Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Питання для повторення

1. Сутність економічної безпеки підприємства.

2. Джерела негативного впливу на економічну безпеку підприємства.

3. Головна мета й основні функціональні цілі економічної безпеки підприємства.

4. Фактори гарантування економічної безпеки підприємства.

5. Поняття конфіденційної інформації підприємства.

6. Поняття зони допустимого ризику.

7. Стратегія гарантування економічної безпеки підприємства.

Теми для підготовки доповідей:

  1. Економічна безпека в системі діяльності фірми за ринкове: умов господарювання.

  2. Обґрунтування функціональних цілей економічної безпеки підприємства.

  3. Об'єктивно необхідний склад функціональних елементів економічної безпеки суб'єктів господарювання.

  4. Типова схема процесу досягнення необхідного рівня економічної безпеки підприємств та організацій.

  5. Методичні основи визначення та оцінки досягнутого рівня економічної безпеки того чи того суб'єкта господарювання.

  6. Особливості розробки принципів економічної безпеки підприємства (організації) за окремими функціональними складовими.

  7. Змістова характеристика процесу організації фінансової безпеки суб'єктів бізнесової діяльності.

  8. Організаційно-економічне обґрунтування необхідності виключення силової складової в сукупність елементів економічної безпеки підприємства (організації).

Бібліографічний список до семінарського заняття

62, 44, 52, 49, 5, 11, 9, 24, 26, 36

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ I. Економіка підприємства

Змістовий модуль 2

Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 5. Персонал підприємства, продуктивність і оплата

праці

Мета заняття: закріпити теоретичні знання та формувати практичні навички у студентів розрахунку показників чисельності персоналу, а також показників продуктивності праці на виробничих підприємствах.

План заняття

1. Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін.

2. Чинники, що потребують урахування у процесі розрахунків необхідної чисельності персоналу підприємства.

3. Поняття й основні елементи системи управління персоналом підприємств (організацій), інших суб’єктів господарювання.

4. Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах.

5. Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Визначаючи напрямки розвитку підприємства, керівництво повинно розраховувати необхідні ресурси для їх реалізації в т.ч. трудові, для їх реалізації.

Для виявлення загальної чисельності промислово-виробничого персоналу (ПВП) на плановий період використовується метод корегування базової чисельності:

(4.1)

де Чпл чисельність ПВП, що необхідна для виконання планового обсягу виробництва, чол.;

Чб чисельність базового періоду, чол.;

В зміни обсягу виробництва продукції, %.

Чисельність робітників на основі повної трудомісткості виготовлення продукції визначається за формулою:

, (4.2)

де Тєв повна трудомісткість виробничої програми, нормо-годин;

Теф ефективний фонд часу одного працівника, год.;

Ккоефіцієнт виконання норм виробітку.

Чисельність робітників, що зайняті обслуговуванням устаткування, розраховується за формулою:

(4.3)

де nо кількість об’єктів устаткування (машин, верстатів, агрегатів), що обслуговуються;

nзм кількість змін на добу;

Nобс норма обслуговування - кількість об’єктів на одного робітника;

Кя коефіцієнт переводу явочної чисельності у облікову, який розраховується за формулою:

(4.4)

де f плановий процент невиходів робітників на роботу.

Чисельність робітників, для яких неможливо встановити норми та розрахувати трудомісткість робіт, визначається по кількості робочих місць:

Чпл = nрм × nзм × Кя , (4.5)

де nрм - кількість робочих місць.

Чисельність ІТП та службовців визначається на основі аналізу діяльності, структури підрозділів, функціонально-посадових обов’язків та типових штатних розкладів по галузі господарювання.

Для складання плану зростання продуктивності праці використовуються як абсолютні показники, що характеризують рівень продуктивності праці, так і відносні, які визначають динаміку їх росту.

На практиці застосовуються такі методи вимірювання і показники рівня продуктивності праці (рис. 7).

Метод прямого розрахунку, за яким плановий рівень продуктивності праці (Пtпл) визначається шляхом поділу запланованого обсягу випуску продукції (Впл) на планову чисельність промислово-виробничого персоналу (Чпл) або робітників .

Прямий

Обернений

Показники продуктивності праці

Пt – продуктивність праці

B – обсяг продукції (послуг)

ч – чисельність працюючих

TeВ – трудовитрати в годинах на весь обсяг продукції

t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції

Виробіток

Пt; = Пt

Трудомісткість

= t

Показники рівня виробітку

Вартісні

Натуральні

Трудові

Рис. 7. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці.

Методом прямого розрахунку визначається:

Середньорічна продуктивність праці (середньорічний виробіток)

Пtріч = .(4.6)

Середньоденна продуктивність праці

Пtд = ,(4.7)

де – кількість виготовленої продукції за рік одним працівником;

Т – час, визначений для випуску даної продукції (дн.).

Середньогодинна продуктивність праці

Пtгод =,(4.8)

де - кількість виготовленої продукції за день одним працівником;

Тзм – час робочої зміни (год.).

З метою характеристики динаміки росту продуктивності праці у вартісному або натуральному виразі (Іпt) вживається формула:

Iпt = ,(4.9)

де Пt1, Пt0 - відповідно виробіток у базовому та плановому періодах.

Обернений метод виконується для розрахунку трудомісткості (t)

t = ,(4.10)

де B – обсяг продукції за рік;

TeB – трудовитрати в годинах на весь обсяг продукції.

Ріст продуктивності праці характеризується абсолютним або відносним зниженням трудомісткості (Те, Iте).

Те = Те0 × Те1 (4.11)

Iте = ,(4.12)

де Те0, Те1 - трудомісткість відповідно у базовому та плановому періодах.

Залежність між показниками виробітку (в) і трудомісткістю (t) можна виразити формулами:

в% = ( (4.13)

t% = ,(4.14)

де в - відсотки збільшення виробітку;

t - відсотки зниження трудомісткості.

Зростання продуктивності праці за рахунок:

1. Збільшення обсягу виробництва та зміни чисельності робітників:

Тt = ,(4.15)

де В - відсоток приросту обсягу продукції, що виконується на підприємстві у даний період;

Рп - відсоток зменшення чисельності робітників підприємства.

2. Збільшення питомої ваги кооперативних поставок продукції:

Пt = ,(4.16)

де dk1, dk0- питома вага кооперативних поставок продукції підприємств відповідно у базовому і плановому періодах, %.

3. Ефективне використання фонду робочого часу:

Пt = × 100,(4.17)

де Т1, Т0 – ефективний річний фонд часу роботи одного робітника відповідно у базовому і плановому періодах.

4. Економії чисельності промислово-виробничого персоналу:

Пt = × 100, (4.18)

де Чабс – абсолютна економія чисельності промислово-виробничого персоналу, чол.;

Чп – чисельність промислово-виробничого персоналу у плановому періоді (коли зберігається базовий виробіток), чол.

Тести

1. Промислово-виробничий персонал підприємства – це:

а) сукупність всіх постійних працівників підприємства;

б) працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв;

в) працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних, управлінських підрозділів і лабораторій, складів, охорони, зайнятих основною діяльністю;

г) вірна відповідь відсутня.

2. Визначте, які працівники відносяться до непромислового персоналу:

а) ІТП заводоуправління;

б) прибиральниці їдальні;

в) охорона складів;

г) медсестра поліклініки.

3. Явочна чисельність персоналу:

а) дорівнює списковій;

б) менша, ніж спискова;

в) більша, ніж спискова;

г) вірної відповіді немає.

4. вкажіть характер залежності показників чисельності від продуктивності праці промислово-виробничого персоналу:

а) пряма залежність;

б) зворотна залежність;

в) немає залежності;

г) вірна відповідь відсутня.

5. Назвіть прямі методи розрахунку чисельності:

а) за трудомісткістю виготовлення продукції;

б) за нормами обслуговування устаткування;

в) за кількістю робочих місць;

г) корегування базової чисельності.

6. Доберіть вірну відповідь щодо визначення змісту вказаних показників:

а) стабільність або “відданість” персоналу ;

б) плинність персоналу;

в) рівень дисципліни ;

г) відповідність кваліфікації робітників рівню складності виконуваних ними робіт.

  1. Продуктивність праці на підприємстві вимірюється на основі методів:

а) вартісного, натурального, трудового;

б) системного та комплексного підходу, методів спеціальних досліджень;

в) нормативного, пофакторного, екстраполяційного;

г) правильної відповіді немає.

8. До якої категорії робітників (керівники, спеціалісти, службовці, робітники) відносяться:

а) головний бухгалтер;

б) заступник головного механіка;

в) охорона;

г) кур’єр.

9. Кваліфікація – це:

а) вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує комплексу спеціальних знань та практичних навичок;

б) вузький різновид трудової діяльності;

в) сукупність спеціальних знань та практичних навичок, які обумовлюють виконання завдань різної складності;

г) вірна відповідь відсутня.

10. Штатний розпис – це :

а) документ про працівників, що займають керівні посади на підприємствах;

б) внутрішній номативний документ, який визначає перелік посад, що є на даному підприємстві, чисельність працівників за кожною з них і розміри їхніх місячних посадових окладів;

в) документ, який визначає різновид трудової діяльності в межах даної професії;

г) вірна відповідь відсутня.