Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Бібліографічний список до теми

8, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 47, 50, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65

Тема 17. Банкрутство і ліквідація підприємства

Мета :засвоєння, закріплення, поглиблення, узагальнення та систематизація знань про механізм банкрутства, форми і процес ліквідації підприємства.

План вивчення теми

 1. Банкрутство фірми: причини і симптоми його прояву.

 2. Процес ліквідації збанкрутілого суб’єкта господарювання, форми ліквідації підприємств в Україні.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні теми “Банкрутство і ліквідація підприємства” необхідно користуватися Законами України “Про внесення змін в Закон України “Про банкрутство” та “Про відтворення платежеспроможності боржника або визначенні його банкрутом”. Студент повинен вміти класифікувати чинники, що можуть призвести до банкрутства фірми, виділивши його причини і симптоми, а також проаналізувати масштаби і тенденції банкрутства підприємств в Україні. Після вивчення цього матеріалу слід обговорити конкретні форми ліквідації підприємств-банкрутів, застосовувані в Україні, а саме:

 • фізичне припинення діяльності;

 • розпродаж майна “з молотка”;

 • перепрофілювання діяльності зі зміною власника.

Питання для самоконтролю

 1. Наведіть класифікацію чинників, що сприяють банкрутству фірми.

 2. Покажіть масштаби і тенденції банкрутства підприємств в Україні.

 3. Як здійснюється управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств?

 4. Охарактеризуйте конкретні застосовувані в Україні форми ліквідації підприємств-банкрутів.

Тести

 1. Питання банкрутства підприємств в Україні регулюються Законом України:

а) „Про банкрутство”;

б) „Про цінні папери і фондову біржу”;

в) Господарчий кодекс України;

г) „Про власність”.

 1. Як у Законі Україні „Про банкрутство” вирішується питання щодо вартості застави підприємства-боржника, яка більша за його реальну заборгованість перед партнером:

а) сума перевищення повертається боржникові;

б) уся застава залишається у партнера без урахування її реальної вартості;

в) у законі нічого про це не зазначено.

 1. Якщо прибутковість фірми нижча за вартість її капіталу, то ... :

а) ця фірма підлягає ліквідації;

б) ця фірма є банкрутом;

в) це є однією із перших ознак руху до банкрутства даної фірми;

г) ця фірма є прибутковою.

 1. Якщо загальна вартість майна менша за загальну суму зобов’язань боржника, то структура балансу є ... :

а) незадовільною;

б) задовільною;

в) ліквідною;

г) високоліквідною.

 1. Приведені до теперішнього часу потоки виплат кредиторам та акціонерам визначають ... :

а) ціну підприємства;

б) балансову вартість підприємства;

в) величину сукупних активів підприємства;

г) величину сукупних зобов’язань.

 1. Якщо ринкова вартість акціонерної компанії нижча за суму зобов’язань кредиторам, то ... :

а) акціонерний капітал компанії збільшується;

б) акціонерний капітал компанії втрачає вартість;

в) платоспроможність акціонерної компанії падає;

г) акціонерна компанія є платоспроможною.

 1. Ліквідація фірми є вигіднішою за її експлуатацію, якщо ринкова вартість фірми ... :

а) нижча за ліквідаційну вартість активів;

б) нижча за суму зобов’язань кредиторам;

в) дорівнює сумі сукупних активів фірми;

г) нижча за балансову вартість активів фірми.

 1. Юридична особа, проти якої порушено справу про банкрутство, є...:

а) відповідачем;

б) банкрутом;

в) боржником;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Банкрут – це юридична особа ... :

а) що неспроможна своєчасно задовольнити вимоги кредиторів;

б) що неспроможна своєчасно сплатити податки;

в) проти якої порушено справу про банкрутство;

г) боржник, що перебуває у процесі ліквідації.

 1. Зниження купівельної спроможності населення є ... :

а) позитивною тенденцією зміни параметрів попиту;

б) негативною тенденцією зміни параметрів попиту;

в) позитивною зміною у конкурентному середовищі;

г) негативною зміною у конкурентному середовищі.

 1. Збільшення обсягів продажу товарів-замінників через низькі ціни є одним із симптомів втрачання конкурентного статусу фірми, а саме ... :

а) змін параметрів попиту;

б) змін у конкурентному середовищі;

в) змін параметрів чинників виробництва;

г) ослабленням виробничого потенціалу фірми.

 1. Модель Альтмана є ... :

а) трифакторною;

б) чотирьохфакторною;

в) п’ятифакторною;

г) шестифакторною.

 1. Якщо значення „Z рахунку” Альтмана дорівнює 1,95, то ступінь імовірності банкрутства підприємства ... :

а) дуже високий ;

б) високий;

в) можливий;

г) дуже низький.

 1. ступінь імовірності банкрутства підприємства високий, якщо значення „Z рахунку” Альтмана ... :

а) нижче 1,8;

б) дорівнює 2;

в) дорівнює 2,8;

г) вище 3;

д) вище 4.

 1. При визначенні ступеня ймовірності банкрутства підприємства слід враховувати ... :

а) організаційну структуру підприємства;

б) потреби споживчого ринку;

в) специфіку певної галузі або підгалузі;

г) загальний обсяг виробництва продукції підприємства.