Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Питання для обговорення

 1. Охарактеризуйте місце і роль прогнозування та планування в системі управління виробництвом.

 2. Обміркуйте, чи змінилась роль планування в умовах переходу до ринкових відносин?

 3. Чи залежить ефективна діяльність підприємства від специфічних принципів планування? Охарактеризуйте їх.

 4. За допомогою яких методів здійснюється планування діяльності підприємств? Охарактеризуйте їх.

 5. Охарактеризуйте систему планів діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання та покажіть особливості і взаємозв’язок методів планування.

 1. Чим відрізняється склад розділів середньострокового та короткострокового плану? Назвіть їх.

 2. Обґрунтуйте проблеми вдосконалення внутрішньофірмового планування за умов ринкової системи господарювання.

 3. Який вид планування є завершальною ланкою в системі планування діяльності підприємства? Обґрунтуйте, чому?

 4. Обґрунтуйте взаємозв’язок між стратегічним плануванням та прогнозуванням.

 5. Які етапи стратегічного планування характеризують процес здійснення цілей та напрямків діяльності підприємства?

 6. Чому визначення місії підприємства є визначальним рішенням при стратегічному плануванні?

 7. Обґрунтуйте, чи є взаємозв’язок і взаємодія стратегічного і тактичного планування на підприємстві?

 8. Чим буде відрізнятися тактичне планування від бізнес-планування?

 9. Які два напрямки роботи поєднує в собі оперативне планування?

 10. Які завдання мають вирішуватися при оперативному плануванні?

 11. Чим відрізняється міжцехове оперативне планування від внутрішньоцехового?

Тести

1. Під плануванням діяльності підприємства розуміють:

а) порівняння основних показників його розвитку у звітному і базовому періодах;

б) розрахунок майбутньої величини прибутків;

в) процес визначення цілей підприємства, а також засобів і шляхів їх досягнення;

г) аналіз перспектив розвитку підприємства порівняно з іншими підприємствами цієї ж галузі.

2. Залежно від терміну, на який розробляється план, існують такі види планів підприємства:

а) довгострокові плани;

б) короткострокові плани;

в) бізнес-план;

г) фінансовий план.

3. Фінансове плануванняце:

а) залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному і оборотному капіталах;

б) визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господарської діяльності підприємства, а також джерел їхнього надходження;

в) комплекс робіт, які виконуються на договірних із замовником засадах;

г) шляхи підвищення економічної ефективності виробництва.

4. Дотримання принципу необхідності при плануванні діяльності підприємства передбачає:

а) використання планів в усіх напрямах господарської діяльності підприємства;

б) повне матеріальне забезпечення господарської діяльності;

в) взаємоузгодженість різночасових планів;

г) координацію планово-економічної діяльності підприємства.

5. Ресурсний метод планування використовується при:

а) значних обсягах випуску продукції;

в) незначній ємності ринку;

г) при монопольному становищі підприємства або слабкій конкуренції;

д) обмеженій номенклатурі продукції.

6. Нормативний метод планування передбачає розрахунок планових показників на основі:

а) прогресивних норм використання ресурсів з відрахуванням зміни цих норм у плановому році;

б) середніх норм використання ресурсів у плановому році;

в) норм використання матеріальних ресурсів на одиницю продукції;

г) середньогалузевих норм витрат ресурсів.

7. Оперативне фінансове планування передбачає розробку:

а) оперативного фінансового плану (балансу надходжень і видатків коштів);

б) платіжного календаря;

в) кредитного плану;

г) касового плану;

д) всі відповіді є правильними.

8. Основним завданням оперативно-календарного планування є:

а) досягнення бажаного економічного результату;

б) забезпечення функціонування підприємства;

в) чітке визначення сукупності практичних засобів, необхідних для здійснення намічених цілей підприємства;

г) визначення комплексу заходів для модернізації діючого виробництва.

9. Стратегічне планування це:

а) сукупність процедур і рішень, за допомогою яких розробляється стратегія підприємства;

б) бачення майбутнього стану підприємства;

в) використання інформації про стан зовнішнього середовища функціонування підприємства для формування його цілей;

г) прогнозування обсягів випуску продукції на віддалену перспективу.

10. Проведення організаційних змін як функції стратегічного планування передбачає:

а) пристосування виконуваних планових функцій до наявних ресурсів;

б) узгодження напрямів діяльності різних структурних підрозділів підприємства;

в) взаємоузгодженість всіх компонентів стратегічного плану;

г) перерозподіл функцій управління, повноважень і відповідальності.

11. Бізнес-план підприємства це:

а) план виробництва і реалізації продукції на наступний рік;

б) план економії матеріальних ресурсів на поточний рік;

в) комплексний план соціально-економічного розвитку підприємства 1 рік;

г) комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що містить заходи, спрямовані на одержання прибутку.