Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модули дет.псих.doc
Скачиваний:
91
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
1.06 Mб
Скачать

Змістовий модуль № 3

«Психологічна характеристика діяльності дитини у дошкільному віці»

Навчальні цілі:

- розкрити роль діяльності у психічному розвитку дитини; взагалі характерні особливості ігрової діяльності як провідної на етапі дошкільного дитинства.

- показати роль і місце інших видів діяльності (образотворчої, трудової, навчальної), які починають формуватися у дошкільний період, специфіку їхнього ставлення, взаємозв’язок з провідною ігровою діяльністю.

- сформувати у студентів вміння діагностувати рівень розвитку сюжетно-ігрової гри; створювати оптимальні умови для розвитку та удосконалення гри та інших видів діяльності у дошкільному віці; надавати допомогу вихователям і батькам в організації предметно-ігрового середовища з урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей в оволодінні різними видами діяльності.

Методичні рекомендації щодо роботи з модулем

Змістовий модуль складається з трьох тем:

1. Гра як провідна діяльність у дошкільному віці – 2 години лекцій і 2 години семінарських занять.

3. Продуктивні види діяльності дошкільника – 2 години лекцій.

2. Навчальна діяльність дошкільника – 2 години семінарських занять.

Робота з модулем передбачає засвоєння лекційного матеріалу, участь в обговоренні питань під час семінарських занять, виконання індивідуального завдання, написання рефератів, самостійну роботу над окремими питаннями теми, модульний контроль у формі тестування.

Після опрацювання цих тем, студент може отримати такі бали :

Поточний контроль

Індивідуальне завдання

Самостійна робота

Тест

Усього

Тема 1.

Тема 2.

Тема 1.

Тема 2.

Тема 1.

Тема 2.

4

4

4

4

3

3

3

25

Лекція 5 (2 години)

Тема: Гра як провідна діяльність у дошкільному віці

План лекції

 1. Новоутворення дошкільного віку і роль гри у розвитку психіки дитини.

 2. Соціальна природа рольової гри дошкільника.

 3. Характеристика структурних елементів сюжетно-рольової гри.

 4. Особливості розвитку сюжетно-рольової гри дошкільника. Етапи розвитку гри за Д.Б. Ельконіна.

Ключові поняття: провідна діяльність, творчі ігри, сюжетно-рольова гра, відображувальний характер гри, структурні компоненти, сюжет гри, зміст гри, ігрові дії, правила гри, уявлювана ситуація, ігрові мотиви, роль, етапи гри, реальні відносини, рольове спілкування, підготовчий етап гри.

Стислий зміст лекції

(див. додаток 5)

Основна література

 1. Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2008. – С. 154-172.

 2. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1978. – С. 21-32, 192-212, гл.6.

 3. Детская психология / [Под ред. Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько]. – Минск: Университетское, 1988. – гл. 6.

 4. Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. – М.: Экспо-пресс, 1999. – гл. 8.

 5. Запорожец А.В. Проблемы развития психики. Избр. психол. труды: В 2-х т. Т.І. – С. 237-245.

 6. Игра дошкольника / Под ред. С.Л. Новосёловой. – М.: Просвещение, 1989.

 7. Смирнова Е.О. Детская психология / Е.О.Смирнова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 . – С. 236-250.

 8. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія / Т.В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 55-82.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.