Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
6.96 Mб
Скачать

3

Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України

Криворізький державний педагогічний університет

Кафедра української літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ”

проректор з навчальної роботи

_________________ ____”____”______р.

Програма навчального курсу

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

Антична література

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Кривий Ріг – 2011

Історія світової літератури (антична література):

Робоча програма та навчально-методичні матеріали на допомогу студенту-філологу / Уклад. Василенко І.М. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – 94 с.

Рецензенти:

к.ф.н., доцент Мельник Н.Г.

к.ф.н., доцент Онікієнко І.М.

Робоча програма розрахована на студентів педагогічних університетів, укладена згідно програми курсу “Історія зарубіжної літератури” для студентів філологічних спеціальностей / Уклад. В.Г.Пащенко, Г.Баканов. – К.: УМКВО, 1997. – 16 с. Друкується за рішенням кафедри української літератури Криворізького державного педагогічного університету (Протокол № 1 2011 р.).

© І. Василенко, 2011

Загальний опис навчальної дисципліни

Курс:

підготовка (бакалаврів, спеціалістів,

магістрів)

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS: 1

Модулів: к-ть модулів + (навчальний проект: ІНДЗ, реферат, есе, курсова робота та ін.) 1

Змістових модулів: 4

Загальна кількість годин: 60

Тижневих годин: 4

Шифр та назва напрямку (наприклад 0101 педагогічна освіта)

Шифр та назва спеціальності

(наприклад: 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література)

Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр)

Обов’язкова

Рік підготовки: І

Семестр: 1

Лекції (теоретична підготовка): 16 (УАФ‑18)

Семінари + практичні: 38 (УАФ – 36)

Самостійна робота: 18

Індивідуальна робота: навчальний проект (ІНДЗ) – коротка характеристика, 2

Вид контролю: залік

Пояснювальна записка

1.1. Мета дисципліни, її місце в системі підготовки спеціалістів.

Курс „Історія світової літератури” (антична література).

Робоча програма курсу складена для студентів першого курсу навчання з урахуванням матеріалів програми для педагогічних університетів.

У програмі відбиті основні періоди розвитку літератури Давньої Греції і Риму, еволюція літературних жанрів, представлена творчість видатних митців античності. Пропонована програма охоплює великий масив з курсу світової літератури, який читається у вузах гуманітарного профілю і допомагає студентам зорієнтуватися в об»ємному матеріалі, зосередитися на найважливіших, вузлових проблемах історичного розвитку зарубіжної літератури, на вивченні вершинних явищ словесної творчості упродовж більш як двох тисячоліть.. Програма складена за новими навчальними планами і розрахована на певну кількість лекційних та практичних занять. Зважаючи на величезний обсяг матеріалу, а також на те велике суспільне і виховне значення, яке мала і завжди матиме художня література у витворенні естетичних ідеалів, смаків інтелігенції, як найбільш активної частини суспільства, а також на необхідність творчого засвоєння матеріалу, вміння самостійно аналізувати, по-новому оцінювати художньо-естетичні явища класичних періодів, окрема увага приділяється співпраці викладача зі студентами, винесення частини матеріалу на самостійне опрацювання.

Головні завдання курсу: полягають у наступному :подати загальну панораму розвитку зарубіжної літератури окресленого періоду, виходячи з конкретно-історичного аналізу основних його етапів; проаналізувати становлення, розвиток основних літературних жанрів і родів (епос, лірика, драма, риторика, проза): ознайомити з основними елементами поетики вершинних явищ - художніх творів найбільш відомих письменників і поетів; розкрити проблематику основних творів курсу, показати рух естетичних ідей і художніх форм, значення створених у різні періоди художніх цінностей для подальшого розвитку світової літератури, як феномена людської культури.

Мета курсу – залучити студентів до скарбниці світової літератури, ознайомити їх із визначними зразками літератури античного періоду, дати уявлення про літературний процес та історію його розвитку. Даний курс передбачає читання текстів у перекладах з грецької та латинської на українську мову, тому одним із завдань курсу є ознайомлення студентів із зразками кращих перекладів античних творів (І.Франка, М.Зерова, А.Содомори).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.