Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія мистецства_заруб_укр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
876.03 Кб
Скачать

Тема 3. Українське мистецтво хх століття. ( 5 лек., 2 сам.).

Заняття 1. Події першої світової війни і Жовтневої революції та вплив суспільних рухів на мистецтво тієї доби. Кардинальні зміни в європейському мистецтві: пошуки нових засобів відтворення дійсності. Напрямки і течії модернізму та їх відгомін в українському мистецтві. Приєднання Галичини, Північної Буковини, Закарпаття та розвиток малярства цих теренів у конткусті художньої культури України. Мистецтво соціалістичного реалізму як вияв тоталітарних засад суспільного устрою.

Створення перших осередків вищої художньої освіти в Україні. Київська академія (художній інститут). Харківський художньо-промисловий інститут. . Створення Львівського інституту прикладного мистецтва. Освітні ідеї 1920-х років. Утвердження соціалістичного реалізму як єдиного безальтернативного напрямку художньої творчості. Розвиток освіти в середині і другій половині століття.

Архітектура. Конструктивістський напрям в архітектурі. Промислове будівництво. Будинок Держпрому у Харкові. Дніпрогес. Пошуки національних форм у декоруванні споруд. Відбудова українських міст після Великої Вітчизняної війни: повернення до класики. Ансамбль Хрещатика. Театральні споруди Донецька і Полтави. Стандартизація конструктивних елементів у житловому будівництві. Палац спорту в Києві. Оновлення архітектурних форм на засадах поєднання світових тенденцій та національних традицій. Палац «Україна» як одна з кращи вітчизняних споруд сучасності.

Заняття 2. Скульптура. Політико-агітаційний характер скульптури часів монументальної пропаганди. Впливи авангардизму в творчості Е.Блох, Ж.Діндо. Різнопланові рішення і стилістична свобода в творчості І.Кавалерідзе. Реалізм і мотиви імпресіонізму (стилістики О.Родена) в творах М.Паращука, М.Гаврилка, С.Литвиненко та інші. Шевченкова тематика в творчості українських скульпторів першої половини століття: погруддя Б.Кратко, пам’ятники І.Кавалерідзе в Полтаві і Ромнах; Шевченко в творчості М.Манізера.

Малярство. Український авангардний живопис творчість К.Малєвича, О.Екстер, О.Богомазова, В.Пальмова, Давида Бурлюка. «Інваліди» Анатоля Петрицького та його галерея портретів представників української інтелігенції. Роботи К.Трохименка Колористичні пошуки П.Волокідіна. Михайло Бойчук як видатний вітчизняний митець-педагог: опора на національний стиль. Творча діяльність бойчукістів як вияв передових тенденцій тогочасного малярства. Західноукраїнські живописці довоєнних часів: А.Манастирський

Завдання для самостійної роботи. Монументальна скульптура другої половини ХХ століття. Творчість м.Лисенко, І.Гончара,І.Макогона. І.Севери, В.Бородая, Е.Миська, В.Зноби, Г.Кальченко.

Формування локальних художніх шкіл: харківської, київської та львівської. Творчість українських живописців середини і другої половини століття. Твори О.Шовкуненка, Г.Меліхова, М.Божія, Р.Сельського, Т.Яблонської, В.Патика, Й.Бокшая, Г.Глюка, М.Коцки та інших. Післявоєнний живопис: творчість В.Пузиркова, А.Пломеницького. Українська графіка ХХ століття. Творчість В.Касіяна, В.Якутовича.

Сучасне вітчизняне мистецтво. Пошуки національної виразності в скульптурі, живописі та графіці.

Теми семінарів та індивідуальних навчально-дослідницьких проектів:

 1. О.Архипенко – видатний представник світового авангарду в скульптурі.

 2. Українські художники театру першої третини ХХ століттяю

 3. Пейзажний живопис в творчості художників західної України.

 4. Український живописний портрет першої третини ХХ століття: від модернізму до соцреалізму.

 5. Творчість М.Бойчука та бойчукістів.

 6. Творчість Т.Яблонської.

Література: 21 т.5, 22, 24 т.3, ж. «Образотворче мистецтво»

Семінар з українського мистецтва нового і новітнього часу

 1. Загальноєвропейський класицизм і романтизм в українському мистецтві: національні особливості і спільні риси.

 2. Творчість Т.Шевченка-художника: новаторство у жанрах історичному, релігійному, побутовому, пейзажному. Видатні досягнення в галузі офорту.

 3. Українське образотворче мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ століття у європейському контексті: стилі і напрямки.

 4. Архітектура модерну; національно-романтичний стиль в архітектурі.

 5. Локальні школи українського живопису зазначеної доби.

 6. Українське мистецтво між двома світовими війнами.

 7. Національне мистецтво середини ХХ століття: еволюція і характерні особливості.

 8. Сучасне українське мистецтво.

Література згідно поданої бібліографії.

№№ за списком, вказаним у темах модуля.

Поточний контроль. Контрольна робота. Модуль перший. Варіанти.

 1. Оборонна архітектура на землях України: місцеві та західні риси.

 2. Культові споруди ХІ – ХІІІ століть – еволюція конструкції і декору.

 3. Іконопис ренесансної доби: традиційна іконографія і реалістичні деталі.

 4. Старий український портрет: поєднання іконописних засад з новітніми західноєвропейськими тенденціями в трактуванні.

 5. Графіка козацького бароко: одухотвореність і декоративізм.

 6. Стиль бароко в православній та греко-католицькій культовій архітектурі.

Поточний контроль. Контрольна робота. Модуль другий. Варіанти

 1. Палацово-садибні комплекси доби класицизму і романтизму Східної і Західної України: спільність і розбіжності.

 2. Романтичні і реалістичні тенденції в живописі першої половини ХІХ століття.

 3. Шевченко-художник: народність, традиції, новаторство.

 4. Реалістичний український живопис другої половини ХІХ століття: національний варіант подолання академізму.

 5. Пошуки національного стилю в мистецтві початку ХХ століття.

 6. Український авангард у світовому контексті модернізму.

Примітка: дивіться літературу до семінарів 1 – 2

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, бесіди, індивідуальні консультації, виконання наукових проектів, курсові роботи.

Методи контролю знань: модульні контрольні роботи, захист рефератів, залік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.