Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik.doc
Скачиваний:
65
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
4.01 Mб
Скачать

11.1 Стадія виділення зон і районів для першочергового вивчення

На цій стадії обґрунтовуються найбільш перспективні напрями ГРР і вибір перспективних районів, зон і ділянок для геолого-геофізичних досліджень.

Типовий комплекс регіональних робіт на цій стадії містить:

– площові сейсмічні дослідження масштабів 1:200 000 – 1:50 000, сейсмічні роботи за системою опорних профільних перетинів; аеромагнітну, гравіметричну зйомки масштабів 1:200 000 – 1:50 000 і електророзвідку в різних модифікаціях;

– дешифрування матеріалів аерофото- і космічних зйомок різного рівня генералізації;

– геологічну, гідрогеологічну зйомки масштабів 1:200 000 – 1:50 000 та інші види досліджень;

– буріння опорних і параметричних свердловин.

За результатами проведених робіт і узагальнення матеріалів складаються звіти про геологічні результати та оцінку прогнозних ресурсів. До звіту додаються:

– оглядова карта;

– карта геолого-геофізичної вивченості;

– схема розташування профілів і свердловин (карта фактичного матеріалу) на геологічній і структурній основі;

– геолого-геофізичні розрізи свердловин, а також прогнозні розрізи;

– кореляційні схеми розрізів свердловин, нафтогазоносних і прогнозних комплексів, горизонтів і пластів та результатів їх випробування;

– геологічні профілі, сейсмогеологічні, часові та інші розрізи;

– структурні карти з основних структурних поверхів і ярусів;

– тектонічна карта;

– карта перспектив нафтогазоносності і розподілу щільності початкових потенційних і прогнозних ресурсів ВВ з виділенням зон і районів для першочергового вивчення;

– звіти про результати буріння опорних і параметричних свердловин.

11.2 Стадія виявлення об’єктів (структур)

Виявлення об’єктiв (структур) здiйснюється як на нових перспективних територiях, так i в районах із установленою промисловою нафтогазоноснiстю. В першому випадку вибiр районiв пошуку нових структур повнiстю базується на уявленнях про їхню геологiчну будову i можливому характерi нафтогазоносностi, одержаних на попередній стадiї. Тому в нових районах структури, перш за все, виявляють в межах можливих зон регіонального нафтогазонагромадження.

В освоєних нафтогазовидобувних районах виявлення нових структур зумовлено не тiльки даними попередніх регiональних дослiджень, але i матерiалами аналiзу пошукiв, розвiдки та розробки вiдомих родовищ нафти і газу, тобто iз урахуванням геолого-економiчної доцiльностi пошукiв нових структур.

В практицi робiт використовується 2 види пошукiв та картування локальних об’єктiв (структур):

прямi пошуки об’єктiв, тобто картування структур за геологiчними або геофiзичними маркувальними горизонтами (реперами), що розташованi безпосередньо в продуктивнiй товщi;

опосередковані (непрямi) пошуки об’єктiв, тобто картування структур за маркувальними горизонтами, які розмiщенi в відкладах, що перекривають або пiдстилають продуктивну товщу.

Прямi пошуки об’єктiв бiльш ефективнi i забезпечують найбiльш рацiональне розмiщення свердловин. Крiм того, вони є єдино прийнятними при пошуках похованих структур, рифогенних та ерозiйних виступiв, пасток лiтологiчного та стратиграфiчного типiв, тобто в тих випадках, коли пастки не мають прямого вiдображення у відкладах, що перекривають або пiдстилають колекторську товщу. Опосередкованi пошуки об’єктiв ефективнi лише тодi, коли висока ймовiрнiсть збігання структурних планiв рiзних горизонтiв розрiзу.

Типовий комплекс робіт, що виконуються на стадії виявлення об’єктів (структур), містить:

– площові сейсмічні дослідження масштабу 1:50 000;

– буріння параметричних свердловин;

– граві-, магніто- й електророзвідку в різних модифікаціях масштабу 1:50 000;

– спеціальні роботи й дослідження з прогнозування геологічного розрізу та прямих пошуків з метою виявлення об’єктів, аномалій типу покладу;

– біолокаційні дослідження.

За результатами робіт представляються звіти, до яких додаються:

– оглядова карта району робіт;

– карта геолого-геофізичної вивченості;

– схема розташування профілів, фізичних точок спостережень, свердловин;

– зведений геолого-геофізичний розріз площі робіт;

– геологічні профілі, часові, сейсмогеологічні, геоелектричні та інші розрізи;

– геолого-геофізичні розрізи свердловин з виділенням маркувальних, опорних і продуктивних горизонтів;

– структурні схеми (карти) з цільових горизонтів з виділенням першочергових об’єктів для проведення детальних робіт;

– карти зіставлення результатів всіх видів геолого-геофізичних робіт;

– інформаційна карта з обліку виявлених нафтогазоперспективних структур і об’єктів АТП.

На цій стадії проводиться також експертна оцінка нафтогазоносності перспективних комплексів виявлених об’єктів із визначенням локалізованих прогнозних ресурсів (категорія D1лок.).

Виявлені об’єкти обліковуються у фонді перспективних структур.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]