Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Бібліографічний список до практичного заняття

52, 54, 45, 62, 64.

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна науково-пошукова робота є однією з форм самостійної навчальної і науково-дослідної роботи студентів.

Ціль дослідної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов’язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Робота студента складається з наступних етапів: вибір теми на основі тематики, розробленою кафедрою; нагромадження інформаційного матеріалу; підготовка і написання роботи; захист роботи.

Індивідуальні завдання: тематика курсових робіт з дисципліни «економіка підприємств»

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань передбачає написання курсової роботи за наступними темами:

 1. Правові основи функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.

 2. Правові основи функціонування податкової системи в сучасних умовах в Україні.

 3. Мета створення підприємств з іноземним капіталом та особливості їх діяльності.

 4. Аналіз впровадження сучасних форм об’єднання підприємств.

 5. Акціонування як основна форма трансформації підприємств.

 6. Аналіз значення фінансово-промислових груп для розвитку економіки України.

 7. Причини кризи економіки України та шляхи виходу з кризи.

 8. Головні напрямки макро- та мікрооздоровлення економіки України.

 9. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.

 10. Тенденції і проблеми розвитку спільних підприємств в Україні.

 11. Обґрунтування доцільності та економічної ефективності створення малих фірм.

 12. Об’єктивна необхідність управління підприємством та його основні функції.

 13. Зміст і загальна спрямованість методів управління діяльністю підприємства.

 14. Особливості вибору організаційної структури управління підприємством різних розмірів і форм власності.

 15. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України.

 16. Зарубіжний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.

 17. Обґрунтування раціональної структури персоналу на підприємствах України різних організаційно – правових форм.

 18. Адаптована до ринкових умов система формування, оцінки та відбору кадрів працівників підприємства.

 19. Особливості систем управління у фірмах економічно розвинутих зарубіжних країнах.

 20. Зарубіжний досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми.

 21. Сучасна система підвищення кваліфікації кадрів та забезпечення умов для високопродуктивної праці в Україні та зарубіжних країнах.

 22. Роль матеріальних активів у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг в сучасних умовах.

 23. Необхідність та особливості оцінки основних фондів підприємств у різних галузях народного господарства.

 24. Напрямки зменшення фізичного зношування та техніко-економічного старіння засобів праці.

 25. Напрямки інтенсифікації відтворення і шляхи кращого використання основних фондів підприємства.

 26. Необхідність політики ресурсозабезпечення для України, шляхи кращого використання матеріальних ресурсів.

 27. Вплив нематеріальних активів підприємства на конкурентоспроможність його продукції.

 28. Ефективність використання інформаційних технологій в управлінні виробничими процесами.

 29. Вартісна оцінка нематеріальних активів та особливості визначення їх зношування.

 30. Елементна і функціональна структура обігових коштів та її динаміка на підприємствах різних галузей економіки.

 31. Проблеми нормування обігових коштів підприємства.

 32. Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів підприємства.

 33. Проблеми нестачі обігових коштів, поповнення їх величини до нормативного рівня в умовах кризової ситуації на підприємстві.

 34. Визначення інвестицій як важливого фінансового ресурсу для створення, функціонування і розвитку суб’єктів господарювання.

 35. Обґрунтування джерел фінансування та обчислення необхідного обсягу капітальних вкладень з урахуванням економічної ситуації на ринку та підприємстві.

 36. Роль та значення фінансових інвестицій у діючій системі господарювання в Україні та зарубіжних країнах.

 37. Оцінка ефективності виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин.

 38. Залучення та використання фінансових інвестицій у сучасної системи господарювання.

 39. Напрямки підвищення ефективності використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій.

 40. Економічне обґрунтовування інвестиційного проекту фірми.

 41. Вплив інноваційних процесів на виробничу діяльність будь-якого підприємства.

 42. Сучасні проблеми комплексної автоматизації та комп’ютеризації виробництва і процесів управління.

 43. Використання організаційних факторів розвитку у підвищенні ефективності виробництва.

 44. Особливості оцінки ефективності організаційних та технічних нововведень.

 45. Шляхи формування техніко-технологічної бази виробництва на підприємстві.

 46. Особливості формування виробничої бази на підприємствах різних галузей.

 47. Діагностика стану технічного розвитку підприємства.

 48. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

 49. Баланс виробничої потужності підприємства.

 50. Особливості визначення виробничих потужностей галузевих міністерств.

 51. Шляхи підвищення рівня використання виробничих потужностей.

 52. Конверсія і диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання.

 53. Об’єктивна необхідність, сутність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва на підприємствах України.

 54. Тенденції розвитку потокового виробництва в Україні та інших країнах світу.

 55. Проблеми здійснення соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання.

 56. Сучасна система планів підприємств в Україні.

 57. Ефективність стратегічного планування на підприємстві.

 58. Проблеми вдосконалення внутришньофірмового планування за умов ринкової системи господарювання.

 59. Стратегія і тактика маркетингу підприємства.

 60. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції на ринок.

 61. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства на перспективний та поточний період.

 62. Оптимізація матеріально-технічного забезпечення виробничих процесів підприємства.

 63. Заходи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників.

 64. Проблеми визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємств України на вітчизняному і світовому ринках.

 65. Міжнародні та національні системи сертифікації.

 66. Державна система догляду за якістю продукції.

 67. Резерви зростання продуктивності праці в сучасних умовах господарювання.

 68. Мотивація як процес стимулювання працівників до ефективної трудової діяльності.

 69. Сучасна державна політика оплати праці та соціального захисту в Україні.

 70. Зарубіжний та вітчизняний досвід участі працівників у прибутках та власності приватизованих підприємств.

 71. Собівартість продукції як комплексний економічний показник.

 72. Обґрунтування і вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

 73. Шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.

 74. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства.

 75. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності підприємств різних галузей економіки України.

 76. Оцінка загального фінансово-економічного стану підприємства.

 77. Обґрунтування напрямків подолання кризової ситуації на підприємстві.

 78. Рівень та пріоритетні напрямки підвищення ефективності виробництва в окремих галузях економіки України.

 79. Обґрунтування стратегії забезпечення належної економічної безпеки підприємства.

 80. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентоспроможних підприємств.

 81. Удосконалення методики розробки інвестиційних програм у відтворюванні основних фондів.

 82. Підприємницький ризик: види ризику, оцінка чинників та засоби його мінімізації.

 83. Роль та значення зарубіжних інвестицій у формуванні економіки України.

 84. Оподаткування підприємницької діяльності в Україні та шляхи його удосконалення.

 85. Зарубіжний досвід оподаткування юридичних осіб та його використання в Україні.

 86. Вплив системи оподаткування на фінансові результати підприємницької діяльності.

 87. Управління податковими платежами підприємств в Україні.

 88. Акціонування підприємств та його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств.

 89. Холдингові компанії, їх організація та механізм функціонування.

 90. Малі підприємства, їх роль у розвитку економіки України.

 91. Ліцензування діяльності підприємства.

 92. Обґрунтування та вибір форми і виду підприємства як юридичної особи.

 93. Правові основи створення підприємства в Україні.

 94. Підприємство як емітент та інвестор цінних паперів.

 95. Аналіз стану та ефективність діяльності підприємства.

 96. Конкурентний аналіз та оцінка підприємства в галузі.

 97. Персонал підприємства та мотивація праці.

 98. Оплата праці на підприємстві в умовах ринкових відносин.

 99. Основний капітал підприємства, як основний вид фінансових ресурсів.

 100. Обіговий капітал підприємства.

 101. Власні джерела фінансування підприємства.

 102. Залучені джерела фінансування підприємства.

 103. Роль лізингу як шлях виходу економіки України з кризи.

 104. Лізинг - нестандартний метод фінансування інвестиційної діяльності підприємств.

 105. Лізинг як інструмент виробничого інвестування.

 106. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

 107. Захист комерційної таємниці та її вплив на економіку підприємства

 108. Собівартість виробництва і реалізації продукції та шляхи її зниження.

 109. Роль зарубіжних інвестицій в економіці України.

 110. Вивчення рівня ціноутворення на основних ринках м. Дніпропетровська.

 111. Створення промислово-фінансових груп та їх роль і можливості у формуванні раціональних технологічних зв'язків в умовах ринкової економіки.

 112. Розвиток вітчизняного підприємства на сучасному етапі