Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[20; 24; 34; 36; 39]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 9: Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Мета роботи: закріпити теоретичні знання та формувати практичні навички у студентів розрахунку заробітної плати за різними системами оплати праці.

План заняття

1. Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці.

2. Функції оплати праці та їх реалізація.

3. Сучасна державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту.

4. Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці.

5. Диференціація оплати праці за певними ознаками. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців.

6. Форми й системи оплати праці робітників. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм власності.

Забезпечення заняття

 1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

 2. Завдання до практичної роботи.

 3. Тестові завдання.

 4. Технічні засоби навчання (ЕКОМ SITIZEN).

Методичні рекомендації до практичного заняття

Організація і планування заробітної плати здійснюється на основі розподілу функцій і робіт, нормування, тарифної системи, форм і систем оплати праці у відповідності до Законів України “Про оплату праці”, “Про оплату праці працівникам на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ”.

Тарифна сітка встановлює відповідні співвідношення в оплаті праці працівників різної кваліфікації. Вона представляє собою сукупність тарифних коефіцієнтів.

Тарифна сітка оплати праці робітників і службовців (приклад):

Розряди

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнти

1

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

1,89

2,01

Примітки: 1. Розмір тарифної ставки (окладу) першого тарифного розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.

2. Установлення на підприємствах конкретних розмірів фіксованих тарифних ставок робітником одного розряду здійснюється з урахуванням результатів їх роботи.

3. Мінімальна заробітна плата – це встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може проводитися оплата за фактично виконану найманим працівником повну місячну (денну або годинну) норму праці.

Виділяють дві форми оплати праці: відрядну, погодинна.

При відрядній формі оплата праці проводиться за розцінками, які відповідають встановленому розряду виконуваних робіт та обсягу продукції (робіт).

 1. Існує декілька систем відрядної форми оплати праці:

1.1. Пряма відрядна система. Заробіток працівника (Зл) розраховується шляхом перемноження розцінки за одиницю продукції (Рс) на кількість виробленої продукції (B).

Зл = Рс × В (5.29)

Розцінка (Рс) визначається за формулою:

Рс = Ск : Nв або Рс = Ск × NТ, (5.30)

де Ск - погодинна тарифна ставка відповідного розряду;

Nв - норма виробітку;

NТ - норма часу, годин.

1.2. Непряма відрядна система (Знв). Вона застосовується для оплати тих категорій допоміжних робітників, праця яких значною мірою визначає рівень виробітку основних робітників.

Знв = Ск × Тф × k, (5.31)

де Тф - фактично відпрацьована кількість годин цим робітником;

k - середній коефіцієнт виконання норм виробітку всіма робітниками.

1.3. Відрядно-преміальна система (Зв-п). Заробіток працівника складається з відрядного заробітку (Рс × B) та премії за досягнення певних результатів (Пр%).

Зв-п = Ск × В × (1 + ) (5.32)

1.4. Відрядно-прогресивна оплата праці передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановленої норми (Nво) за звичайними відрядними розцінками (Рсо), а робіт, виконаних понад нормативний рівень (Nbi), – за підвищеними розцінками (Рсi) залежно від ступеня виконання завдання:

Зв-прогр = Рсо × Nво × Всi × Nbi (5.33)

1.5. Акордна система полягає в тому, що розцінки встановлюються на весь комплекс робіт з визначенням кінцевого строку його виконання.

2. Погодинна оплата праці здійснюється за годинними (денними) тарифними ставками із застосуванням нормових завдань або за місячними окладами. Погодинна форма оплати праці має системи:

2.1. Проста погодинна оплата. Заробіток працівника (Зп-п) розраховується множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду (Ск) на кількість відпрацьованих годин (Тф):

Зп-п = Ск × Тф (5.34)

2.2. Погодинно-преміальна система (Зп-пр).

При цій системі, окрім тарифного заробітку (Ск × Тф), працівник одержує премію (Пр%) за досягнення певних кількісних або якісних показників.

Зп-пр = Ск × Тф × (1 + ), (5.35)

По підприємству плановий фонд тарифної заробітної плати (ФЗП) по відрядній формі визначається:

1. Виходячи з обсягу виготовленої продукції і розцінки за формулою:

ФЗП = Рсі × Ві, (5.36)

і=1

де i = 1n – назва видів продукції, що виготовляється на підприємстві;

Рсі - розцінка одиниці і-го виду продукції;

Ві - кількість продукції і-го виду в натуральних одиницях.

2. Виходячи з планової трудомісткості продукції і середньої годинної тарифної ставки за формулою:

_ n

ТЗП = Ск ×  ti, (5.37)

і=1

де Ск - середня (годинна) тарифна ставка робітників по відрядній формі оплати праці;

ti - трудомісткість виробництва і-го виду продукції в годинах.

У свою чергу:

Ск = (5.38)

де k – тарифний коефіцієнт, що відповідає тарифному розряду роботи;

Ч – чисельність робітників, відповідного розряду.

3. Методом прямого розрахунку обсягу фонду заробітної плати:

ФЗП = Зср × Чсп, (5.39)

Де Зср – середня заробітна плата 1 працівника у плановому періоді з доплатами (грн.);

Чсп – середньомісячна чисельність робітників (чол.)

До складу фонду заробітної плати входять:

 • оплата за відпрацьований час;

 • оплата за невідпрацьований час;

 • одночасні заохочувальні виплати;

 • виплати за харчування, житло, паливо.

Оплата за відпрацьований час включає в себе:

 • заробітну платню за тарифними ставками та окладами, а також за відрядними розцінками;

 • вартість продукції, виданої у вигляді натуральної оплати;

 • премії і винагороди;

 • стимулюючі доплати і надбавки до тарифних ставок за професійну майстерність, поєднання професій та посад;

 • компенсаційні виплати, зв’язок з режимом роботи та умовами праці тощо.

Оплата за невідпрацьований час включає в себе оплату:

 • щорічних та додаткових відпусток;

 • пільгових годин підлітків;

 • простоїв не з вини робітника;

 • вимушеного прогулу тощо.

Одночасні заохочувальні виплати включають у себе:

 • одночасні (разові) премії;

 • винагороди за результати праці за рік, річну винагороду за вислугу років (стаж роботи);

 • матеріальну допомогу, яку надають усім чи більшості робітникам;

 • грошову компенсацію за невикористану відпустку;

 • вартість акцій чи пільг для придбання акцій, які безкоштовно надаються працівникам, як заохочення.

Фонд тарифної заробітної плати робітників-погодинників визначається за формулою:

ФЗП = С1 × k × Тф × Чі, (5.40)

де Тф – дійсний фонд часу середньооблікового робітника;

С1 × k = Сk – середня тарифна ставка робітників-погодинників;

Чі – чисельність робітників-погодинників і-го розряду.

Фонд тарифної заробітної плати включає:

1. Доплати за роботу в нічний час:

Дн = Чр × Тн × × (), 5.(41)

де Чр - чисельність робітників, що зайняті на роботах у нічний час;

Тн - кількість годин роботи у нічний час;

- середньогодинна тарифна ставка робітників відповідного розряду;

Д1 % - відсоток доплат за роботу в нічний час.

 1. Доплати незвільненим бригадирам за керівництво бригадою:

Дб = Чб × Зб × ), (5.42)

де Чб - чисельність бригадирів;

Зб - середня заробітна плата одного бригадира;

Д2 % - плановий середній відсоток доплат.

3. Доплати за навчання учнів (Ду):

Ду = Чу × Ду1, (5.43)

де Чу - чисельність учнів;

Ду1 - доплата за навчання одного учня.

4. Доплати підліткам за скорочений день (Дпідл):

Дпідл = Чпідл × Тгод × Ск , (5.44)

де Чпідл - чисельність підлітків;

Тгод - планова кількість пільгових годин;

Ск - середньогодинна тарифна ставка підлітків.

5. Доплати у зв’язку з оплатою чергових і додаткових відпусток:

Дв = Фдз × (), (5.45)

де Фдз - фонд денної заробітної плати всіх робітників;

Тв% - середній відсоток всіх видів відпусток від фонду робочого часу.

Тв% = , (5.46)

де Тв - середня тривалість відпустки;

Крд - кількість робочих днів.