Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод реком. для к.р. №1 ПТУ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2019
Размер:
101.89 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Циклова комісія технологічних дисциплін

Н.В. Удалова

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Завдання та методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи №1 з дисципліни студентами 4 курсу заочної форми навчання

на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за

спорідненою професією спеціальності

5.05170101 Виробництво харчової продукції

2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Циклова комісія технологічних дисциплін

Н.В. Удалова

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Завдання та методичні рекомендації

по виконанню контрольної роботи №1

з дисципліни студентами 4 курсу заочної форми навчання

на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за

спорідненою професією спеціальності

5.05170101 Виробництво харчової продукції

Розглянуто та рекомендовано

до затвердження на засіданні

циклової комісії

Голова___________ Н.В. Удалова

Протокол № ___ від__________

Схвалено на засіданні

методичної ради технікуму

Голова___________Л.О. Наріжна

Протокол №_____ від_______

2011

Технологія виробництва кулінарної продукції.

Завдання та методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи №1 з дисципліни студентам 4 курсу заочної форми навчання на основі повної загальної освіти та освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за спорідненою професією спеціальність 5.05170101 Виробництво харчової продукції

Підготувала Удалова Н.В., викладач вищої кваліфікаційної категорії Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

В методичних рекомендаціях надаються: рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи; вказано порядок закріплення завдання за студентами; зміст завдань; приведено приклад рішення задач; рекомендовано літературу для виконання контрольної роботи

Рецензент:

Курляндська С..М. – викладач Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Вступ

Технологія виробництва кулінарної продукції - дисципліна циклу професійної та практичної при підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції.

Метою вивчення курсу є набуття студентами теоретичного і практичного досвіду при вивченні науково-обгрунтованих технологічних процесів обробки сировини, приготування кулінарних напівфабрикатів і готових страв, кулінарних та кондитерських виробів з борошна, страв дієтичного та шкільного харчування, навичок з правил оформлення та відпускання страв, вироблення практичних навичок роботи, нормативною документацією та довідковою літературою, знання які необхідні спеціалісту для раціонального витрачення сировини, впровадження безвідходної та ресурсозбережливої технології приготування продукції високої якості, контролю за технологічним процесом.

Задачі вивчення курсу – це систематизоване ознайомлення майбутніх спеціалістів:

  • з усіма етапами, способами та прийомами кулінарної обробки продуктів, з фізико-хімічними змінюваннями, які відбуваються, в результаті чого страви набувають певний смак, колір, аромат і консистенцію, властиві готовим кулінарним виробам;

  • з асортиментом і технологією виробництва кулінарних страв і виробів.

Рішенню зазначених задач буде сприяти виконання позааудиторної контрольної роботи з дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» студентами спеціальності 5.05170101 Виробництва харчової продукції, які навчаються на 4 курсі заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за спорідненою професією.

М Е Т О Д И Ч Н І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

по виконанню контрольної роботи

Контрольна робота з дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції» виконується студентами у відповідності з навчальним планом відділення заочної форми навчання спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції.

Контрольна робота виконується студентом в процесі вивчення програмного матеріалу; є звітом самостійної роботи з літературою та нормативною документацією.

Мета контрольної роботи – забезпечити стійке, поглиблене засвоєння теоретичних питань з конкретних тем дисципліни.

Контрольна робота складається з теоретичного питання і двох задач. Для того, щоб розкрити теоретичні питання студенти повинні вивчити рекомендовані джерела інформації та звернути увагу на матеріал, який потрібно засвоїти.

Розв’язування задачі ґрунтується на теоретичних знаннях, логічному мисленні, практичному досвіді роботи студента, умінні працювати з нормативною документацією. Зразок розв’язування задачі наведено у додатку А. При розв’язуванні задач обов’язково обґрунтовується прийняте рішення.

Рецензування контрольної роботи надає можливість викладачу своєчасно виявити сутність помилок, допущених при виконанні завдання, вказати студенту, як їх виправити, які питання потребують доопрацювання.

За результатами рецензування викладач контрольну роботу зараховує або направляє доопрацювання, рекомендуючи відповідні джерела.

Контрольна робота не зараховується: якщо вона не відповідає змісту завдання; не засвоєні основні положення; не розв’язані задачі; оформлення не відповідає вимогам.

Не зарахована робота повертається з рецензією, яка містить рекомендації по усуненню недоліків та помилок. Повторне виконання контрольної роботи проводиться в кінці роботи після рецензії, без переписування правильно виконаної частини завдання. З не зарахованою роботою студент не допускається до здачі заліку. Виконані, зараховані та доопрацьовані контрольні роботи здаються викладачеві при здачі заліку. Без контрольної роботи студент до заліку не допускається.

Студент, який не надав контрольну роботу в установлений термін, не допускається до здачі екзамену з дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.