Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

8. Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України. – Х.: ігвіні; 2005. – 56с.

 2. Господарський Кодекс України. – Х.: ігвіні; 2005. – 216с.

 3. Кодекс законів про працю.: За станом на 01.02.2004 р. – Х.: ТОВ. Одісей: 2004. – 1660с

 4. Про холдингові компанії в Україні:Закон України

 5. Про банкротство: Закон України від 14.05.1992 р. із змінами та доповненнями // Бізнес, 1999. – 39. – с. 14 - 41.

 6. Закон України „Про держану реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців”,

 7. Про оплату праці/ Закон України від 24.03.95 р. №108/95-ВР в редакції Закону України від 06.02.1997 №50/97-ВР,зі змінами і доповненнями.

 8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку-К.:Атака, 2002.-124 с.

 9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р.№318 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. №27/4248, зі змінами та доповненнями.

 10. Про Національну програму розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р. №2157-III // ВВРУ. – 2001. - №7. – ст.35.

 11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991. №959-XII ‑ К.: Україна, 1991. ‑ 48 с.

 12. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. №1561-XII // - К.: Парламентське видавництво, 2000.

 13. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.1992 р. №2132-XII // ВВРУ. – 1992. ‑ № 21.‑ ст. 296.

 14. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р. №283/97 – ВР // Баланс. 2006. - №19 (613). – С.8-63

 15. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. №94/96-ВР // ВВРУ. ‑ 1996. ‑ № 19. – С. 80-82.

 16. Про формування валютних фондів України у 1992 році: Постанова Верховної Ради України від 05.02.1992 р. №2102- XII // ВВРУ. – 1992. - №19. – ст.263.

 17. О государственной поддержке малого предпринимательства: Указ Президента Украины от 12.05.1998 г. №456/98. // Бизнес. ‑ 1998. ‑ № 20-21. ‑ С. 92-93.

 18. Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства: Указ Президента Украины от 03.07.1998 г. № 727/98 // Баланс. ‑ 1998. ‑ № 29. ‑ С. 2-3.

 19. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с.

 20. Ворст Й, Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учебник: Пер. с дат. – М.: Высшая школа, 1994.

 21. Дубровский В.Ж., Чайкин Б.И. Экономика и управление предприятием: Учебник. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. – 443 с.

 22. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В. Круша,В.І. Подвігіной, Б.М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КТН, 2007. – 780 с.

 23. Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл.

 24. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. ‑ Вид. 3-тє, без змін. ‑ К.: КНЕУ, 2006. ‑ 528 с.

 25. Економіка підприємства: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. ‑ К.: КНЕУ, 2000. ‑ 248 с.

 26. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т. 1.: Пер. с англ. ‑ М.: Республика, 1994. ‑ 339 с.

 27. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик: Учеб. пособие для вузов. ‑ 2-е изд., перераб. и доп. ‑ Спб.: „Издательский дом „Бизнес-пресса”. 1999. ‑ 608 с.

 28. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. посібник. ‑ К.: КНЕУ, 1997. ‑ 238 с.

 29. Стратегія економічного розвитку України: наук.сб. Вип. 1 / Відп. ред. О.П. Степанов. ‑ К.: КНЕУ. – 2000. – 180с.

 30. Стонер Джеймс А. Ф, Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ. / Заг. ред. і вступ. ст. Й.С. Завадського. ‑ К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. ‑ 752 с.

 31. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: „Каравела”, 2003. – 432 с.

 32. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. ‑ К.: Знання – Прес, 2001. ‑ 301с. – (Вища освіта XXI стол.)

 33. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 568 с.

 34. Шаповал М.І., Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. ‑ 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. ‑ 174с.

 35. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова. – 2-изд. перераб и допол. – М.: ИНФРА-М, 2001. ‑ 520 с. – (Высшее образование)

 36. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков. В.П.Прасолова и др. ‑ М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2002.

 37. Актуальні проблеми економіки.- Київ, 2004

 38. Антикризисный менеджмент.- Київ

 39. Бухгалтерський облік і аудит.- Київ, 2004

 40. Бюлетень ВАК України.- Київ

 41. Вестник Российской экономической академии им. Г.Плеханова: Научный журнал.- Москва: Россельхозакадемия

 42. Відомості Верховної Ради України: Офіційне видання.- Київ: "Преса України", 2004

 43. Вісник Національного банку України.- Київ

 44. Вісник податкової служби України.- Київ

 45. Вопросы экономики/ Российская Академия Наук.- Москва, 2004

 46. Держава та регіони: /Головний редактор Л.Ю.Мельник/ Запорізький інститут державного та муніципального управління.- Науково-виробничий журнал (Серія: Економіка та підприємництво.- Запоріжжя: ЗІДМУ, 2006

 47. Економіка і прогнозування: Науково-аналітичний журнал/ НАНУкраїни.- Київ: "Фенікс", 2004

 48. Економіка України.- Київ

 49. Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал

 50. Економіка. Фінанси. Право.- Київ

 51. Економіст.- Київ

 52. Економічний вісник Донбасу/ Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Шевченко.- Науковий журнал.- Луганськ: ЛНПУ, 2006

 53. Економічний часопис - ХХІ.- Науковий журнал.- Київ, 2004

 54. Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов/ Санкт-Петербургский ун-т экономики и финансов.- СПб: СПбУЭФ

 55. Маркетинг в Україні.- Київ

 56. Менеджер по персоналу

 57. Механізм регулювання економіки: Міжнародний економічний журнал

 58. Мировая экономика и международные отношения/ АН РФ.- Москва: "Наука", 2004

 59. Підприємництво, господарство і право: Науково-практичний господарсько-правовий журнал

 60. Право України: Юридичний журнал.- Київ

 61. Проблеми науки: Міжгалузевий науково-технічний журнал/ Мін.освіти і науки України.- Київ: ЦНТЕІ, 2004

 62. Регіональна економіка: науково-практичний журнал/ Інститут регіональниїх досліджень.- Львів

 63. Российский журнал менеджмента./ Санкт-Петербургский государственный университет.- С-Петербург, 2004

 64. Российский экономический журнал.- Москва

 65. Статистика України.- Київ

 66. Стратегія розвитку України: Економіка. Соціологія. Право: Науковий журнал

 67. Технополис.- Днепропетровск

 68. Управление персоналом.- Москва

 69. Управление персоналом : Украина.- Київ

 70. Экономическая наука современной России./ Российская Академия Наук.- Київ: Изд.комбинат "Винити", 2004

 71. http: // www. rada. gov. ua.

 72. http://www. liga. kiev. ua.

 73. http:// www. management. com. ua.

 74. Федеральний образовательный портал - Экономика, Социология, Менеджмент http://www.ecsocman.edu.ru/

 75. http://dis.ru/market/index.html МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

 76. www.dis.ru/manag/ "Менеджмент в России и за рубежом"

 77. www.dis.ru/uu/ "Управленческий учет"

 78. www.dis.ru/kp/ "Кадры предприятия"

 79. www.kontrakty.com.ua Деловой еженедельник контракты

 80. www.business.ua Интеренет-портал газеты бизнес

 81. www.top-manager.ru Журнал для руководителей ТОП-Менеджер

 82. www.zhuk.net Журнал Управление компанией

 83. http://iteam.ru/ Портал технологии корпоративного управления

 84. http://almamater.com.ua/ Для преподавателей. Образование и наука в Украине. Болонский процесс.

 85. http://dkrp.com.ua/ Державний комітет з регулювання підприємництва

 86. http://cfin.ru/ корпоративные финансы

 87. http://newsru.co.il/

 88. http://kommerc.ru/dir3/1084697.htm

 89. http://www.rbcsoft.ru/

 90. http:// rambler. ru.

Навчальне видання