Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[20; 22, 25; 34; 36; 39]

Практичне заняття № 12

Тема 17: Організація операційної діяльності

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів та розвинути практичні навички з питань: виробничий цикл; непотокове й потокове виробництво; застосування різних форм організації виробництва.

План заняття

1. Операційна діяльність підприємства.

2. Організація операційної діяльності. Організація як функція управління. Організація виробничого процесу, організація праці.

3. Поняття й основні елементи виробничого процесу.

4. Принципи організації виробничого процесу. Виробничий цикл і його тривалість.

5. Окремі типи виробництва (одиничне, серійне й масове), сутнісна характеристика кожного з них.

6. Методи організації виробництва.

7. Об'єктивна необхідність, сутність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва.

Забезпечення заняття

  1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

  2. Завдання до практичної роботи.

  3. Тестові завдання.

  4. Технічні засоби навчання (ЕКОМ SITIZEN).

Методичні рекомендації до практичного заняття

Виробничий процес-це сукупність технологічних і природних процесів, в результаті яких сировина перетворюється в готову продукцію. Існують найрізноманітніші виробничі процеси, вони підлягають класифікації за такими ознаками:

- за формою впливу на предмет праці (технологічний, механічний, фізико-хімічний, природний);

- за роллю у виробництві продукції (основний, допоміжний, обслуговуючий);

- за характером виконуваних робіт (аналітичний, синтетичний, прямий);

- за масштабами виробництва однорідної продукції.

Ринкові умови господарювання спонукають підприємця до раціональної організації виробництва, що обумовлює зниження витрат і веде до зростання прибутку.

При розв’язанні задач даної теми можна скористатися такими формулами:

1. Такт потокової лінії (r) :

, (5.114)

де Теф - ефективний фонд часу роботи потокової лінії в плановому періоді;

Впл - план випуску деталей за даний період часу.

2. Темп (t):

, (5.115)

3. Крок потокової лінії (К) – це відстань між центрами двох суміжних робочих місць.

4. Швидкість (v):

(5.116)

5. Кількість робочих місць на конвеєрі (n):

(5.117)

де Ti – тривалість і-тої детале-операції. 6. Довжина (L):

L = nК (5.118)

7. Площа (S):

S = LШ, (5.119)

де Ш - ширина потокової лінії, яка включає ширину конвеєра і проходи з двох сторін.

8. Коефіцієнт серійності (Кс):

, (5.120)

де nд - кількість детале-операцій;

np- кількість робочих місць.

9. Тривалість виробничого циклу (Тц):

, (5.121)

- сума часу відповідно на технологічні операції, підготовчо-заключні операції, природні процеси, транспортні операції, контрольні операції, міжопераційне, міжзмінне і міжцехове пролежування деталей; n, m, k, i, j, z, p, x - відповідно кількість технологічних, підготовчо-заключних, природних, транспортних, контрольних операцій, межопераційних, міжзмінних і міжцехових пролежувань.

10. Тривалість технологічної частини виробничого циклу при послідовному типі поєднання операцій:

Tтех. посл. = n , (5.122)

де n – кількість деталей в партії;

Тi – тривалість і-ої операції;

і=1……n – кількість операцій, яку проходить одна деталь.

Якщо, при виконанні окремих послідовних операцій наявні паралельні робочі місця, то тривалість технологічної частини виробничого циклу визначатиметься за формулою:

Tтех. посл. = n , (5.123)

де Mi – кількість робочих місць, зайнятих виготовленням партії деталей на кожній операції.

11. Тривалість технологічної частини виробничого циклу при паралельному типі поєднання операцій:

Tтех. посл. = , (5.124)

де Тд - тривалість найдовшої операції.

12. Тривалість технологічної частини виробничого циклу при послідовно-паралельному типі поєднання операцій:

Ттех. посл.-пар. = Tтех. посл + (n - 1)  (Тд - Тк), (5.125)

де Тд - сума тривалих операцій;

Тк - сума коротких операцій.

Довгою вважається та операція, яка знаходиться між двома коротшими за неї, а короткою та, яка знаходиться між двома довшими за неї.

13. Коефіцієнт календарності (Кк):

Кк = (5.126)

де Тк - тривалість календарного періоду;

Тр- тривалість робочого періоду.

14. Величина партії деталей (ВПд) :

, (5.127)

де Тп.з- час підготовчо-заключний;

Тшт- час штучний (час на виконання однієї деталі);

Кn - коефіцієнт, який враховує витрати часу на переналагодження обладнання.