Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Оптимізація бізнес-діяльності, як першочергова задача управлінського процесу. Резерви покрашення діяльності та їх класифікація.

Основні засоби, що застосовуються для оптимізації бізнес-діяльності: управління за центрами відповідальності, бюджетування, контролінг, автоматизація бізнес-процесів.

Формування інформаційної системи підприємства. Управління інформаційними потоками. Методи дослідження інформації та прийняття рішень.

Застосування математичних моделей для оптимізації бізнес-процесів.

Використання інформаційних засобів у діяльності підприємств.

Тема 27. Економічна безпека підприємства

Типологічна характеристика економічної безпеки суб’єкта господарювання. Класифікація видів економічної безпеки за типами суб'єктів, сферами діяльності та конкретними об’єктами. Способи здійснення оцінки економічної безпеки підприємства та інших суб'єктів господарювання. Можливі загрози економічній безпеці суб'єкта господарювання. Збитки від зниження рівня економічної безпеки окремо взятого підприємства і певної їх сукупності.

Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової системи господарювання. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і катастрофічна економічна криза, її основні причини й наслідки. Реакція керівництва фірми на економічну кризу, окремі фази цієї реакції. Доцільність розробки програми виходу підприємства з економічної кризи. Антикризове управління діяльністю підприємства.

Обґрунтування стратегії створення належної економічної безпеки підприємства. Необхідні заходи й ресурси для реалізації стратегії досягнення належної економічної безпеки суб’єкта господарювання.

Модуль 2 Індивідуальне завдання (курсова робота)

2. Розподіл балів що присвоюються студентам

3-й семестр:

Модуль I

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Модуль ний контроль №1

28

14

18

20

80

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

3

8

8

3

3

3

7

7

15

3

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 80-бальною шкалою за результатами:

 • Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу –30 балів.

 • Роботи студентів на семінарських заняттях – 14 балів.

 • Роботи студентів на практичних заняттях – 16 балів.

 • Виконання модульного контрольного завдання – 20 балів

4-й семестр:

Модуль І

Модуль ІІ

Сума

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Модульний контроль №2

29

31

20

80

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

9

9

6

5

9

5

6

11

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 80-бальною шкалою за результатами:

 • Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 24 бали.

 • Роботи студентів на семінарських заняттях –6 балів.

 • Роботи студентів на практичних заняттях – 30 балів.

 • Виконання модульних контрольних завдань – 20 балів.

5-й семестр:

Модуль ІІ

Іспит

Сума

Змістовий модуль 5

Змістовий модуль 6

59

21

Т19

Т20

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

Т27

20

100

13

7

13

13

13

3

9

9

9

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 80-бальною шкалою за результатами:

 • Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 27 балів.

 • Роботи студентів на семінарських заняттях – 13 балів.

 • Роботи студентів на практичних заняттях – 40 балів.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

A

85-100

5 (відмінно)

зараховано

BC

65-85

4 (добре)

DE

50-64

3 (задовільно)

FX

20-49

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

Незараховано

F

0-19

2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Незараховано

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

теми

Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

Модуль 1

Змістовий модуль 1

1

Теорії та моделі підприємств

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Всього за тему

3

2

Основи підприємництва

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

1

Активність при обговоренні питань

1

Результати тестування

3

Всього за тему

8

3

Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

1

Активність при обговоренні питань

1

Результати тестування

3

Всього за тему

8

4

Зовнішнє середовище

господарювання підприємства

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Всього за тему

3

5

Структура та управління підприємством

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Всього за тему

3

6

Ринок і продукція

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Всього за тему

3

Змістовий модуль 2

7

Прогнозування та планування діяльності підприємства

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарські заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

1

Активність при обговоренні питань

1

Результати тестування

2

Всього за тему

7

8.

Обґрунтування виробничої програми підприємства

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

1

Активність при обговоренні питань

1

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

2

Всього за тему

7

Змістовий модуль 3

9

Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичні заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

3

Активність при обговоренні питань

3

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

6

Всього за тему

15

10

Інтелектуальний капітал

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Всього за тему

3

Модульний контроль № 1

Тестування

Результати тестування

10

Індивідуальне завдання

Аналіз ситуаційних завдань

10

Всього за модульний контроль 1

20

11

Основний капітал

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичні заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

1

Активність при обговоренні питань

1

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

4

Всього за тему

9

12

Оборотний капітал

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

1

Активність при обговоренні питань

1

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

4

Всього за тему

9

13

Інвестиції

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

2

Всього за тему

6

14

Інноваційна діяльність

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Результати тестування

1

Всього за тему

5

Змістовий модуль IV

15

Техніко-технологічна база та виробнича потужність

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичні заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

1

Активність при обговоренні питань

1

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

4

Всього за тему

9

16

Матеріально- технічне забезпечення і виробнича логістика

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Результати тестування

1

Всього за тему

5

17

Організація операційної діяльності

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

2

Всього за тему

6

Змістовий модульV

18

Витрати на виробництво і реалізацію продукції

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичні заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

1

Активність при обговоренні питань

1

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

4

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Результати тестування

1

Всього за тему

11

Модульний контроль № 2

Тестування

Результати тестування

10

Індивідуальне завдання

Аналіз ситуаційних завдань

10

Всього модульний контроль 2

20

19

Товарна та цінова політика підприємства

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

2

Активність при обговоренні питань

2

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

6

Всього за тему

13

20

Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Результати тестування

2

Всього за тему

7

21

Фінансово-економічні результати. суб'єктів господарювання 6п

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичні заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

2

Активність при обговоренні питань

2

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

6

Всього за тему

13

22

Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

2

Активність при обговоренні питань

2

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

6

Всього за тему

13

23

Інтегральна ефективність діяльності підприємств та його конкурентоспроможність

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Практичне заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

2

Активність при обговоренні питань

2

Рівень знань та вмінь, виявлений студентом при виконанні практичного ситуаційного завдання

6

Всього за тему

13

Змістовий модуль VI

24

Сучасні моделі розвитку підприємств

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Всього за тему

3

25

Трансформація і реструктуризація підприємств

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Результати тестування

2

Всього за тему

6

26

Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Результати тестування

2

Всього за тему

6

27

Економічна безпека підприємства

Самостійна робота

Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань теми вивчення

2

Складання тестів

1

Семінарське заняття

Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

0,5

Активність при обговоренні питань

0,5

Результати тестування

2

Всього за тему

6

Екзамен

Відповіді на теоретичне запитання

5

Результат рішення задач.

10

Результати тестування

5

Всього за екзамен

20

ВСЬОГО БАЛІВ

100