Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література:

[19;21;22,24; 25; 32,33]

Тема 2. Основи підприємницкої діяльності

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сутність підприємницької діяльності

План вивчення теми

  1. Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання.

  2. Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності.

  3. Правове забезпечення підприємництва.

4. Форми міжнародної підприємницької діяльності.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Основою діяльності підприємств, які створюються та функ­ціонують з метою отримання прибутку, є підприємництво, тому вивчення даної теми слід розпочати з визначення понятть ”підприємництво” та “підприємницька діяльність”.

Згідно із ст.42 Господарського Кодексу Українипідприємництвом є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здій­снювана суб'єктами господарювання (під­приємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Певні види діяльності підприємства можуть виконувати лише на підставі отриманої ліцензії - дозволу, який надається на певний термін державними органами на здійснення окремих видів суспільно корисної діяльності, у тому числі зовнішньо­економічної. Перелік таких видів діяльності визначений Зако­ном України "Про порядок ліцензування окремих видів господарської діяльності".

Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності слід розглядати також на основі Господарського Кодексу України.

Далі слід перейти до визначення ролі та значення підприємництва в сучасній ринковій системі господарювання, що передбачає розгляд підприємства як важеля зміни структури економіки, ”поживне середовище” для конкуренції, каталізатор економічного розвитку, чинник економії і раціонального використання ресурсів, найдійовіший стимул до високоефективної праці. При цьому необхідно підкреслити визначальну роль підприємництва у досягненні економічного успіху, динамічному розвитку суспільства.

Необхідно розглянути чинні закони і законодавчі акти України як правову систему підприємництва, дії підприємця щодо створення правового поля та організаційно-правових форм власного підприємства (організації).

На основі відповідних інформаційних джерел слід визначити сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Розкрити суть поняття “суб’єкти”, типи і види міжнародного бізнесу. Окреслити форми міжнародної підприємницької діяльності. Визначити мотивацію і процедуру створення, механізм функціонування спільних підприємств у системі міжнародного бізнесу.

Найбільш ефективною сучасною організаційною формою утворення виробничого підприємства є створення фірми, яка вступає в партнерство з іноземним інвестором.

Розкриваючи це питання слід показати, що іноземне інвестування є вигідним для обох сторін. Обґрунтуйте цю вигідність.

Іноземні інвестори мають право здійснювати на території України окремі види інвестицій. Охарактеризуйте ці види інвестицій.

Обґрунтуйте позитивні та негативні сторони функціонування підприємств з іноземними інвестиціями, при цьому студенту слід розглянути порядок створення підприємств за участю іноземного капіталу.

Тести

1. Власник майна (підприємець) зобов’язаний:

а) не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та інтереси громадян, інших підприємств, установ та держави;

б) здійснювати мотивацію роботи співробітників, заохочувати колективну працю, не завдавати шкоди навколишньому середовищу;

в) виконувати договірні зобов’язання, додержуватися фінансової дисципліни, підвищувати кваліфікацію працівників.

  1. За законодавством України одноособове володіння — це:

а) товариство з додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство;

б) може бути приватне підприємство (юридична особа), засноване на приватній влас­ності громадянина України; фізична особа, зареєстрована як суб'єкт підприєм­ницької діяльності;

в) юридичний об'єкт, відокремлений від своїх безпосередніх власників (акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю);

г) товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язання підприємства усім своїм майном

3. Основним узагальненим показником підприємства є:

а) платоспроможність;

б) конкурентноздатність;

в) прибуток (дохід);

г) ліквідність.

4. Суб'єкти ринку:

а) це не просто сфера обміну, а така сфера, в якій обмін товарів здійснюється за суспільною оцінкою, що знаходить своє відображення у ціні.

б) це фізичні та юридичні особи, що вступають до економічних відносин товарообміну та послуг в одних випадках як споживачі, в інших - як виробники. Суб'єктами є індивідуальні товаровиробники, фірми, сім'ї, організації, держава та ін.

в) це специфічні групи товарів та послуг, що мають стійкий попит, постійно надходять на ринок. Об'єктами рин­ку є товари, послуги, технології, інформація тощо.

6.Характерні якості підприємця - це:

а) здатність та готовність проявити ініціативу, приймати рішення, йти на ризик, розуміти ринок та його розвиток, прагнути до нововведень, керувати людьми, надихати співробітників та координувати їх роботу;

б) готовність виконувати громадські обов’язки шляхом співробітництва у власних професійних об’єднаннях і брати участь у благодійних заходах;

в) дипломатичність, організаторські та управлінські здібності, прагнення до новаторства.

7. Не допускаються до заняття підприємницькою діяльністю такі категорії громадян:

а) військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, держбезпеки, внутрішніх справ, держарбітражу, держнотаріату, органів влади та управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств;

б) юридичні особи усіх форм власності, які порушили порядок державної реєстрації;

в) військовослужбовці, посадові особи, працівники органів прокуратури, суду, державної безпеки, юридичні особи усіх форм власності.