Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Махноносов Д.В.ПРАКТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНО....doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
1.87 Mб
Скачать

4.4. Ліцензування і патентування підприємницької діяльності

Обираючи напрям господарської діяльності, необхідно пам'ятати, що існує низка видів діяльності, які можуть здійснюватися лише державними підприєм­ствами і організаціями.

Деякі види підприємницької діяльності вимагають одержання ліцензії у відпо­відних органах. Такими органами є міністерства, відомства і установи, що упов­новаженні видавати такі дозволи.

Ліцензія - це дозвіл, який надають державні органи на право займатися кон­кретним видом діяльності.

Держава за допомогою ліцензування регулює підприємницьку діяльність, будівельні роботи, ввезення, вивезення або транзит товарів у інтересах держави.

Ліцензування здійснюється також для того, щоб захистити користувача від некваліфікованих послуг і недоброякісних товарів. Наприклад, для того, щоб запобігти вживанню недоброякісних ліків громадянами, держава ввела ліцензування на здійснення даного виду діяльності, тобто видачу дозволу на її здійснення.

Ліцензування регулюється Законом України " Про ліцензування певних видів господарської діяльності". В законі зазначені 60 видів діяльності, які потребують ліцен­зування. На даний строк їх значно більше. Наприклад, серед найбільш розвину­тих видів підприємницької діяльності в законі зазначені такі:

- виробництво лікарських засобів, гуртова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;

- медична практика;

- ветеринарна практика;

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів та проведення лотерей;

- будівельна діяльність;

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспор­том загального користування (крім перевезення на таксі);

- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; % надання послуг і пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надан­ня послуг з охорони громадян;

- туроператорська та турагенська діяльність;

- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

- професійна діяльність на ринку цінних паперів;

- посередницька діяльність майнового брокера та митного перевізника; % експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування тощо. Орган ліцензування згідно із законом - це орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України для ліцензування певних видів господарської діяль­ності. Наприклад, для діяльності з надання послуг, пов'язаних з охороною дер­жавної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян таким органам є Міністерство внутрішніх справ України; для медичної і ветеринарної практики - Міністерство охорони здоров'я України.

Повний перелік органів ліцензування затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 14 листопада 2000 р. № 1698.

В Законі надано порядок одержання ліцензії. Для одержання ліцензії на кож­ний вид діяльності суб'єкт господарювання подає в орган, що видає ліцензії, зая­ву встановленої форми. У заяві зазначаються:

- відомості про суб'єкт господарювання - заявника:

- для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські рек­візити, ідентифікаційний код;

- для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифі­каційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язко­вих платежів;

У вид господарської діяльності, на впровадження якого заявник має одержати ліцензію.

До цієї заяви додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до ЕДРП України, засвідчена нотаріально або органом, який її видав.

На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. У ліцензії зазначаються:

- найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

- вид господарської діяльності;

- найменування юридичної особи або ШБ фізичної особи - суб'єкта підприєм­ницької діяльності;

- ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

- місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності;

- дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

- строк дії ліцензії;

- посада, прізвище та ініціали особи, що підписала ліцензію;

- дата видачі ліцензії;

- наявність додатка (із за зазначенням кількості сторінок).

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. Плата за ліцензію - це разовий платіж, що вноситься суб'єктом господа­рювання за одержання ліцензії. Так, для певних видів господарської діяльності термін дії ліцензії становить п'ять років, а плата за їх видачу справляється у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є місцевий орган вико­навчої влади.

Органи ліцензування можуть позбавити ліцензіата права на впровадження пев­ного виду підприємницької діяльності шляхом анулювання ліцензії на основі підстав, які передбачені законом.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює торгову діяльність за готівку або надає побутові послуги за готівки, йому необхідно придбати торговий па­тент. Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності.

Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" визначено порядок патентування торговельної діяльності за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльність з надання послуг у сфері грально­го бізнесу та побутових послуг, що проводиться суб'єктами підприємницької діяль­ності.

Суб'єктами правовідносин, які підлягають регулюванню законодавством про патентування, є юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльністю, що не ма­ють статусу юридичної особи - резиденти і нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва), які займаються підприємницькою діяльністю, здійснення якої потребує придбання торгового патенту. Дія Закону не поширюється на таку торговельну діяльність та діяльність з надання побуто­вих послуг:

- підприємства і організації Укоопспілки, військової торгівлі, аптек, які перебу­вають у державній власності, та торгово-виробничих державних підприємств ви­робничого постачання у селах, селищах та містах районного підпорядкування;

- суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які ;

- здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують рин­ковий збір;

- сплачують податок на промисел;

У здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві на присадибних, дачних, садових і городніх ділянках продукції рослин­ництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і про­дукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), про­дукції власного бджільництва;

- сплачують фіксований податок відповідно до законодавства про оподат­кування доходів фізичних осіб;

- Суб'єктів підприємницької діяльності, створених громадськими організація­ми інвалідів, які мають податкові пільги.

Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності дер­жавними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або їх струк­турних підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що проводять торго­вельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торгової ме­режі), - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання по­бутових послуг, а суб'єктам підприємницької діяльністю, що здійснюють торгів­лю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Заявка на придбання торгового патенту повинна мати такі реквізити:

- найменування суб 'єкту підприємницької діяльності;

- витяг з установчих документів що до юридичної адреси суб'єкта підприєм­ницької діяльності;

- вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгово­го патенту;

- найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгово­го патенту.

Вартість торгового патенту визначається органами місцевого самоврядуван­ня, терміни його дії встановлюються законодавством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.