Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

3

Борис Маєвський, Олег Лозинський,

Василь Гладун, Петро Чепіль

ПРОГНОЗУВАННЯ, ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Підручник для студентів нафтогазових спеціальностей вищих навчальних закладів

Київ Наукова думка 2004

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

ПРОГНОЗУВАННЯ, ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

Підручник для студентів нафтогазових спеціальностей вищих навчальних закладів

Київ Наукова думка 2004

УДК 553.98:550.8(075.3)

Борис Маєвський, Олег Лозинський, Василь Гладун, Петро Чепіль

Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ. Підручник для ВНЗ. – Київ: Наукова думка, 2004. – … с.

У підручнику розглядаються наукові основи прогнозування нафтогазоносності надр, висвітлені методи досліджень при пошуково-розвідувальних роботах на нафту і газ, розкривається послідовність і зміст геологорозвідувального процесу на нафту і газ.

Особлива увага приділяється викладенню питань, пов’язаних із характеристикою сприятливих умов для промислових скупчень нафти і газу, критеріїв прогнозування, якісної і кількісної оцінки перспектив нафтогазоносності, методів геолого-геофізичних досліджень, методики проведення пошуково-розвідувального буріння, а також геолого-економічної оцінки геологорозвідувальних робіт.

Для самоконтролю освоєння програмного матеріалу наводяться тестові питання.

Підручник розрахований на студентів спеціальностей “Геологія нафти і газу”, “Геофізика”, “Буріння”, аспірантів, слухачів інституту післядипломної освіти та широке коло фахівців нафтогазового профілю.

ауки України

ISBN 966–694–004–3

ЗМІСТ

Скорочення та позначення

Передмова

Вступ

Частина І. Наукові основи прогнозування нафтогазоносності надр

Розділ 1. Історія, стан і перспективи нафтогазопошукових робіт

1.1 Історичний огляд розвитку нафтогазопошукових робіт

1.2 Сучасний стан і перспективи нарощення ресурсів і видобутку нафти та газу

Питання для самоперевірки

Розділ 2. Об’єкти прогнозування нафтогазоносності надр

2.1 Геоструктурні об’єкти

2.2 Неструктурні об’єкти

Питання для самоперевірки

Розділ 3. Критерії прогнозування нафтогазоносності надр

3.1 Структурно-тектонічні критерії

3.2 Літолого-фаціальні критерії

3.3 Геохімічні критерії

3.4 Гідрогеологічні критерії

3.4.1 Гідродинамічні критерії

3.4.2 Гідрогеохімічні критерії

3.4.3 Комплекс оптимальних регіональних і локальних критеріїв

3.5 Мікробіологічні критерії

3.6 Геотермічні критерії

3.7 Природні нафтогазопрояви

3.7.1 Характеристика основних нафтогазопроявів

3.7.2 Дослідження природних нафтогазопроявів

Питання для самоперевірки

Розділ 4. Ресурси та запаси нафти і газу

4.1 Загальні поняття

4.2 Класифікація ресурсів нафти і газу

4.3 Класифікація запасів нафти і газу

Питання для самоперевірки

Розділ 5. Якісна оцінка перспектив нафтогазоносності

5.1 Регіональний прогноз нафтогазоносності

5.2 Зональний прогноз нафтогазоносності

5.2.1 Види зонального прогнозу нафтогазоносності

5.2.2 Вихідні матеріали

5.2.3 Методика і порядок виконання зонального прогнозу

5.3 Локальний прогноз нафтогазоносності

5.4 Прогноз нафтогазоносності надр на великих глибинах

5.4.1 Особливості зміни колекторських і екранувальних властивостей порід на великих глибинах

5.4.2 Прогноз фазового стану і складу вуглеводневих флюїдів на великих глибинах

Питання для самоперевірки

Розділ 6. Кількісна оцінка нафтогазоносності надр

6.1 Кількісна оцінка прогнозних ресурсів нафти і газу

6.1.1 Методи кількісної оцінки прогнозних ресурсів

6.1.2 Оцінка прогнозних ресурсів різних територій

6.2 Кількісна оцінка перспективних ресурсів

6.2.1 Об’ємний метод кількісної оцінки перспективних ресурсів

6.2.2 Достовірність оцінки перспективних ресурсів

6.3 Принципи складання карт перспектив нафтогазоносності та інших підсумкових документів

Питання для самоперевірки

Частина ІІ. Методи досліджень при нафтогазопошуково-розвідувальних роботах

Розділ 7. Геологічні методи

7.1 Геологічне картування

7.2 Структурно-геологічне картування

7.3 Геоморфологічні дослідження

7.4 Дистанційні методи

Питання для самоперевірки

Розділ 8. Геофізичні методи

8.1 Гравірозвідка

8.2 Магніторозвідка

8.3 Електророзвідка

8.4 Сейсморозвідка

8.5 Геотермія

8.6 Прямі геофізичні методи

Питання для самоперевірки

Розділ 9. Геохімічні методи

9.1 Газовий метод

9.2 Бітумінологічний метод

9.3 Біогеохімічний метод

9.4 Літогеохімічний метод

9.5 Газовий каротаж

Питання для самоперевірки

Розділ 10. Буріння та випробування свердловин

10.1 Класифікація свердловин

10.2 Обґрунтування конструкції свердловин

10.3 Документація при будівництві свердловин

10.4 Геолого-геофізичні дослідження у свердловинах

10.4.1 Геологічні спостереження за бурінням свердловин

10.4.2 Геофізичні дослідження та роботи у свердловинах

10.4.3 Розкриття і випробування перспективних об’єктів

10.4.4 Гідродинамічні дослідження продуктивних горизонтів

10.5 Операції, що завершують будівництво свердловин

Питання для самоперевірки

Частина III. Геологорозвідувальний процес на нафту і газ

Розділ 11. Регіональний етап

11.1 Виявлення нафтогазоперспективних районів

11.2 Оцінка зон можливого нафтогазонагромадження

11.3 Основні методичні принципи проведення регіональних робіт

Питання для самоперевірки

Розділ 12. Пошуковий етап

12.1 Стадія виявлення нафтогазоперспективних об'єктів (структур)

12.2 Стадія підготовки нафтогазоперспективних об’єктів (пасток) до пошукового буріння

12.2.1 Формування фонду нафтогазоперспективних об’єктів

12.2.2 Оцінка якості підготовлених структур

12.2.3 Оцінка ступеня підтвердження підготовлених структур

12.2.4 Вибір першочергових об'єктів до пошукового буріння за допомогою експертних систем

12.3 Стадія пошуку родовищ (покладів)

12.4 Методика пошукового буріння

12.4.1 Основні принципи методики пошукового буріння

12.4.2 Геологічна основа для закладання свердловин

12.4.3 Методичні прийоми закладання пошукових свердловин у різних геологічних умовах

12.4.4 Геологічна ефективність пошукового буріння

Питання для самоперевірки

Розділ 13. Розвідувальний етап

13.1 Стадія оцiнки родовищ (покладiв) до розробки

13.2 Стадія пiдготовки родовищ (покладiв) до розробки

13.3 Стадія дорозвідки родовищ (покладів)

13.4 Методика розвідки покладів нафти і газу

13.4.1 Основні принципи розвідки

13.4.2 Системи розвідки покладів і родовищ нафти і газу

13.4.3. Системи розміщення розвідувальних свердловин

13.4.4 Методологічні основи вибору оптимальної системи розміщення свердловин

13.4.5 Прийоми вибору точок закладання розвідувальних свердловин

13.4.6 Оптимізація розвідки.

13.5 Дослідно-промислова розробка покладів (родовищ)

Питання для самоперевірки

Розділ 14. Особливості пошуків та розвідки покладів нафти і газу різних типів і в різних геологічних умовах

14.1 Багатопокладні родовища

14.2 Масивні поклади

14.3 Газові родовища

14.4 Газоконденсатні родовища

14.5 Нафтогазові родовища

14.6 Поклади нафти і газу в карбонатних колекторах

14.7 Поклади нафти і газу в рифогенних забудовах

14.8 Поклади нафти і газу на великих глибинах

14.9 Поклади нафти і газу в породах фундаменту

14.10 Поклади нафти і газу в умовах акваторій

14.10.1 Методи пошуків нафтогазоперспективних структур

14.10.2 Пошукове і розвідувальне буріння на морських площах

Питання для самоперевірки

Розділ 15. Охорона надр і довкілля при геологорозвідувальних роботах на нафту і газ

15.1 Основні вимоги в галузі охорони надр, що регулюються Кодексом України “Про надра”

15.2 Особливості охорони надр при пошуках та розвідці нафти і газу

15.3 Охорона довкілля при бурінні свердловин

15.4 Екологічна безпека морських геологорозвідувальних робіт

Питання для самоперевірки

Розділ 16. Економічна ефективність геологорозвідувальних робіт на нафту і газ

16.1 Основні положення геолого-економічної оцінки геологорозвідувальних робіт

16.2 Визначення геологічних показників результатів геологорозвідувальних робіт

16.2.1 Оцінка результатів геологорозвідувальних робіт на ділянках з виявленими об’єктами

16.2.2 Оцінка результатів геологорозвідувальних робіт на об’єктах, підготовлених до пошукового буріння (ГЕО-3)

16.2.3 Оцінка прогнозних результатів розвідки родовищ (ГЕО-2)

16.3 Методика визначення вартості і тривалості ГРР

16.4 Прогноз технологічних показників розробки родовищ

16.5 Визначення витрат на розробку родовищ

16.5.1 Витрати на облаштування і видобуток з нафтових об’єктів для ГЕО-3

16.5.2 Витрати на облаштування і видобуток з газових об’єктів для ГЕО-3

16.5.3 Витрати на облаштування і видобуток з нафтових родовищ для ГЕО-2

16.6 Розрахунок показників економічної ефективності інвестицій

16.7 Шляхи підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт

Питання для самоперевірки

Бібліографічний список

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]