Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія мистецтва.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
947.71 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Таврійський Гуманітарно-екологічний інститут

Факультет дизайну

Кафедра образотворчого мистецтва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

проректор з навчальної роботи

_________ «____» _________ 2009 р.

Програма навчальної дисципліни

«Історія мистецтва»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Сімферополь 2009

УДК

ББК

«ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА» Програма навчальної дисципліни. - Таврійський гуманітарно – екологічний інститут, 2009 р., ________ с.

Розробники: Удріс І.М., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва КДПУ.

Рецензенти: кафедра графіки КДПУ, Щербина В.Г. – к.п.н., доцент, завідувач кафедри.

Кафедра теорії та історії мистецтва ХДАДМ, Рибалко С.Б. – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри.

Затверджено вченою радою факультету дизайну.

Протокол №____ від ___________ 2009 р.

Загальний опис навчальної дисципліни «історія мистецтва»

Курс: підготовка (бакалаврів, спеціалістів)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисциплини

Кількість кредитів:

національних – 5

відповідних ЕСТS – 7,5

Змістових модулів – 11

+ (навчальний проект; ІНДЗ, реферат, курсова робота).

Загальна кількість годин: 270/5.

Тижневих годин:

І семестр – 1,25;

ІІ семестр – 1;

ІІІ семестр – 1,25;

IV семестр – 1.

V семестр – 1,25

Шифр та назва напряму:

0202 мистецтво

Шифр та назва спеціальності:

020206

дизайн

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1- 3

Семестр: 1- 5

Лекції (теоретична підготовка): 86

Семінари: 18

Лабораторні: 6

Самостійна робота:

184

Вид підсумкового контрою:

1 семестр: Д/ зал.

ІІ семестр – Д/ зал.

ІІІ семестр: екзамен;

IV семестр –Д/ зал.

V семестр: екзамен

Пояснювальна записка

Курс “Історія мистецтва” є важливою складовою фахової підготовки художників-конструкторів (дизайнерів) різних спеціалізацій.. Основним змістом курсу є розкриття найважливіших явищ у світовому мистецтві, висвітлення основних етапів його еволюції, аналіз провідних напрямків та стилів, характеристика видів, жанрів і окремих творів образотворчого мистецтва. Проте, студенти повинні не лише засвоїти інформацію відносно тих чи інших етапів світової мистецької еволюції. а і уміти пояснити ці явища, дати їм об’єктивну оцінку. Вивчення світового мистецтва, засвоєння студентами основних матеріалів історії зарубіжної архітектури, живопису, графіки, скульптури та прикладного мистецтва трактується як підгрунтя, на якому базується поглиблене знайомство майбутніх дизайнерів з українським мистецтвом як ланкою світового художнього процесу. Водночас, студенти повинні усвідомити і виявляти самостійність та національну своєрідність давнього і сучасного образотворчого мистецтва України.

Всього: 270 годин – 7,5 європейських кредитів.

Крім зазначених видів занять передбачається 12 годин консультацій на 4 семестри з питань самостійного опрацювання тем теоретичного курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.