Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[2; 20; 22, 24; 25; 34]

Тема 6. Ринкова система господарювання

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про ринок і продукцію: елементи, концепції, моделі та ознаки сучасного ринку праці в Україні.

План вивчення теми

  1. Загальна характеристика ринкової системи господарювання.

  2. Поняття, сутність, функції й типи сучасного ринку.

  3. Основні елементи ринкової економіки.

  4. Інфраструктура ринку і система інститутів.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Ринкова економіка та місце в ній підприємства передбачає вивчення у першу чергу ринку. Ринок – це не просто сфера обміну, а така сфера, в якій обмін товарів здійснюється за суспільною оцінкою, що знаходить своє відображення у ціні. Тобто, збалансування актів купівлі-продажу має досягатися за допомогою цін. Ринок виконує роль механізму, через який досягається рівновага попиту і пропозиції.

Далі необхідно визначити суб'єктів і об'єктів ринку.

Суб'єкти ринку – це фізичні та юридичні особи, що вступають до економічних відносин товарообміну та послуг в одних випадках як споживачі, в інших — як виробники. Суб'єктами є індивідуальні товаровиробники, фірми, сім'ї, організації, держава та ін.

Об'єкти ринку – це специфічні групи товарів та послуг, що мають стійкий попит, постійно надходять на ринок. Об'єктами рин­ку є товари, послуги, технології, інформація тощо.

Більш повно сутність ринку розкривається через функції, які він виконує. Головні з них такі: регулююча, контролююча, розподільча, стимулююча, інтегруюча (рис.3. 4).

Рис.,3. 4. Функції ринку

В умовах формування в суспільстві системи ринкових відносин, що супроводжується на початковій стадії цього процесу зниженням ефективності матеріального виробництва, особливої актуальності набуває проблема докорінної зміни механізму управління економікою підприємства.

Пізнання ринку неможливе без аналізу його структури, тобто елементів, з яких він складається і які взаємодіють між собою. Для цього слід обрати критерій, за яким можна розмежувати елементи ринку. Таких критеріїв може бути кілька, тому що ринок є складним і багатоманітним утворенням економічного життя.

Формування ринкової економіки в Україні треба розпочинати з відтворення ринкових інститутів, які перебувають зараз у зародковому стані. Це має відбуватися за схемою, яка враховувала б економічні, політичні, історичні та психологічні чинники, характерні для нашої країни.

Основними засадами ринку є: повна економічна самостійність суб'єктів господарювання; вільні ціни; економічна конкуренція; розвинена ринкова інфраструктура; стала фінансово-грошова система; тісний зв'язок зі світовим ринком (рис. 3.5).

Головним інструментом створення моделі ринку має бути не стихійна гра сил, а активна й послідовна діяльність держави щодо створення необхідних інститутів ринкової економіки, яка включає такі основні елементи: ринковий механізм; методи державного регулювання; рівень та ступінь громадської свідомості; дієвий механізм соціального захисту населення (особливо на перехідному етапі) (рис.3. 6).

Рис. 3.5. Основні засади ринку.

Ринковий механізм

Методи державного регулювання

Елементи ринкової економіки

Рівень та ступінь громадської свідомості

Дієвий механізм соціального захисту

Рис. 3.6. Основні елементи ринкової економіки.

Важливим елементом відтворення ринкового середовища є ринкова інфраструктура (сукупність (система) підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили тощо). До таких уста­нов належать: біржі, банки, дилерські та брокерські контори, служ­ба зайнятості, оптові та постачально-збутові організації, інвестиційні компанії, страхові організації, аудиторські фірми тощо.

Тести

1. Ринок – це:

а) така сфера, в якій обмін товарів здійснюється за суспільною оцінкою, що знаходить своє відображення у ціні, при цьому він виконує роль механізму,через який досягається рівновага попиту і пропозиції;

б) сукупність фізичних та юридичних осіб, що вступають до економічних відносин товарообміну та послуг в одних випадках як споживачі, в інших – як виробники;

в) специфічні групи товарів та послуг, що мають стійкий попит, постійно надходять на ринок.

  1. Суб'єкти ринку це:

а) така сфера, в якій обмін товарів здійснюється за суспільною оцінкою, що знаходить своє відображення у ціні, при цьому він виконує роль механізму, через який досягається рівновага попиту і пропозиції;

б) сукупність фізичних та юридичних осіб, що вступають до економічних відносин товарообміну та послуг в одних випадках як споживачі, в інших – як виробники;

в) специфічні групи товарів та послуг, що мають стійкий попит, постійно надходять на ринок.

  1. Об'єктами ринку є:

а) така сфера, в якій обмін товарів здійснюється за суспільною оцінкою, що знаходить своє відображення у ціні, при цьому він виконує роль механізму, через який досягається рівновага попиту і пропозиції;

б) сукупність фізичних та юридичних осіб, що вступають до економічних відносин товарообміну та послуг в одних випадках як споживачі, в інших – як виробники;

в) специфічні групи товарів та послуг, що мають стійкий попит, постійно надходять на ринок.

4. Регулююча функція ринку:

а) полягає у регулюванні виробництва товарів та послуг, встановленні пропорцій суспільного виробницт­ва. Ринок сам диктує,

що і скільки виробляти;

б) встановлює необхідні відтворювальні пропозиції, забезпечує збалансованість економіки, диференціює доходи товаровиробників, виявляє переможців та переможених Суб'єктами є індивідуальні товаровиробники, фірми, сім'ї, організації, держава та ін.

в) сприяє заохоченню тих, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництва для одержання найкращих остаточних результатів, спонукає зростання продуктивності праці, використовування нової техніки тощо.

5. Розподільча функція ринку:

а) полягає у регулюванні виробництва товарів та послуг, встановленні пропорцій суспільного виробницт­ва. Ринок сам диктує, що і скільки виробляти;

б) встановлює необхідні відтворювальні пропозиції, забезпечує збалансованість економіки, диференціює доходи товаровиробників, виявляє переможців та переможених Суб'єктами є індивідуальні товаровиробники, фірми, сім'ї, організації, держава та ін.

в) сприяє заохоченню тих, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництва для одержання найкращих остаточних результатів, спонукає зростання продуктивності праці, використовування нової техніки тощо.

  1. Стимулююча функція ринку:

а) полягає у регулюванні виробництва товарів та послуг, встановленні пропорцій суспільного виробницт­ва. Ринок сам диктує, що і скільки виробляти;

б) встановлює необхідні відтворювальні пропозиції, забезпечує збалансованість економіки, диференціює доходи товаровиробників, виявляє переможців та переможених Суб'єктами є індивідуальні товаровиробники, фірми, сім'ї, організації, держава та ін.

в) сприяє заохоченню тих, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництва для одержання найкращих остаточних результатів, спонукає зростання продуктивності праці, використовування нової техніки тощо.

  1. Ринкова інфраструктура це:

а) сукупність підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, грошей, цінних паперів, робочої сили тощо;

б) су­купність ринків, на яких споживач продає, а суб'єкт підприєм­ництва купує всілякі ресурси, необхідні для створення нової про­дукції чи надання послуг;

в) сукупність інноваційних фондів та інвестиційних, страхових компаній, що можуть і надавати інве­стиційні послуги, і страхувати інноваційні ризики

8. Ринок ресурсів це:

а) сукупність підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, грошей, цінних паперів, робочої сили тощо;

б) су­купність ринків, на яких споживач продає, а суб'єкт підприєм­ництва купує всілякі ресурси, необхідні для створення нової про­дукції чи надання послуг;

в) сукупність інноваційних фондів та інвестиційних, страхових компаній, що можуть і надавати інве­стиційні послуги, і страхувати інноваційні ризики.

9. Ринок інвестицій це:

а) сукупність підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, грошей, цінних паперів, робочої сили тощо;

б) су­купність ринків, на яких споживач продає, а суб'єкт підприєм­ництва купує всілякі ресурси, необхідні для створення нової про­дукції чи надання послуг;

в) сукупність інноваційних фондів та інвестиційних, страхових компаній, що можуть і надавати інве­стиційні послуги, і страхувати інноваційні ризики.

10. Ринок продукції це :

а) ринок, на якому промислові фірми продають, а споживач купує всілякі види продукції і послуг, на цьому ринку попит формує споживач, а пропозицію формує бізнес;

б) грошовий ринок, на якому банки бу­дуть надавати кредити тільки тим промисловим фірмам, по відношенню до яких складається враження своєчасного платника боргу і процента;

в) сукупність інноваційних фондів та інвестиційних, страхових компаній, що можуть і надавати інве­стиційні послуги, і страхувати інноваційні ризики.

11. Ринок кредитів це:

а) су­купність ринків, на яких споживач продає, а суб'єкт підприєм­ництва купує всілякі ресурси, необхідні для створення нової про­дукції чи надання послуг;

б) грошовий ринок, на якому банки бу­дуть надавати кредити тільки тим промисловим фірмам, по відношенню до яких складається враження своєчасного платника боргу і процента;

в) сукупність інноваційних фондів та інвестиційних, страхових компаній, що можуть і надавати інве­стиційні послуги, і страхувати інноваційні ризики.