Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Внутрішньоцехове незавершене виробництво разом із напівфабрикатами складає повне незавершене виробництво.

Валову продукцію підприємства складають готова продукція, напівфабрикати, інструменти, прилади, роботи (послуги), що реалізовані на сторону, разом із змінами залишків незавершеного виробництва за звітний період. Розрізняють валову продукцію нето (внутрішньоцехове незавершене виробництво не включається) та валову продукцію бруто.

Аналіз різних категорій продукції здійснюють в розрізі відповідності досягнутих результатів їх запланованих рівнів. В ринковій економіці виконання плану аналізується для процедур внутрішнього контролю, на самому підприємстві, управлінського обліку та оцінки ефективності роботи виробничих менеджерів. Аналіз виробництва продукції за певний період здійснюється як в натуральному, так і в грошовому виразі. Зростання випуску продукції як в натуральному, так і в грошовому виразі (при незмінному рівні ціни), свідчить про успішну роботу підприємства та його гарні перспективи.

Виконання плану по обсягу реалізації залежить від ступеня забезпеченості його товарною масою. Для вивчення цього питання складається баланс товарної продукції (таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

Баланс товарної продукції

Основні підрозділи підприємства

Обсяг реалізації продукції

За минулий період

За звітний період

Відхилення планової реалізації від минулого періоду

По плану

фактично

Сума (гр.2-гр.1)

Сума (гр.4/гр.1*100)

А

1

2

3

4

5

(продовження таблиці 3.2.)

Відхилення фактичної реалізації

Структура планової реалізації продукції

(гр.2 / підсумок гр.2)

Участь в загальному відсотку перевиконання плану, %

(гр.7*гр.10)

Від плану

Від минулого періоду

Сума

(гр.3-гр.2)

%

(гр.6/гр.2*100)

Сума

(гр.3-гр.1)

%

(гр.8/гр.1*100)

6

7

8

9

10

11

Для аналізу виконання плану реалізації продукції по груповому асортименту складається аналітична таблиця за формою (табл. 3.3.).

Таблиця 3.3.

№ стр.

Показники

По відпуск

ним цінам

По собівар

тості

1.

Залишок готової продукції на складах і в товарах, що відвантажені, на початок звітного періоду

2.

Випуск товарної продукції з початку року

3.

Різні надходження та списання продукції, крім реалізації (лишок, нестача, зразки)

4.

Всього прибуток з залишком

(стр.1 + стр.2 + стр.3)

5.

Реалізовано з початку року

6.

Сума реалізації, яка недоотримана за рахунок знижок

7.

Залишок готової продукції на складах і в товарах, що відвантажені, на кінець звітного періоду

8.

Всього витрати з залишком (стр.5 + стр.6 + стр.7)

Виконання плану по обсягу реалізації характеризує відсоток його виконання, абсолютне відхилення від плану, а динаміку – темп зростання, темп приросту, абсолютний приріст, абсолютний розмір одного відсотку приросту (табл.3.4.).

Таблиця 3.4.

Група товарів

По плану

Фактично

Натуральні од.вим

Грошові одиниці

Фінансовий результат

(+ прибуток-збитки)

Нату

ральні од.вим

Грошові одиниці

Фінансовий результат

(+ прибуток-збитки)

А

1

2

3

4

5

6

Продовження таблиці 3.4

Відхилення від плану

В натуральних одиницях (гр. 4 – гр.1)

Обсяг реалізації

(гр.5 – гр.2)

Фінансовий результат

(гр.6 – гр.3)

7

8

9

Велике значення для успішного виконання плану реалізації має попередній аналіз. На цьому етапі розраховують забезпеченість виконання плану реалізації продукції, що дозволяє оцінити перспективу формування цього показника. Ці розрахунки ґрунтуються на даних оперативного планування, обсягів відвантаження продукції та очікуваного отримання коштів за відвантажену продукцію.

Якісну сторону виробничої програми характеризує показник, який відображає питому вагу продукції, що відпо­відає міжнародним стандартам, в загальному обсязі випуску продукції підприємством. Він може бути обчислений відношенням кількості сертифікованої продукції до загального її обсягу.

Тести

1. Виробнича програма підприємства (план ви­робництва і реалізації продукції) це:

а) максимальне задово­лення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку;

б) сис­тема адресних завдань з виробництва і до­ставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок.являє собою сукупність взаємозв'язаних ринків, які охоплюють різноманітні сфери людської діяльності. Ці ринки взає­модіють між собою на основі цін, що формуються на них під впли­вом попиту і пропозиції, конкуренції тощо;

в) система суспільних відносин, пов'язаних із виявленням величини попиту, але й у його формуванні шляхом продукування і виведення на ринок нових видів продукції з новими властивостями;

г) реальна потреба в конкретній продукції.

2. Основним завданням виробничої програми є:

а) максимальне задово­лення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку;

б) виробництво готової продукції, напівфабрикатів, інструментів, приладів, роботи (послуги), що реалізовані на сторону, разом із змінами залишків незавершеного виробництва за звітний період;

в) визначення частки товарної продукцію підприємства (ТП), яка також включає вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями;

г) забезпечення процесу планування продукції на підприємстві.

3. Реалізована продукція - це:

а) продукція, що відвантажена з підприємства, а грошові кошти надійшли до розрахункового рахунку ;

б) увесь обсяг продукції на підприємстві незалежно від ступеню її готовності;

в) готова продукція, напівфабрикати, інструменти, прилади, роботи (послуги), що реалізовані на сторону, разом із змінами залишків незавершеного виробництва за звітний період;

г) частка товарної продукцію підприємства (ТП), яка також включає вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями;

4. Валова продукція - це:

а) максимальне задово­лення потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається підприємствами при найкращому використанні їх ресурсів та отриманні максимального прибутку;

б) готова продукція, напівфабрикати, інструменти, прилади, роботи (послуги), що реалізовані на сторону, разом із змінами залишків незавершеного виробництва за звітний період;

в) частка товарної продукцію підприємства (ТП), яка також включає вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями;

г) вироби підприємства, які призначені для продажу стороннім організаціям та внутрішнього споживання на самому підприємстві; вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями; .

5. Товарна продукція – це :

а) вироби підприємства, які призначені для продажу стороннім організаціям та внутрішнього споживання на самому підприємстві; вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями;

б) продукція, що виготовлена цехом, відділом або іншим підрозділом підприємства, призначена не для продажу, або споживання, а для подальшої переробки;

в) система суспільних відносин, пов'язаних із виявленням величини попиту, але й у його формуванні шляхом продукування і виведення на ринок нових видів продукції з новими властивостями;

г) продукція, яка на момент аналізу знаходиться в цехах підприємства на технологічному процесі і ще не готова для передачі в інші підрозділи підприємства.

6.Готова продукція – це :

а) вироби підприємства, які призначені для продажу стороннім організаціям та внутрішнього споживання на самому підприємстві;

б) частка товарної продукції підприємства (ТП), яка також включає вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями;

в) продукція, що виготовлена цехом, відділом або іншим підрозділом підприємства, призначена не для продажу, або споживання, а для подальшої переробки;

г) продукція, яка на момент аналізу знаходиться в цехах підприємства на технологічному процесі і ще не готова для передачі в інші підрозділи підприємства.

7. Внутрішньоцехове незавершенне виробництво – це :

а) вироби підприємства, які призначені для продажу стороннім організаціям та внутрішнього споживання на самому підприємстві;

б) вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями;

в) продукція, що виготовлена цехом, відділом або іншим підрозділом підприємства, призначена не для продажу, або споживання, а для подальшої переробки;

г) продукція, яка на момент аналізу знаходиться в цехах підприємства на технологічному процесі і ще не готова для передачі в інші підрозділи підприємства.

8.Напівфабрикати – це :

а) вироби підприємства, які призначені для продажу стороннім організаціям та внутрішнього споживання на самому підприємстві;

б) вироби, навіть незакінчені з точки зору виробничого циклу даного підприємства, але призначені для кінцевого споживання даним підприємством та сторонніми організаціями;

в) продукція, що виготовлена цехом, відділом або іншим підрозділом підприємства, призначена не для продажу, або споживання, а для подальшої переробки;

г) продукція, яка на момент аналізу знаходиться в цехах підприємства на технологічному процесі і ще не готова для передачі в інші підрозділи підприємства.

9.Номенклатура - це:

а) перелік назв окремих видів продукції;

б) різновидність виробів у межах даного асортименту;

в) прогноз потреби у продукції підприємства, який складається на підставі досліджень змін ринкових елементів у часі.

10 Чиста продукція це:

а) кількість продукції, яку треба виробити в плановому році;

б) вартість, створена на підприємстві, або додана вартість;

в) загальна вартість усіх видів готової продукції, робіт та послуг ви­робничого характеру, що підготовлена для реалізації.

11.Загальна вартість усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг виробничого характеру, які виконані на підприємстві та призначені для продажу різним споживачам, це:

а) валова продукція

б) товарна продукція

в) реалізована продукція

г) чиста продукція

д) готова продукція на складі

12.Предмети праці, які знаходяться у виробництві на різних стадіях обробки в підрозділах підприємства, тобто це продукція (роботи), яка не пройшла усіх передбачених технологічним процесом стадій, а також вироби, які не укомплектовані чи не пройшли випробування і технічного приймання – це:

а) виробничи запаси

б) незавершене виробництво

в) готова продукція

г) напівфабрикати власного виробництва

13.Предмети праці, обробка яких цілком завершена в одному з підрозділів підприємства, але вони підлягають подальшій обробці в інших підрозділах підприємства, зокрема литтю, куванню, штампуванню тощо – це:

а) виробничи запаси

б) напівфабрикати власного виробництва

в) готова продукція

г) незавершене виробництво

14.Виготовлена кінцева продукція, яка пройшла випробування і приймання, повністю укомплектована відповідно до договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і вимогам – це:

а) виробничи запаси

б) готова продукція

в) незавершене виробництво

г) напівфабрикати власного виробництва