Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 10 кр. ЕП.2010.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Література

[3; 20; 22, 24; 25; 32, 35]

Тема 11. Капітал підприємства

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про засоби виробництва, виробничі фонди, їх складові частини та взаємозв’язок їх характерні ознаки.

План вивчення теми

1. Засоби виробництва та виробничі фонди, їх складові частини і взаємозв’язок.

2. Поділ виробничих фондів на основні та оборотні фонди.

3. Характерні ознаки та визначення основних і оборотних фондів як економічних категорій.

4. Майно соціального призначення.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Проблема підвищення ефективності виконання основних фондів та виробничих потужностей підприємств відіграє головну роль в умовах ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить місце підприємства у народному господарстві країни, його фінансовий стан, а також конкурентоспроможність на ринку.

У процесі вивчення цієї теми слід звернути увагу на те, що питання “характеристика виробничих фондів та іншого майна” носить випереджуючий характер.

У процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва здійснюється виготовлення продукції (робіт та послуг), тому студентам необхідно засвоїти, що не можна ототожнювати засоби виробництва з виробничими фондами, що зумовлено двома обставинами.

По-перше, елементи засобів виробництва стають виробничими фондами лише з моменту їх безпосереднього використання у виробничому процесі.

По-друге, виробничі фонди на відміну від засобів виробництва є виключно вартісною економічною категорією. Це означає, що до виробничих фондів відносять ті з засобів виробництва, які мають вартість.

Залежно від тривалості їх функціонування у виробничому процесі, зміни споживної форми, ступеня використання у кожному виробничому циклі, перенесення вартості фондів на вартість виготовлюваної продукції розрізняють основнітаоборотніфонди.

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних та оборотних фондів слугують визначальними характеристиками в окресленні їх значення для здійснення відтворювальних процесів, функціонування та розвитку будь-якого виробництва.

Основні фонди визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку. Елементи оборотних фондів формують речовинну субстанцію виготовлюваної продукції, створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і роботи виробничого устаткування, збереження і транспортування сировини та готових виробів.

Студентам необхідно звернути увагу на те, що кожне підприємство одночасно володіє майном невиробничого призначення, що числиться на балансі підприємства.

Житлові будинки, будівлі дитячих садків і ясел, поліклінік, їдалень та інші об’єкти культурно-побутового призначення слід вважати майном суто соціального призначення або об'єктами соціальної інфраструктури.

В умовах роздержавлення власності та розвитку ринкових відносин в економіці урізноманітнення і збільшення обсягу майна соціального призначення стає нагальною проблемою кожного підприємства.

Тести

 1. Визначити вид виробничих запасів:

а) запас, створений на період, що дорівнює інтервалу між суміжними поставками матеріальних ресурсів;

б) запас, створений на період відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором;

в) запас, створений на період від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г) запас, створений на період часу, необхідного для приймання та складування матеріальних ресурсів.

 1. Вкажіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів:

а) скорочення тривалості виробничого циклу;

б) підвищення продуктивності праці;

в) оптимізація запасів ресурсів;

г) прискорення реалізації товарної продукції;

д) поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення.

 1. Ознаками основних фондів підприємства як економічної категорії не є:

а) функціонують у сфері матеріального виробництва;

б) використовуються у виробничому процесі більше одного року;

в) переносять свою вартість на готову продукцію за один виробничий цикл;

г) переносять свою вартість на готову продукцію частинами по мері зносу.

 1. Які з перелічених фондів підприємства можна віднести до невиробничих:

а) складське приміщення основного виробництва;

б) господарські будівлі транспортного цеху;

в) система звукозабезпечення будинку культури заводу;

г) потокова лінія цеху.

 1. До споруд із перелічених об’єктів основних фондів належать:

а) водонапірна башта;

б) паропровід обробного корпусу підприємства

в) критий перехід між обробним і складальним цехом;

г) приміщення матеріального складу.

 1. Передавальні пристрої у складі основних фондів підприємства виконують функції:

а) здійснюють міжцехові перевезення вантажів;

б) приводять у рух робочі машини;

в) забезпечують надходження електроенергії до підсобних приміщень;

г) доставляють пальне з газорозподільчої станції до котельної.

 1. До активної частини основних фондів не належать:

а) будівлі;

б) робочі машини;

в) вимірювальні пристрої;

г) транспортні засоби.

 1. На виробничу структуру основних фондів впливають такі основні фактори:

а) особливості виробничого процесу в галузі;

б) співвідношення між новим будівництвом, реконструкцією та іншими формами відтворення основних фондів;

в) питома вага іноземних інвестицій у фінансуванні процесу відтворення основних фондів;

г) виробнича структура підприємства;

д) технічний рівень виробництва.

 1. вікова структура основних фондів характеризує:

а) середній вік основних фондів підприємства;

б) співвідношення основних фондів різних вікових груп;

в) тенденцію до збільшення питомої ваги нових основних фондів;

г) співвідношення середнього терміну служби основних фондів активної і пасивної частин.

 1. Облік основних фондів здійснюється у таких формах:

а) вартісній;

б) трудовій;

в) натуральній; г) умовно-натуральній.

 1. Первісна вартість основних фондів – це:

а) ринкова вартість на момент оцінки;

б) фактична вартість на момент придбання і взяття на баланс;

в) вартість основних фондів після їх переоцінки;

г) початкова вартість основних фондів, що вибувають з експлуатації.

 1. Визначить з перелічених ті витрати, які включаються до первісної вартості основних фондів:

а) витрати на експертну оцінку вартості основних фондів;

б) витрати на демонтаж обладнання;

в) ціна придбання об’єкта основних фондів;

г) реєстраційні збори та інші державні платежі;

д) витрати на монтаж і налагодження основних фондів;

е) витрати на ремонт основних фондів.

 1. Якщо вартість основних фондів відображає витрати на їх відтворення в сучасних умовах, то вона називається:

а) початковою;

б) відновною;

в) амортизаційною;

г) справедливою.

 1. Залишкова вартість основних фондів може бути визначена як різниця між:

а) початковою і ліквідаційною вартістю;

б) реальною вартістю і сумою зношення;

в) первісною вартістю і сумою зношення;

г) відновною вартістю і сумою зношення;

д) повною вартістю і сумою амортизації.

 1. Фізичне зношування основних фондів можна визначити як:

а) втрата основними фондами своїх споживчих властивостей;

б) списання основних фондів за ліквідаційною вартістю;

в) вихід з ладу окремих вузлів у результаті експлуатації основних фондів;

г) втрата основними фондами початкових властивостей у результаті дії зовнішнього середовища;

д) заміна старих основних фондів новими.

 1. На фізичне зношування основних фондів впливають такі чинники:

а) якість матеріалів і комплектуючих, з яких виготовлені основні фонди;

б) площа, яку займають основні фонди;

в) досконалість конструкції основних фондів;

г) технологічна структура основних фондів;

д) частота ремонтів основних фондів; е) режим роботи і їх завантаженість;

ж) захищеність від впливу зовнішнього середовища.

 1. Під моральним зношуванням основних фондів слід розуміти:

а) втрату основними фондами споживчих властивостей внаслідок інтенсивного використання;

б) появу на ринку імпортних основних фондів аналогічного призначення;

в) передчасне, до закінчення терміну фізичної служби, обезцінювання основних фондів;

г) втрату вартості основними фондами внаслідок появи на ринку більш дешевих або більш продуктивних основних фондів.

 1. Процес амортизації основних фондів можна охарактеризувати як:

а) списання протягом кількох років експлуатації балансової вартості основних фондів

б) втрата основними фондами своїх початкових форм, розмірів, властивостей;

в) перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної продукції;

г) відшкодування витрат на ремонт основних фондів з прибутку підприємства.

19.Методами амортизації основних фондів не є:

а) балансовий;

б) кумулятивний;

в) рівномірний;

г) зменшення залишкової вартості;

д) прискореного зменшення залишкової вартості;

з) виробничий.

 1. За економічним змістом ремонти основних фондів поділяються на:

а) поточний;

б) профілактичний;

в) капітальний;

г) періодичний;

д) середній;

е) відновний.

 1. Фондоозброєність праці характеризує:

а) співвідношення між витратами на утримання основних фондів підприємства та фондом заробітної плати;

б) забезпеченість працівників підприємства основними фондами;

в) співвідношення між вартісним виразом активної частини основних фондів та продуктивністю праці;

г) співвідношення між обсягом продукції і фондом заробітної плати.

 1. Коефіцієнт змінності роботи обладнання можна обчислити відношенням:

а) кількості відпрацьованих верстато-змін до кількості відпрацьованих верстато-днів;

б) обсягу виготовленої продукції за добу до обсягу виготовленої продукції за одну зміну;

в) ефективного фонду часу роботи всього обладнання до ефективного фонду часу роботи обладнання при однозмінній роботі;

г) кількості всього обладнання до кількості обладнання, що працює в одну зміну.