Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Укр. к-ра ХІХ ст. з і.У.doc
Скачиваний:
133
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
5.91 Mб
Скачать

VI. Народна творчість

У XIX ст. дальшого розвитку набула народна творчість - усна поезія, музичний фольклор, прикладне мистецтво. У народній твор­чості були помітні соціальні мотиви, революційні настрої.

Так, наприклад, у багатьох фольклорних творах відображене важке становище сільськогосподарських найманих робітників, гіркі заробітки на панських полях:

Ой, хвалилися хлопці, в Таврію ідучи, Що будуть носити з китайки онучі... Онучі з китайки, чоботи сап'янці, А прийшли додому - повилазили и пальці.

У пісні "Ой чи воля, чи неволя" співається про робітничий ви­ступ, дійовий протест проти фабрикантів:

Ой да наробили хлопці лому, Хлопці труби розломили, Ой да по заводу пар пустили. Пішов пожар по заводу, Ой да пішла слава по народу.

Поповнювався і український героїчний епос, відомий своїми ду­мами про Б.Хмельницького, І.Богуна, М.Кривоноса, О.Довбуша,

У.Кармалюка, Л.Кобилицю та інших народних героїв. Близькі до на­родних дум за сюжетами, образами, ідейним спрямуванням історичні пісні, за висловом І. Я. Франка, є "одно з наших найцінніших національних надбань і один з предметів оправданої нашої гордості" .

Отже, незважаючи на утиски з боку царського уряду, культура України у XIX ст. продовжувала розвиватись. Тяжке життя трудящих мас, постійні злидні і безправ'я не заглушили їх потягу до знань, літератури, музики, театру, образотворчого мистецтва. Пере­дові письменники, драматурги, художники, композитори у своїх творах ставали на шлях реалізму, підтримували народ в його боро­тьбі за краще майбутнє.

VII. Запитання та завдання

1. Що ви знаєте про реформування освіти в Україні у XIX ст.? У яких типах шкіл навчалися діти та молодь?

2. Яке правове становище було університетської освіти? Що ви знаєте про зміст студентського навчання?

3. Назвіть найяскравіших представників української літератури. Назвіть документи, які обмежували та забороняли її розвиток.

4. Що ви знаєте про розвиток української музики у XIX ст.? На­звіть найбільш відомих композиторів цього періоду.

5. Дайте характеристику діяльності українських театрів. Назвіть найбільш відомих тогочасних українських акторів.

6. Якими іменами представлене образотворче мистецтво? Назвіть найбільш відомі полотна живопису.

Лекція № 21. Національно-духовне пробудження України у першій половині XIX cm.

ПЛАН ВИКЛАДУ:

1. Загальні зауваження.

2. Україна у війні 1812 р.

3. Формування наукових центрів українознавства.

4. Діяльність декабристів в Україні.

5. Спроба об'єднання польського та українського визвольних рухів у 30-х роках XIX cm.

6. Запитання та завдання.

7. Джерела та література.

І. Загальні зауваження

Важливість теми полягає в тому, що у першій половині ХЕХ ст. в Україні зробило політичний крок українознавство як наука, про­явився небувалий інтерес до рідної мови та з'явилися перші досліджен­ня у цій галузі.

Пожвавили свою діяльність наукові українознавчі центри та посилилося висвітлення історичного минулого у фаховій та художній літературі. Особливість потягу до українознавства полягала в тому, що влада не підтримувала цих інтересів, прагнула притушити їх, створювала умови, в яких національно-патріотичній інтелігенції було важко вижити. По суті, розвиток української культури прохо­див під пильним оком самодержавства, у гострій боротьбі з русифі­каторами з політичного великодержавницького чиновництва.

Не дивлячись на обставини, українська історична наука, літе­ратура, мова, фольклористика та етнографія з кожним роком все більше і змістовніше заявляли про себе, активніше відвойовувала міс­це під сонцем. Це явище було помітне не тільки на Подніпровській Україні, айв західноукраїнських земля, розвиток культури в яких відбувався в умовах окупаційного режиму Австро-Угорщини.

Одночасно з цим перша половина XIX ст. характеризувалася політизацією національного руху.

Зокрема в Україні, поряд з духовним самовдосконаленням, бу­ли помітні діяльність та вплив на суспільство масонських організа­цій, політичних гуртків у Харківському університеті та Ніжинській гімназії, руху декабристів, кирило-мефодіївців, спроби об'єднати в одне русло польський та український визвольні рухи тощо.

Цим проблемам присвятили свої дослідження такі вчені, як: І.В Борщак, П.С.Гончарук, В.Ф.Горленко, М.І.Марченко, Г.І Марахов, С.Машинський, Г.Я.Сергієнко, П.М.Ольшанськип, Ф.І.Стебліп, О.І.Федосов та багато інших.

Події першої половини XIX ст. знайшли відображення у худо­жніх творах Ю.Косача ("Сонце в Чигирині": Повість про декабрис­тів на Україні. - Львів, 1934. -128 а), М.Коцюбинського ("Дорогою ціною": Оповідання // М. Коцюбинський. Твори у 4-х т. - К., - 1984. -Т. 2. - С 88-151), Т.Г.Шевченка ("Кобзар". - К„ 1987), С.Алєксєєва ("Декабристи". - К., 1975-155 с.), Старицького М. ("Разбойник Кармелюк": Исторический роман // М. Старицький. Твори у 8 т. - К., 1965. - Т. 5-6. — С 805), М.Стельмаха ("Хліб і сіль" Роман. - К., 1959. - 663 с), Р.Іванченко ("Клятва". Роман-хроніка. - К., 1971 -392 с), В.Канівця ("Славний лицар — Устим Кармелюк". — К., 1969 — 213 с.) та багатьох інших письменників.

У них знайшли відображення важке життя кріпацтва, селянсь­ка боротьба проти феодально-кріпосницького гніту, повстання під проводом Устима Кармелюка, революційний виступ декабристів та багато інших історичних подій.