Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

13.3 Методика розвідки покладів нафти і газу

13.3.1 Основні принципи розвідки

Методика розвiдки нафтових i газових родовищ (або окремих покладiв) базується на чотирьох основних принципах, якi виробленi на основi теоретичних положень i досвiду робiт:

1) рацiональної повноти дослiджень;

2) послiдовних наближень у вивченостi до кiнцевого результату;

3) вiдносної рiвномiрностi у вивченнi об’єктiв;

4) найменших витрат матерiальних засобiв, працi i часу.

Цi принципи охоплюють рiзнi сторони розвiдувального процесу. Так, перший визначає цiльове призначення i рацiональнi межi розвiдки. Другий принцип вiдображає стадiйнiсть проведеня геологорозвiдувального процесу. Третiй принцип є керiвним при виборi систем розмiщення розвiдувальних свердловин. Четвертий принцип визначає необхiднiсть ефективного ведення розвiдувальних робiт. На базi цих принципiв розвiдки i треба розробляти всi конкретнi методичнi прийоми її проведення. Розглянемо реалiзацiю цього положення на прикладi вирiшення задачi оптимiзацiї системи розмiщення розвiдувальних свердловин.

13.3.2 Системи розвідки покладів і родовищ нафти і газу

Пiд системою розвiдки розумiється просторова сукупнiсть свердловин i порядок їх бурiння, що забезпечують охоплення родовища вивченням за площею i розрiзом з метою одержання геологiчної iнформацiї, необхiдної для пiдрахунку запасiв нафти i газу та пiдготовки родовища (покладу) до розробки. Системи розвiдки вибирають iз врахуванням типiв родовищ, покладiв, темпiв розвiдки i освоєння запасiв та багатьох iнших геологiчних i технологiчних факторiв.

В сучасних умовах завдання розвідки можуть вирiшуватись не тiльки розвiдувальними свердловинами, але й свердловинами, якi використовуються для розробки покладiв, тому при опису систем розвiдки враховуються свердловини будь-яких категорiй.

Система розвiдки стосовно до окремого покладуце є порядок охоплення площi нафтогазоносностi свердловинами. За цiєю ознакою видiляють двi системи: ущільнювальну i повзучу.

Ущільнювальна система охоплює на початку розвiдки всю очiкувану площу покладу рiдкiсними свердловинами i в подальшому така мережа свердловин згущується бурінням нових свердловин, що розташовуються між ними. Вона найчастiше застосовується для розвiдки пластових і масивних покладiв, пов’язаних iз склепiннями.

Вiддаль мiж свердловинами визначається в залежностi вiд очiкуваних розмiрiв покладiв, якi, в свою чергу, залежать вiд структруно-геологічних умов, зокрема, вiд висоти i крутизни крил.

Ущільнювальна система забезпечує прискорений процес розвiдки покладу в цiлому, але в той же час характеризується великим ризиком одержання непродуктивних свердловин, особливо на початковiй стадiї вивчення родовища.

Повзуча система розвiдки характеризується поступовим охопленням площi покладу свердловинами з вiдстанями, що не потребують наступного ущiльнення. Вона традицiйно застосовується для розвiдки таких типiв покладiв, форма i розмiри яких мало пов’язанi iз структурними умовами. Це поклади в пластах, що виклинюються, стратиграфiчно екранованi, лiтологiчно обмеженi. В останнiй час вона застосовується i при розвiдцi структурних покладiв видобувними свердловинами, що буряться за принципом “вiд вiдомого до невiдомого”.

Застосування повзучої системи дозволяє звести до мiнiмуму число законтурних i непродуктивних свердловин, але суттєво подовжує терміни розвiдки, оскiльки при цьому кожну наступну свердловину закладають в залежностi вiд результатiв бурiння попередньої. При такiй системi уявлення про весь поклад в цiлому може бути одержано тiльки пiсля завершення розвiдки.

Слiд розрiзняти такi рiзновиди повзучої системи розвiдки:

а) що формуються пiд впливом складних геологiчних умов залягання скупчень нафти i газу;

б) що використовуються iнодi при розвiдцi вiдносно простих типiв покладiв, але в складних фiзико-географiчних умовах (наприклад, на морi в районi шельфу). Рiзнi причини застосування повзучої системи обумовлюють iнодi i рiзний вибiр системи розташування свердловин.

Ущільнювальна система розвiдки має значнi переваги, оскiльки вона дозволяє послiдовно, поетапно оцiнювати достовiрнiсть визначення параметрiв для всього покладу, який дає можливiсть знаходити момент закiнчення розвiдки, що вiдповiдає оптимальним вимогам, а також коригувати процес її проведення. Застосування повзучої системи розвiдки знижує можливiсть поточного контролю i коригування розвiдки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]