Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ильченко. Практика перевода. Конспект лекций.docx
Скачиваний:
147
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
382.68 Кб
Скачать

Граматичні аспекти перекладу

Конспект лекцій

для студентів, які навчаються

за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія

(кредитно-модульна система)

У п о р я д н и к ІЛЬЧЕНКО Валерія Віталіївна

В авторській редакції

Комп’ютерний набір В. В. Ільченко

Підписано до друку Формат 6084/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 6,97. Обл.-вид. арк. 16,34.

Тираж 90 пр. Зам. №

План 2012/13 навч. р., поз. № 6 в переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

Народної української академії

Україна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.

3