Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Ватченко Олександра Борисівна

Михальчук Людмила Володимирівна

Ісхаков Євгеній Шамильович

Ватченко Борис Сергійович

Гладка Лариса Ігорівна

Економіка підприємства

Е45

Ватченко О.Б., Михальчук Л. В., Ісхаков Є. Ш., Ватченко Б. С. Гладка Л. І.

Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 442 с.

Навчально-методичний посібник розроблений згідно з програмою навчальної дисципліни «Економіка підприємства», затвердженої ректором академії в 2010р.

Навчально-методичний посібник повинен допомогти студентам денної форми навчання сформувати необхідні знання з управління витратами та оволодіти вмінням застосовувати це безпосередньо у практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник містить структуру програми навчального курсу, програму навчальної дисципліни, розподіл балів, які присвоюються студентам, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, методичні рекомендації до семінарських занять, критерії оцінки знань та вмінь студентів, список рекомендованої літератури.

ББК 65.29

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. 23,31 Облік.-видав.арк. 34,41 Тираж ____Замовлення №__

_________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

433