Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Передмова

Навчально-методичний посібник з дисципліни „Економіка підприємства”розроблено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Дисципліна побудована з урахуванням специфіки навчального закладу та особливостей сучасного економічного розвитку України. Структуру і коло питань курсу зумовив той факт, що вона є нормативною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки для студентів.

Метою дисципліни „Економіка підприємства” є формування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Завданнями дисципліни є вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.

Предметом дисципліни є форми і методи господарювання підприємства.

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати: теорії та моделі підприємств; види підприємств та їх організаційно-правові форми, зовнішнє середовище господарювання підприємства, товарну та цінову політику підприємства, основний і оборотний капітал, сучасну кадрову політику, відтворення і використання основних фондів, формування і визначення ефективності інвестицій, розвиток підприємства на базі науково-технічного і організаційного прогресу, планування його діяльності, конкурентоспроможність продукції та підприємства, сучасні моделі розвитку підприємства, ефективність його діяльності в умовах ринкової економіки.

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні вміти: обґрунтовувати виробничу програму підприємства, визначати головні показники економічної діяльності підприємства.

Дисципліна „Економіка підприємства” тісно пов'язаний з такими дисциплінами як „Економічна теорія”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, а також консультації), індивідуальні завдання, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Лекція дозволяє викладати матеріал концентровано у логічно витриманій формі, де можна визначити зміст та завдання дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами, повно розкрити конкретні теми, ув’язуючи їх між собою.

Під час семінарського заняття викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, а під час практичного заняття формує вміння і навички шляхом розв'язання прикладів та задач.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних занять час. Самостійна підготовка передбачає вивчення основного змісту підручників, додаткових джерел, поточної інформації. Самостійна робота виконується відповідно до завдань та методичних вказівок, які доводяться до відома студентів заздалегідь.

З дисципліни „Економіка підприємства” передбачена курсова робота, як один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання. Курсова робота виконується згідно з тематикою, затвердженою на кафедрі.

Після вивчення дисципліни „Економіка підприємства” передбачається підсумковий контроль, який проводиться у формі письмового іспиту.

Навчально-методичний посібник „Економіка підприємства” сформовано згідно з програмою навчальної дисципліни в якій враховані вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.