не має;

г) вірні обидва варіанта.

 1. Ліцензія, яка передає ліцензіату права виключного користування об’єктом ліцензії, але зберігає за ліцензіаром право користування технічним рішенням, називається ... :

а) звичайною ліцензією;

б) виключною ліцензією;

в) повною ліцензією;

г) вірної відповіді не має.

 1. Пашуальна виплата – це ... :

а) періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди, які встановлюються у вигляді ставок до обсягу чистих продажів;

б) одноразова винагорода за право користування об’єктом ліцензійної угоди;

в) періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди, які встановлюються з розрахунку на одиницю ліцензійної продукції;

г) одна із форм розрахунку за ліцензії, яка здійснюється шляхом передачі ліцензіару частки цінних паперів ліцензіата.

 1. Нематеріальні активи підприємства оцінюються за їхньою собівартістю, якщо ... :

а) нематеріальні активи створені самим підприємством і є його власністю;

б) нематеріальні активи купуються в процесі діяльності підприємства;

в) підприємство купує ліцензію на використання ноу-хау;

г) керівництво підприємства вирішило продати будь-які свої нематеріальні активи.

16. Винаходом називається:

а) позначене суттєвою новизною економічне чи технічне вирішення завдання у будь-якій галузі народного господарства;

б) позначене суттєвою новизною вирішення технічного завдання у будь-якій галузі народного господарства, яке дає позитивний ефект;

в) позначене несуттєвою новизною вирішення технічного завдання у будь-якій галузі народного господарства.

17. Товарними знаками вважаються:

а) оригінальні позначення, які не мають правового захисту та значення для виділення даного товару серед інших подібних товарів;

б) оригінальні позначення, які мають правовий захист та призначені для виділення даного товару серед інших подібних товарів;

в) економічні позначення, які приносять велику популярність як окремому товару, так і підприємству в цілому.

18. Що таке гудвіл?

а) нематеріальний актив, вартість якого визначається, як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання найкращих управлінських прийомів, методів, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо;

б) ціна підприємства, зумовлена добрим іменем, діловими зв'язками, що забезпечують йому певний прибуток або іншу користь протягом тривалого періоду;

в) ділова репутація підприємства в конкурентному ринковому середовищі.