Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється (робіт, що виконуються, послуг, що надаються) частинами в міру спрацювання.

Оборотні фонди це частина виробничих фондів підприємства, що повністю споживаються в кожному виробничому циклі виготовлення продукції, переносять усю свою вартість на вартість цієї продукції і в процесі виробництва змінюють свою натуральну форму.

Пайовий капітал – сума пайових вкладів членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Статутний капітал – зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є вкладом власників (учасників) до капіталу підприємства.

Амортизація – систематичний розподіл вартості, що амортизується, необоротних активів протягом строку їхнього корисного використання (експлуатації).

Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого Вивчення даної теми доцільно почати з поняття нематеріальних ресурсів.

Вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості.

Додатковий вкладений капітал – сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

Знос необоротних активів – сума амортизації об'єкта необоротних активів із початку його корисного використання.

Інший додатковий капітал – сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їхнього корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією).

Недобросовісна конкуренція – будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Питання для повторення

 1. Поняття, матеріальний склад і структура оборотних фондів підприємства. Нормування витрат матеріальних ресурсів.

 2. Розрахунок амортизації методами що визначені у податковому Кодексі України

 3. Показники використання матеріальних ресурсів підприємства.

 4. Оборотні кошти підприємства, їх класифікація, структура та джерела формування.

 5. Нормовані і ненормовані оборотні кошти. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів.

 6. Розрахунок нормативів оборотних коштів.

 7. Показники ефективності використання основних фондів підприємства

 8. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства.

Теми для підготовки доповідей

  1. Амортизація її сутність та призначення

  2. Шляхи поліпшення використання оборотних коштів підприємства.

  3. Показники ефективності використання активів підприємства.

  4. Яка сутність основних виробничих засобів? З якою метою здійснюється їх класифікація?

  5. У чому полягає сутність оборотних фондів і які елементи формують їх склад? Як визначаються потреби в них?

Бібліографічний список до семінарського заняття

61, 44, 52, 49, 3, 11, 30, 18, 46, 28, 16, 23, 22, 21

Змістовий модуль 3

Планування та організація операційної діяльності підприємства

СЕМІНАРСЬКЕ заняття № 4

Тема 12. Планування діяльності підприємства

Мета заняття: закріпити, систематизувати і поглибити теоретичні знання студентів про:

- принципові основи планування як процес передбачення всебічного вивчення дійсності, тенденцій та закономірностей розвитку об’єкта планування і середовища його діяльності;

- основні методи планування діяльності підприємства;

 • стратегічне планування як засіб формального прогнозування майбутніх проблем;

 • тактичне та оперативне планування діяльності фірми і проблеми їх удосконалення;

 • бізнес-план та його складові;

 • державне регулювання діяльності підприємств.