Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_osnovami_psihopatologi.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
585.22 Кб
Скачать

Практичне заняття № 12

Тема: Психологічне дослідження дітей з РДА (2 год.).

Мета:Ознайомитись із завданнями та методиками психологічного дослідження дітей з синдромом РДА

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Основні завдання та напрямки психологічного дослідження дітей з РДА.

2. Особливості організації психологічного дослідження дітей з РДА з різним рівнем афективної патології.

3. Дослідження особливостей поведінки дітей з РДА в різних ситуаціях.

4. Дослідження розумових процесів і мовлення дітей з РДА.

5. Шляхи забезпечення взаємодії спеціалістів і батьків при вивченні дітей з РДА.

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. За літературними джерелами та лекційним матеріалом розглянути основні завдання, напрямки та методи психологічного дослідження дітей з РДА. Проаналізувати особливості їх реалізації при вивченні дітей з різним ступенем афективної патології.

2. Ознайомитись зі схемою спостереження за дітьми з РДА, запропонованою І.Мамайчук:

Параметри спостережень

Оцінка, бали

0

1

2

3

Емоційно-поведінкові проблеми

1. Контакт

Повністю відсутній

Можливий при глибокій зацікавлено-сті дитини

Вибірковий і нестійкий

Можливий, але інтенсивність і тривалість залежить від настрою і стану дитини

2. Активність

Інтерес до занять відсутній, стереотипії

Вибіркова активність. Зацікавле-ність улюбленими іграшками

Інтерес до бесіди, до іграшок. Швидке пересичення

Інтерес до заняття. Тривожність, напруженість.

3. Емоційний тонус, емоційні прояви

Недиферен-ційоване ставлення до ситуацій. Неадекватні емоції: негативізм, афективність, лабільність. Можлива аутоагресія

Вибіркове ставлення до ситуації. Негативізм, афективні прояви при внесеннях змін до ситуацій

Напруженість у спілкуванні і діяльності, страхи. Можливі бурхливі афективні прояви, якщо потреби не задоволь-няються

Обережність, загальмова-ність або роз-гальмованість.

При невдачах може бути образливість, афективність

4. Оцінка власної поведінки

Переважно польова поведінка без проявів критичності

Часті прояви афективності. Не реагує на зауваження

Реагує на зауваження, але проявляє страх, рухове занепокоєння

Чутливість до оцінок. При зауваженнях напружується. На схвалення реагує без виражених емоційних проявів

Особливості працездатності

1. Динаміка продуктивно-сті в процесі заняття

Відсутня. Зосередження на стереотипії або імпульсивні дії

Хаотична діяльність. Короткочасне зосередження на інструкції

Уповільнений або прискорений темп виконання завдань

Уповільнений (прискорений) темп роботи в ході заняття нормалізуєть-ся

2. Стійкість уваги і здатність до її переключення

Слабка. Схильність до застряган-ня на афективно важливій дії

Схильність до застряган-ня на попередній дії, переклю-чення при значимій задачі

Застрягання на попередній дії

Виражені ознаки інерції відсутні

Пізнавальна діяльність і мовлення

1. Орієнту-вальна діяльність

Виражена псевдоактив-ність при відсутності раціональ-ного аналізу. Знижена активність при непро-дуктивному пошук

Послаблена спрямованість на об’єкти. Примітивні, стереотипні маніпуляції з іграшками

Проявляє цікавість до об’єктів, попередньо розглядає їх, але спрямова-ність пошуку послаблена

Активні ціле-спрямовані маніпуляції з предметами.

2. Експресив-не мовлення

Відсутність зовнішнього мовлення. На висоті афекту може вимовити слова або фрази

Набір коротких стереотипних фраз. Розгорнуті фрази відсутні. Ехолалії.

Розгорнуте мовлення. Значні утруднення при веденні діалогу.

Література:

  1. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. – М.: Теревинф, 2000. – 336 с.

  2. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2003. - 400 с.

  3. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. Аффективное развитие ребенка в норме и патологии // Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия. - Т. 1. - М.: ЧеРо: Высш. шк.: Изд-во МГУ, 2002. - С. 588-681.