Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Питання для обговорення

 1. Дайте загальну характеристику підприємницької діяльності як основної сучасної форма господарювання.

 2. Перелічити основні принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності.

 3. Економічне й соціальне значення розвитку підприємниць­кої діяльності для формування ефективної системи господарю­вання.

 4. Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяль­ності з урахуванням її переваг і недоліків.

 5. Основні параметри формування належного підприємницько­го середовища в Україні.

 6. Сучасні проблеми активізації підприємництва в Україні.

 7. Класифікація та сутнісно-змістова характеристика різних підприємницьких договорів.

 8. Конкретні форми партнерських зв'язків за окремими напря­мами підприємницької діяльності.

 9. Рівні інтернаціоналізації і форми міжнародної підприємниць­кої діяльності.

 10. Проблеми створення та ефективного функціонування міжна­родних спільних підприємств в Україні.

 11. Національний, міжнародний і наднаціональний рівні регулювання міжнародної підприємницької діяльності.

Тести

1. Підприємництво це:

а) самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення еко­номічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку;

б) господарська діяльність організації, створеної і зареєстрованої у встановленому законом порядку, певним чином організованої як єдине ціле, що має організаційну структуру і органи, які здійсню­ють її правоздатність;

в) це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб′єктами господарювання (підприємцями)з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

2. Підприємництво може здійснюватися у таких формах:

а) суспільній, груповій та асоціативній;

б) груповій та суспільній;

в) індивідуальній та колективній;

г) приватній, індивідуальній, асоціативній та суспільній.

3. До виробничого підприємства відносять:

а) діяльність у сфері виробництва, торгівлі та посередництва;

б) діяльність по виробництву продукції, товарів, а також робіт, послуг, інформації, духовних цінностей, які підлягають наступній реалізації споживачам;

в) товарно-грошові угоди з купівлі та продажу товарів і послуг.

4 . До негативних результатів підприємницької діяльності відносяться:

а) встановлення демпінгових цін;

б) тривале зниження прибутку чи взагалі його відсутність;

в) зниження попиту на продукцію підприємства;

г) реструктуризація підприємства.

6. Державний контракт це:

а) державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону;

б) договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання – виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються і'хні господарські відносини;

в) зафіксовані в спеціальному правовому документі на підставі угоди зобов'язання учасників господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) їхньої господарської діяльності.

7.Штрафні санкції це:

а) господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний спла­тити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарсь­кого зобов'язання;

б) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

в) неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно ви­конаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

4. Неустойка це:

а) грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання;

б) вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів та інші витрати, понесені стороною, яка зазнала збитків унаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

в) господарські санкції у вигляді твердої грошової суми, яку учас­ник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі пору­шення ним умов контракту.

8. Господарські санкції це:

а) право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподатку­вання відповідно до закону;

б) заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в ре­зультаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні або правові наслідки;

в) грошова сума, яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарсь­кого зобов'язання.